Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Arrendera mark

Arrende

Lerums kommun arrenderar ut mark för olika ändamål till enskilda personer och till juridiska personer. Ett arrende innebär att en markägare upplåter mark till en arrendator mot ersättning. Vid alla arrendeupplåtelser tecknas skriftliga avtal som reglerar villkor.

Är du intresserad av att arrendera mark, vänligen använd vår e-tjänst ”Ansökan om markanvändning” eller skicka in blanketten med samma namn.

Arrendeavgiften sätts till marknadspris och påverkas av till exempel ändamål och läge. Se ”Taxa för arrenden och nyttjanderätter” under rubrik Mark och exploatering.

Det finns fyra olika typer av arrenden:

Jordbruksarrende

Ett jordbruksarrende är en markupplåtelse där marken ska användas för jordbruksändamål. Hit räknas åkermark och betesmark.

Bostadsarrende

Ett bostadsarrende är ett arrende som är avsett för bostadsändamål. Arrendatorn arrenderar marken men äger sitt hus.

Anläggningsarrende

Ett anläggningsarrende är ett arrende som ger rätt att uppföra byggnad för näringsverksamhet på det arrenderade markområdet. Anläggningsarrendet ska ha ett annat ändamål än jordbruk.

Lägenhetsarrende

Ett lägenhetsarrende är ett arrende som varken är jordbruks-, bostads- eller anläggningsarrende. Det kan till exempel röra sig om klubbhus för en idrottsförening, en parkeringsplats eller lekplats.