Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Offentlig allmän handling och sekretess

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig bland annat en unik insyn i Sveriges offentliga verksamhet, vilket kallas för offentlighetsprincipen.

En svensk rättighet sedan 1766

Syftet är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har man också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.


Vad är allmänna handlingar?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, kartmaterial, underlag för beslut, ansökningshandlingar, beslut med mera. Men det kan också exempelvis handla om e-post, video- eller bandupptagningar.

En handling kan vara allmän, eller inte allmän. Exempel på handlingar som inte är allmänna är tjänstepersoners interna arbetsmaterial eller minnesanteckningar.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Vad är en offentlig handling?

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

Vad innebär sekretess?

I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten eller skolan, men det kan också handla om att skydda kommunen eller kommunens affärspartner i ärenden av ekonomisk natur.

En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om någon skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Att tänka på

All korrespondens (brev, fax, e-post och liknande) med kommunen, oavsett vilken del av verksamheten man vänder sig till (till exempel förskola, skola, äldreboende, LSS-boende) blir en allmän handling, som kan komma läsas av andra utomstående om den inte omfattas av sekretess.

Man kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att brevet diarieförs hos kommunens registrator.

Var finns handlingarna?

Kommunen måste förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. Allmänna handlingar som ska diarieföras registreras i diarier som är offentliga och som man kan begära utdrag ur. I kommunarkivet förvaras avslutade diarieförda ärenden samt kommunens övriga allmänna handlingar. Kommunarkivet svarar för att detta sker enligt arkivlagen.

Man får vara anonym

Enligt lagen behöver man inte tala om vem man är när man vill ha allmänna, offentliga handlingar. Man behöver inte heller berätta varför man vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga om detta. Då handlingen omfattas av sekretess, kan det dock vara nödvändigt att veta vem som vill ha en handling, och i vilket syfte, för att avgöra om handlingen ändå kan lämnas ut. I sådana fall får kommunen efterfråga dessa uppgifter.

Hur kan man få se handlingar?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".
I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör man få den med en gång. Man kan också beställa handlingar per telefon, brev eller e-post.

Får man ta med dem hem?

Nej, men man kan läsa handlingarna på stället, skriva av dem eller be att få kopior och ta med sig. Särskild taxa gäller för kopiering - se bifogat längst ned på sidan.

Kan man få handlingar via e-post?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post, men så sker vanligtvis om den som begär handlingen efterfrågar det. Rör det stora mängder handlingar eller om handlingarna inte finns digitalt kan det dock vara så att man istället får dem på annat sätt.

Man kan klaga

Om man tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan man klaga hos Justitieombudsmannen. Om man däremot nekas att ta del av en handling, ska man enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om man då anser att kommunen har gjort fel, har man möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten i Göteborg.

Vart vänder man sig?

För pågående diarieförda ärenden kontakta ansvarig registrator via Lerums kommuns kundcenter KomIn på kommun@lerum.se eller telefon 0302-52 10 00.
För avslutade diarieförda ärenden samt kommunens övriga allmänna handlingar kontakta Lerums kommunarkiv på telefon 0302- 52 11 16.