Personuppgifter

Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter.

 Lerums kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

Personuppgiftslagen

Lagen innehåller bestämmelser om samtycke vilket innebär att den enskilde i vissa fall ska godkänna att uppgifter får behandlas. Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och fotografier.

För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Lerums kommun har, i likhet med andra kommuner, ett kommuninvånarregister där samtliga i kommunen folkbokförda individer finns registrerade med personnummer, adress, födelseort och civilstånd. Uppgifterna i detta register kommer från riksskatteverket.

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen, vilket innebär att - med undantag för uppgifter som skyddas av sekretess - vem som helst kan begära att få ta del av behandlade uppgifter.

Information om dina uppgifter

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Lerums kommun? Då är du välkommen att skriftligen och en gång per år begära detta på adress:

Lerums kommun
Infrasupport, administrativa enheten
443 80 Lerum