Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Internationellt arbete

Lerum är en del av världen och världen påverkar Lerum. Därför pågår det kontinuerligt ett internationellt utbyte och samarbete i Lerums kommun.

Det EU-arbete som kommunen driver syftar till att utveckla och berika den egna verksamheten samt att bidra till den lokala och internationella utvecklingen. Genom ett aktivt samarbete med andra länder får involverade människor nya kunskaper och nätverk som är till nytta för den kommunala utvecklingen.

Lerums kommun är involverade i EU-projekt och ett mångårigt vänortsengagemang.

Vänorter

Begreppet vänort härstammar i Lerums kommun sedan slutet av 1940-talet då en vänortskommitté ansvarade för verksamheten. Vänortsarbetet har en lång tradition bland svenska kommuner.

Traditionellt vänortsarbete

Nordiskt samarbete, kultur- och skolutbyte, liksom fredstanken har historiskt sett varit dominerande teman för vänortsarbetet. Arbetsintensiteten har varierat över åren som till övervägande del bestått i ett utbyte mellan skolorna i Lerum och städerna Vihanti i Finland samt Nibe i Danmark.

Vänortssamarbete

Formen på vänortsarbetet har förändrats och är numera resultatinriktad och bedrivs allt oftare i projektform. Kontakterna bygger på ett ömsesidigt samarbete utifrån i första hand fyra skäl- att stödja en fredlig och demokratisk utveckling, att höja kompetensen inom kommuner och landsting, att få till stånd kunskapsutbyte och tjänsteexport, och slutligen att stimulera det lokala näringslivet.

Skapandet av goda omvärldsrelationer och att utveckla det internationella arbetet på alla nivåer bedöms som en viktig satsning inför framtiden.

Projekt och samarbete mellan Baldone och Lerum

Det första besöket mellan de båda orterna genomfördes 1998 i samband med svenska kulturdagar i Riga. Året därpå fick Lerum besök, och sedan dess har ett ömsesidigt samarbete utvecklats. Idag finns därför redan ett stort informellt utbyte mellan ungdomar från Lerum och Baldone.

I samband med besöken har även politiker och tjänstemän från olika yrkesgrupper deltagit. För närvarande pågår ett levande arbete i första hand inom särskolan, men samarbete har även kommit igång på gymnasienivå och i Kulturskolan. Initiativ har också tagits inom grundskolan. Bilden visar musikskolan i Baldone, en vacker men sliten byggnad som behöver medel för att rustas upp.

Vänortsförbindelse

I september 1999 fick Lerums kommun en så kallad avsiktsförklaring undertecknad av borgmästaren i Baldone där det betonades att kommunen högt prioriterar ett utbyte orterna emellan. Såväl Utbildnings- som Social- samt Barn- och ungdomsförvaltningen i Lerum har var för sig under våren 2002 upprättat ett så kallat twinning agreement.

I oktober 2004 undertecknade Lerums kommuns kommunalråd Henrik Ripa, och borgmästaren i Baldone kommun Karina Putnina, under högtidliga former i Baldones kommunhus, ett officiellt avtal mellan de båda kommunerna.