Genomförda medborgardialoger

Här hittar du rapporter och sammanställningar från tidigare genomförda medborgardialoger i Lerums kommun.

Har du några frågor om innehållet eller om medborgardialoger?  Vänd dig till kommunens utvecklingssekreterare, via växeln på telefon 0302-52 10 00, eller kontakta medborgarkontoret KomIn via e-post komin@lerum.se

Medborgardialoger under 2015

 

Utveckling av vandringsleder

Beredningen för klimat, miljö och naturvård har under året genomfört medborgardialog med syfte att få in synpunkter på hur kommunens stigar och vandringsleder kan utvecklas. Medborgardialogen har genomförts genom att ledamöterna varit ute och intervjuat invånare i kommunen, bland annat under Växtrum (Växtrum är kommunens nya arrangemang i linje med Vision 2025). Beredningen har också haft en webbenkät där det inkommit över 200 svar. Under hösten planeras även en dialogkväll med flertalet föreningar i kommunen för att få in fler perspektiv på hur stigar och vandringsleder kan utvecklas.

Nytt kulturhus

Under året har beredningen för kultur, fritid och folkhälsa arbetat med att ta fram ledstjärnor för kommunens nya kulturhus som ska byggas. Under arbetets gång har beredningen bjudit in kulturföreningar till en dialog om kulturhuset. Syftet med dialogen var att beredningen skulle få kunskap om vilka behov som föreningarna ser för ett kulturhus men också vilka risker de ser med ett kulturhus. Det har också varit möjligt för medborgare att fylla i en enkät på hemsidan om kulturhuset. I enkäten ställdes en fråga ”Vad vill du kunna göra i ett kulturhus?”. Beredningen fick inte över 300 svar på enkäten.
Läs beredningens slutrapport här >>

Medborgardialoger under 2013

 

Pilot Gråbo - den hållbara tätorten

Under Livsrum i september träffade beredningen för klimat och miljö omkring hundra personer som tog chansen att tycka till om Pilot Gråbo - den hållbara tätorten. På frågan "Vad gör Gråbo till den mest hållbara tätorten i framtiden?" var de vanligaste svaren miljön, skolorna och bra pendlingsmöjligheter. När beredningen undrade vad det är som kommer att göra Gråbo till den bästa platsen att bo på om 20 år var de vanligaste svaren att Gråbo är en levande ort, det finns bra boende och bra pendlingsmöjligheter.

Tidigare i år hade beredningen en annan typ av dialog i Gråbo. Under en veckas tid i januari träffade beredningen Gråbobor och andra intresserade för att tala om idéer om Gråbo - den hållbara tätorten. Samtalen kretsade kring de förslag för ett framtida hållbart Gråbo som mastersstudenter vid Chalmers Arkitektur arbetat fram under höstterminen 2011. Skolungdomar, äldre, föreningar, företag och nyfikna förbipasserande tillfrågades om vad de tyckte om projekten, om något var extra intressant eller kanske rent av provocerande.

Medborgardialoger under 2012

 

Målbilder för översiktsplan 2013

Beredningen för infrastruktur och boende har under 2012 i olika former fört dialog med medborgarna om framtidens Lerum. Syftet har varit att samla in synpunkter och inspiration för att sedan sätta ihop målbilder som ska fungera som ledstjärna för kommunens översiktsplan. De sammanlagt nästan 300 svaren via webbenkät och möten med människor på gator och torg runt om i kommunen har gett beredningen ett omfattande material att använda i målbildsarbetet.

Dialog om äldres folkhälsa

Beredningen för samhällets omsorger passade under Livsrum i september på att ställa frågor till medborgarna kring äldres folkhälsa. Hur ska äldre i Lerums kommun må bättre i framtiden? var huvudfrågan för dialogen. Genom att placera en flirtkula i en burk kunde deltagarna på ett enkelt sätt visa vilket av ett antal alternativ de tycker är allra viktigast. Inflytande och delaktighet i samhället liksom bra boendemiljöer var sådant som många tyckte var viktigt. En sammanställning av dialogens resultat hittar du längst ner på sidan.

Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg?

Beredningen för skola och utbildning mötte i april 2012 medborgarna vid ett dialogcafé om den nya teknikens roll i skolan. En sammanställning av dialogens resultat hittar du längst ner på denna sida.

Medborgardialoger under 2011

 

Uppföljning av nya bostadsområden i Lerums kommun

Under april och maj 2011 genomförde beredningen för infrastruktur och boende en uppföljning av två av de nya bostadsområdena i Lerums kommun. I Norra Hallsås och Östra Stamsjön fick de boende besök av politiker från beredningen som ställde frågor kring boendet. Även på tågstationerna och torgen i kommunen ställdes frågor om de två områdena. Syftet var att få reda på om boende i områdena och medborgare i allmänhet upplever boendet på det sätt som var tänkt från politiskt håll. Läs rapporten längst ner på sidan.

Dialog om framtidens näringslivsklimat i Lerums kommun

I maj 2011 genomfördes en dialog om framtidens näringslivsklimat i vilken ett 40-tal företagare och andra aktörer med näringslivskoppling deltog. Läs sammanställningen om vad som kom fram under näringslivsdialogen längre ner på sidan.

Dialog om bevarandet av Lerums kommuns kulturarv

I början av maj 2011 bjöd beredningen för kultur och fritid in till en dialog om Lerums kulturarv. Ungefär 45 personer var med och diskuterade Lerums kulturarv i Tingshuset. Läs sammanställningen om vad som kom fram under kulturarvsdialogen längre ner på sidan.

Rapporter från 2009 och 2010

Kartläggning om medborgarnas önskemål om framtidens hemtjänst

Rapport om utvärdering av det drogpolitiskaprogrammet

Rapport om vad Lerumsborna vill ha i ett framtida resecentrum

Samverkan mellan kommun och föreningsliv

Renhållningsordningen