Gråbo

Den 2 december hölls ett informationsmöte om framtidstomten (där Hjällsnässkolan stod förut) och centrumutvecklingen i Gråbo. Huvudfrågor för kvällen var: var vad är det som händer på framtidstomten nu, hur går det med detaljplanen och varför tar det sån tid? Politiker och tjänstepersoner från Lerums kommun fanns på plats för att reda ut begreppen och besvara frågorna.

De nya kommunalråden Lill Jansson (FP), Eva Andersson (C), Rutger Fridholm (MP) och Dennis Jeryd (S) hälsade de 50 Gråbo-bor som kommit till mötet välkomna. Se själv här i en kort film vad som hände på mötet eller läs mer längre ner på sidan.

Vad är det som händer på framtidstomten nu?

Kommunstyrelsen har avsatt 2 miljoner kr för att rusta upp tomten innan det är dags att börja bygga nya bostäder. Tomten kommer att delas in i de kvarter som är föreslagna i detaljplanen genom att gångstråk byggs och belysning sätts upp.

Närmast Röselidsskolan kommer två 5-personsplaner för t ex fotboll att anläggas. Det blir ett stort lyft för Röselidsskolan som har en idrottsprofil. Anledningen till att det blir två mindre planer istället för en stor är att när hus och kvarter börjar byggas kan åtminstone en 5-personsplan finnas kvar längre tid än vad fallet hade varit om vi byggt en enda stor plan. 
De projekt som byggdes upp efter workshopen i maj 2013, t ex konstväggen och odlingslabyrinten, kommer att rustas upp och utvecklas. Därtill finns det lite pengar kvar att använda till andra tillfälliga åtgärder som är till glädje för Gråbo-borna. Det arbetet kommer att ske i samverkan med medskapandegruppen i Gråbo och utgå från alla de idéer som samlats under vägen vid workshops och medborgardialoger.

Just nu pågår grovplanering av tomten. De grävmaskiner som syns på tomten plattar till marken och lägger ut sand. Förhoppningsvis kan fotbollsplanerna och belysning på tomten vara klart redan innan jul. Därefter ligger arbetet lite nere på grund av att kylan och återupptas igen när marken åter går att arbeta med. 

Hur går det med detaljplanen?

Detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen efter att den hade antagits av kommunfullmäktige. Den 27 november godkände Länsstyrelsen den aktuella detaljplanen. Den som inte är nöjd med det beslutet har tre veckor på sig att överklaga Länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. 

Klicka här för mer information om detaljplanen.

Varför tar det sån tid?

En detaljplanprocess tar tid eftersom många intressen ska länkas samman och också vägas emot varandra. Rätten att överklaga beslut är en viktig del i denna demokratiska process.

När detaljplanen så småningom blir giltig kan exploatörerna (byggföretagen) söka bygglov och så småningom komma igång att bygga. Lerums kommun kommer troligen att sätta igång med att förbereda med vatten- och elledningar, vägar och gångvägar under hösten 2015. Samtidigt kommer troligen också den första exploatören att sätta igång med att bygga bostäder. Då kommer byggtakten ligga på ca 40 lägenheter om året. Det betyder att det kommer att byggas i Gråbo centrum i ungefär 5 år. 

Mer information hittar du i mötesanteckningarna som finns längst ner på sidan.