Lerum

Här kan du läsa om den senaste kommundelsträffen i Lerum som var i maj 2012. Kommundelsträffar ordnas när du som boende i Lerum centrum tycker det finns lokala frågor som behöver diskuteras med politiker eller när kommunfullmäktiges ordförande och vice ordföranden tycker att det finns frågor som behöver diskuteras med medborgarna i Lerum.

Vid kommundelsträffen i Lerum den 15 maj 2012 var temat de nya detaljplanerna för Lerums centrum. Tjänstepersoner berättade om den aktuella planeringen för Lerums centrum. I den övergripande planeringen ingår utvecklingen av ett antal nya detaljplaner som var och en befinner sig på olika ställen i planprocessen. Planerna är ordnade enligt en turordning med tidsplan från 2011-2016. 

Resecentrums framtida gestaltning är ett projekt som drivs i samarbete med Västtrafik. Enligt Västtrafiks tidsplan kan resecentrum stå klart 2015 och skulle vid sidan av att vara knytpunkt för kollektivtrafiken även inhysa kommunala funktioner. Det förslag man nu arbetar med är också tänkt att fungera som bullerskydd för centrum. Bostäder vid Torpskolan är ett projekt i samarbete med JM som är en nytillkommen exploatör vilket gör att några skisser nu omarbetas. Utställning kan ske i slutet av året. Hänsynen till den närliggande Säveån gör att processen tar något längre tid.

Efter föredragningen fick deltagare på plats möjlighet att ställa frågor till kommunens politiker och tjänstemän. Fullständiga anteckningar och alla frågor och svar hittar du i mötesanteckningen längst ner på sidan.

Anteckningar från tidigare kommundelsträffar i Lerum

Kontakta Medborgarkontoret KomIn om du vill läsa anteckningar från tidigare kommundelsträffar i Lerum. Telefon 0302-52 10 00 eller via e-post: komin@lerum.se