Exempel invånardialog

Här samlar vi exempel som ska fungera som inspiration i arbetet med invånardialoger. Om du vet något annat som händer på dialogfronten i Lerum tar vi gärna emot tips.

 

Fokusgrupp

En fokusgrupp är en bra metod när svaren behöver fördjupas. När kommunen ville ta reda på vad som är viktigt för att unga som varken arbetar eller studerar ska komma i studier eller arbete samlades en fokusgrupp med målgruppen. Fokusgruppen syftade då till att få målgruppens egna perspektiv på frågan för att skapa och åtgärder som är bättre anpassade till målgruppens behov.

Aktiviteter tillsammans

För politikerna i beredningarna är det en viktig del av arbetet att lyssna till dem som bor i kommunen. I ett uppdrag skulle beredningen ta fram strategier för att stärka barns och ungas psykiska hälsa, och då var det självklart att lyssna till barnen och ungdomarna. Fritidsgården är en viktig mötesplats för många och där möttes politiker, barn och unga för att laga pizza tillsammans och samtidigt prata om det som ibland kan vara svåra ämnen.

Events

Det är praktiskt att dra fördel av andra events som an- ordnas och genomföra en dialog i samband med eventet. Ofta kan det vara svårt att få deltagare att komma på en enskild dialog och då är det smidigt att kunna kombinera det med ett event som drar folk. Ett exempel är barnfestivalen som anordnas i kommunen. Då förde politiker en dialog med barn och unga genom att de fick teckna sin bild kring hur de ville att framtidens Lerum ska se ut.

Intressegrupper, nätverk, föreningar

Det finns massa intressegrupper, föreningar och nätverk i Lerum. Vill man ha föra dialog kring en fråga är chansen att det finns en förening eller nätverk som har kunskap att dela med sig av kring just den frågan. Bjud in till möte eller fråga om det går att delta hos dem.

E-panel

Många invånare vittnar om att tiden är knapp för att delta i fysiska möten. En invånarpanel genom internet kan då fungera som en lösning för att kunna bredda deltagandet. Upplägget på en E-panel kan variera stort, där den enklaste nivån på deltagande kan vara att svara på en fråga via e-post eller mobiltelefon.

Webbenkät

När en grupp politiker ville veta vad invånarna tyckte om kommunens stigar och vandringsleder användes webbenkät som en metod. Genom att använda webbenkäter kan man nå ut brett till invånarna. Enkäter är också lämpligt då det ges möjlighet till svarsalternativ och när det fungerar med kortare svar.

Hembesök

För att ta reda på hur de boende i Norra Hallsås och Stamsjön upplevde sitt boendeområde, och om kommunen hade nått sina målsättningar för området gjorde en grupp politiker hembesök i området. Genom hembesöket kunde man också få till ett samtal med de boende och få fördjupade svar. Innan politikerna gick ut hade de skickat ut lappar och informerat om att de skulle komma.

Tävlingar

Ett sätt att skapa intresse och få människor att delta i en dialog kan vara genom att anordna en tävling på temat. Det kan locka fler att delta och kan göras i många olika former. Ett enkelt sätt är be folk svara på en fråga och samtidigt får de möjlighet att delta i tävlingen.

Kreativa dialoger

För att belysa och öka kunskapen om våld i nära relationer genomfördes en teaterföreställning, samtal och mingel med elever i årskurs två i gymnasiet. Teatern användes som en metod för att närma sig ett svårt ämne och skapa och kunskap. Samma metod använde en grupp politiker som ville föra dialog med ungdomar om psykisk ohälsa.

Uppsökande dialoger

Ett omfattande delaktighetsarbete utgjorde grunden för framtagandet av Lerums kommuns vision ”Sveriges ledande miljökommun”. Arbetet drevs fram inom de politiska partierna som var starkt engagerade.

Sociala medier

Genom att använda sociala medier för att föra dialog kan du snabbt få svar och det kan även möjliggöra ett samtal mellan deltagarna om det exempelvis skapas en Facebookgrupp. Det kräver också en del tid eftersom det är viktigt att kunna ge kontinuerlig och snabb återkoppling.