Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2017-01-18 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Nytt styrdokument gällande kopieringstaxa

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta förslag till kopieringstaxa.

  Sammanfattning:

  Kommunfullmäktige fastställde i december 2005 en ny kopieringstaxa för Lerums kommun. Taxan har tillämpats i olika grad inom skilda delar av kommunen och har dessutom varit varierande i kostnad mellan olika sektorer. Kommunens kopieringstaxa är därför i behov av revidering. Förvaltningen har tagit fram förslag till ny kopieringstaxa.  I förhållande till den nuvarande kopieringstaxan innebär förslaget följande förändringar:

  • Den särskilda del i den nuvarande kopieringstaxan som endast gäller för ritning och karta har utgått. Delen för karta och ritning ingår i det nya förslaget i den ordinarie delen för allmänna handlingar, vilket ger en enhetlig kostnad i hela kommunen.

  • Förslaget avser både avgifter för kopior av allmän handling samt kopiering av annat material som inte är allmän handling vilket innebär ett utökat tillämpningsområde.

  • Det nya förslaget innehåller inte avgifter för kopiering av allmän handling till viss media så som diskett och CD-rom.

  Avgift för utlämnande av handling i elektronisk form då handlingen inte redan finns i elektroniskt format.

  Handlingar:

 3. Visionsrapport 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Visionsrapport 2016 till Kommunfullmäktige för information.

  Kommunstyrelsen beslutar att Visionsrapport 2016 lyfts in i budgetprocess 2018.

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till konkretiseringar av åtgärder för fortsatt utveckling mot Vision 2025 samt ett underlag till beslut om uppdaterad visionsstrategi.

  Kommunstyrelsen beslutar slutligen att förvaltningen får i uppdrag att samverka med de beredningar som har uppdrag som berör den ekologiska och sociala hållbarheten.

  Sammanfattning:

  Visionsrapporten syftar till att ge en nulägesbild och fungera som underlag för politiska beslut och prioriteringar. Tidigare visionsrapporter har fokuserat på den ekologiska dimensionen. Årets visionsrapport har utvecklats till att även innehålla statistik som belyser socialt hållbar utveckling. Förvaltningsledningen vill använda rapporten mer systematiskt och bredda användningen av den. Förvaltningen bedömer att det behöver tas fram förslag till konkretiseringar av åtgärder för fortsatt utveckling mot Vision 2025 samt ett underlag till beslut om uppdaterad visionsstrategi. Förvaltningen planerar återkomma till Kommunstyrelsen med förslag och underlag i augusti 2017.

  Handlingar:

 4. Handlingsplan för Floda BID 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna handlingsplan för Floda BID 2017.

  Sammanfattning:

  Floda BID är en systematisk form av samverkan mellan näringsidkare, fastighetsägare och Lerums kommun. Näringsidkarna och fastighetsägarna har gemensamt bildat ett bolag ”Floda utvecklings AB” för att driva verksamheten i samarbete med kommunen. Syftet är att stärka attraktionskraften för centrala Floda. I avtalet mellan parterna finns angivet att kommunstyrelsen ska godkänna handlingsplanen innan verkställande. Detta ärende presenterar handlingsplanen för 2017.

  Handlingar:

 5. Rapportering om demokratitorg på Lerums gymnasium

 6. Ianspråktagande av investeringsmedel för ombyggnad av ventilation i kommunhus 1 och 2

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en ombyggnad av ventilations- och värmeanläggningen i Kommunhus 1 och 2.

  Kommunstyrelsen beslutar vidare att bevilja och ianspråkta medel inom 2017 års investeringsbudget för en ombyggnad av ventilationsanläggning i Kommunhus 1 och 2.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Kommunhus 2 har länge haft problem med inomhusklimatet med avseende på temperatur, luftflöden och lukter från matlagning som sprider sig i byggnaden. Med en planerad utökning av personal på planen för Sektor Samhällsbyggnad krävs dessutom vissa anpassningar i kommunhus 1.

  Förslaget som är framtaget föreslår en separering av det föråldrade luftbehandlingssystemet, en ombyggnad av värmesystemet samt vissa brandskyddsåtgärder. Ombyggnaden föreslås ske under 2017 och till största del, om möjligt, under semestertid.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde 2017-01-18.

 7. Ianspråktagande av investeringsmedel gällande ombyggnation av lokaler på plan 2 i Kommunhus 1 och 2

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en ombyggnad av plan 2 i Kommunhus 1 och 2.
  Kommunstyrelsen beslutar vidare att bevilja och ianspråkta medel utöver 2017 års investeringsbudget för en ombyggnad av lokaler i Kommunhus 1 och 2.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Sektor samhällsbyggnad har efter omorganisation och nyanställningar behov av lokalförändringar för att utöka antalet kontorsplatser. Framtaget förslag visar att det går att utöka antalet fasta och tillfälliga kontorplatser. Förslaget innebär även att vissa mötesrum, tysta rum och skrivarrum byggs om.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde 2017-01-18.

 8. Upphandling av ramavtal gällande hantverkstjänster, måleriarbete

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, måleriarbete till Sektor samhällsbyggnad.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Upphandlingsunderlaget avser ramavtal för hantverkstjänster, måleriarbete till Sektor samhällsbyggnad. Gällande avtal löper ut 2016-03-24 och en ny upphandling behöver genomföras.

  Detta ärende presenterar ett förslag till förfrågningsunderlag för beslut inför upphandling.

  Förfrågningsunderlag är belagt med sekretess och sänds därför ut separat.

  Handlingar:

 9. Godkännande av leverantör av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Eriksbergs Kembar och Städ AB har inkommit med en ansökan om utförande av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Lerums kommun. Förvaltningen har utvärderat ansökan och bedömt att Eriksbergs Kembar och Städ AB uppfyller samtliga krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Förvaltningen har därför beslutat att godkänna Eriksbergs Kembar och Städ AB som leverantör.

  Handlingar:

 10. Rapportering av sjukfrånvaro till kommunstyrelsen

 11. Godkännande av detaljplan LD 128 för fastigheten Hunstugan 1:119 m fl. i Vattenfallsbyn

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att sända ändringen av detaljplan LD 128 för fastigheten Hunstugan 1:119 m.fl. i Vattenfallsbyn, tillägg 1 avseende fastigheterna Hunstugan 1:119 och 1:120 på granskning.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen återremitterade 2016-08-24 ärendet för dialog med Trafikverket om att använda fastigheterna som bostäder för nyanlända. I dialogen framgår att Trafikverket är mycket tydliga i sin hållning om att de inlösta fastigheterna inte ska användas för bostadsändamål ens för kortare tid. De understryker vikten av att det ingångna avtalet hålls och att byggnaderna kan rivas under förutsättning att ändringen av detaljplanen vinner laga kraft.

  Trafikverket låter meddela avsikt att riva byggnaderna i enlighet ingånget avtal. Förslaget tillgodoser riksintresse för kommunikation, i enlighet med tecknat genomförandeavtal mellan Trafikverket och Lerums kommun för byggnation av förbigångsspår i Stenkullen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-10-19
  Kommunstyrelsen beslutar att sända ändringen av detaljplan LD 128 för fastigheten Hunstugan 1:119 m.fl. i Vattenfallsbyn, tillägg 1 avseende fastigheterna Hunstugan 1:119 och 1:120 på granskning.
  2016-08-24
  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för dialog med Trafikverket om att använda fastigheterna som bostäder för nyanlända. .
  2016-03-02
  Kommunstyrelsen beslutar godkänna samrådshandlingarna och ger förvaltningen i uppdrag att samråda om förslaget.
  2015-02-11
  Kommunstyrelsen beslutar lämna ett positivt planbesked samt att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet för ändring av detaljplan LD 128 för fastigheten Hunstugan 1:119 m fl, Vattenfallsbyn LD 128 - avseende fastigheterna Hunstugan 1:119-1:121.
  2014-12-10
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott framhåller att det är värdefullt att man försöker bevara husen om möjlighet finns, för att eventuellt använda till annat än boende. Arbetsutskottet framhåller också vikten av att ha dialog med boende i området innan beslut om åtgärder fattas.
 12. Svar på medborgarförslag om att kunna lämna medborgarförslag på nätet

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bifalla medborgarförslaget.

  Handlingar:

 13. Svar på medborgarförslag om att kommunfullmäktiges sammanträden ska påbörjas senast klockan 18.00

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget avslås.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-09-07
  SKRIV BESLUT HÄR
 14. Kommundirektören rapporterar

 15. Kommunstyrelsens representanter rapporterar

 16. Etableringskontrakt för bostäder för nyanlända

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2017-02-08.