Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2017-02-08 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Justerad taxa för badanläggningen i Parasollen, Gråbo

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att justera hyrestaxan för badanläggningen i Parasollen, Gråbo avseende gruppbokning taxa 2, till 600 kr/timma. Taxa ska gälla från och med 2017-01-01.

  Sammanfattning:

  Hyrorna för badanläggningen i Parasollen justerades inför 2016 och hade då legat oförändrade sedan 2008. Uppräkningen gjordes schablonmässigt utifrån beräknade ökade driftskostnader. Taxan för gruppbokning taxa 2 höjdes från
  635 kr till 800 kr. Denna taxa omfattar företag och andra kommersiella kunder samt privata bokningar.

  Nuvarande taxenivå motiverades av höjd driftskostnad på grund av ändrade driftsformer. Förvaltningen har nu gjort en marknadsundersökning och funnit att taxan ur det perspektivet ligger för högt. Bedömningen görs utifrån anläggningens beskaffenhet och i jämförelse med andra anläggningar i närliggande kommuner. Förslaget är därför att sänka hyrestaxan avseende gruppbokningar taxa 2, till
  600 kr/timma till att gälla retroaktivt från och med 2017-01-01. De ekonomiska konsekvenserna av den förändrade taxan hanteras inom Sektor lärandes budgetram.

  Övriga taxor föreslås ligga oförändrade.

  Handlingar:

 3. Yttrande över motion om familjecentraler i Lerums kommun ställd av Annelie Lundström (KD) och Gunilla Lindell (KD)

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2015-10-14
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att yttra sig över motionen.
  2015-04-15
  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över motionen till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre för att inhämta beredningens yttrande.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: • Motion om rehab-bassägen i Gråbo ställd av Ralf Dahlgren (SD) • Motion om kyrkliga skolavslutningar ställd av Ralf Dahlgren (SD) • Motion angående energitjuvar ställd av Ingrid Swenson (SD) • Motion om det nya guldet - dricksvatten, ställd av Anneli Rhedin (M) • Motion om utmärkelser till idrottsprestationer ställd av Alexander Abenius (M) • Motion om HBTQ-handlingsplan för Lerums kommun ställd av Alexander Abenius (M) och Gabriel Scavo (M) • Motion om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 ställd av Alexander Abenius (M) och Henrik Ripa (M) • Motion om att införa Home-Start Familjekontrakt i Lerums kommun ställd av Gunilla Lindell (KD) och Annelie Lundström (KD) • Motion om familjecentraler i Lerums kommun ställd av Annelie Lundström (KD) och Gunilla Lindell (KD)
 4. Yttrande över de förtroendevalda revisorers granskning av byggentreprenader

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att notera kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten.

  Sammanfattning:

  EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunstyrelsens arbete med byggentreprenader. Syftet med revisorernas arbete har varit att granska om kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av byggentreprenader. Revisorernas samlade bedömning är att så är fallet. Ett par förbättringsområden har emellertid identifierats. Revisorerna bedömer exempelvis att kommunstyrelse bör tydliggöra beslutanderätten kring avvikelser och omfördelning mellan projekt, att kommunstyrelsen bör säkerställa att det tas fram en definition av vad en större avvikelse är, samt att kommunstyrelsen bör uppta rutinen om igångsättningsbeslut i delegationsordningen eller annat styrdokument.

  Förvaltningen delar till stor del revisorernas bedömning. Det pågår för närvarande arbete som ligger i linje med revisorernas rekommendationer och bedömningar.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15
 5. Yttrande över förslag till ny beräkningsmodell för medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

  Beslut:

  Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till ny beräkningsmodell för medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg efterfrågar en ny, transparent och enkel modell för fördelning av medlemsavgifterna till förbundet. I föreslagen modell vägs folkmängd, landareal samt en grundavgift för Göteborgs Stad samman. Genom att infoga en avgift för Göteborgs Stad i modellen, blir respektive medlemskommuns avvikelse mot nuvarande avgift mindre än om enbart folkmängd, landareal eller en kombination av båda används i beräkningen.

  Beräkningarna i modellen utgår från 16 500 kronor/kvadratkilometer landareal, 442 kronor/invånare samt 75 000 000 kronor i grundavgift för Göteborgs Stad.

  Den förändrade fördelningen av medlemsavgiften föreslås börja gälla från och med 2018. Förbundsstyrelsen har översänt förslaget till medlemskommunernas respektive kommunstyrelse för yttrande.

  Enligt den nya fördelningsmodellen kommer årsbidraget för Lerums kommun till förbundet att minska från 33 217 895 kronor till 25 681 066 kronor, vilket innebär en minskning med 7 536 759 kronor.

  Handlingar:

 6. Investeringsmedel för återuppbyggnad av läktare vid friidrottsanläggningen Stonehill

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar bevilja investeringsmedel för återuppbyggnad av läktare vid Stonehill friidrottsarena. Investeringen bedöms rymmas inom beslutad investeringsram för 2017.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Den gamla läktaren vid friidrottsanläggningen i Stenkullen brann ner till grunden i september 2016. Kostnaden för en återuppbyggnad beräknas till 2,5 miljoner kronor. Planen är att läktaren ska byggas med brandhärdigt material samt att den blir något mindre än tidigare. För att möjliggöra byggnationen krävs en utökad investeringsvolym under 2017 med 2,5 miljoner kronor. Kommunen har erhållit ersättning från försäkringsbolaget för branden, ersättningen för läktaren uppgår till ca 2 miljoner kronor.

  Handlingar:

 7. Ensamkommande barn som får avslag på ansökan om asyl och samtidigt skrivs upp i ålder

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att få svar på följande

  • Hur ser åldersstrukturen ut för samtliga ensamkommande ungdomar, som flyttat till kommunen?
  • Att förvaltningen gör ett antagande om hur många ungdomar som beräknas bli uppskrivna i ålder under det kommande året.
  • Att framställa vad som är fasta och rörliga kostnader i dygns eller månadspriset.
  • Återkomma med alternativa former av boendelösningar, till lägre kostnad än de boenden som finns idag.
  • Göra en bedömning av hur det nya lagrådsförslaget kan komma att påverka verksamheten inklusive kostnader med ensamkommande ungdomar i Lerums kommun.

  Sammanfattning:

  Ensamkommande barn och ungdomar som får avslag på asylansökan kan samtidigt få beslut om åldersuppskrivning från Migrationsverket. En åldersuppskrivning innebär att den enskilde anses vara 18 år eller äldre. Avslag
  på asyl och åldersuppskrivning kan överklagas vilket innebär att beslutet inte vunnit laga kraft. Den enskilde måste själv kunna styrka både sin identitet och göra sin ålder sannolik. Migrationsverket erbjuder den enskilde att genomgå en medicinsk undersökning för att fastställa ålder.

  I Lerums kommun har förvaltningen beslutat att den enskilde i nuläget får stanna kvar i nuvarande boendeform som beviljats av Lerums kommun. Utifrån nuvarande rättspraxis kommer staten inte ersätta kommunen för kostnader vid kvarboende. Förvaltningen anser att det är ett stort ekonomisk risktagande att låta den enskilde stanna kvar i nuvarande boende under överklagningsprocessen. Förvaltningen bedömer att Lerums kommun ska hänvisa den enskilde till Migrationsverket när den enskilde fått sitt beslut av Migrationsverket.

  Handlingar:

 8. Reviderat förfrågningsunderlag avseende hemtjänst LOV

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag avseende förfrågningsunderlag för hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har sett över och tagit fram ett nytt förslag på förfrågningsunderlag avseende hemtjänst LOV för 2017. Vissa förtydliganden och ändringar har gjorts i förfrågningsunderlaget, dels för att skapa en tydligare struktur och tydligare krav, dels anpassa kraven till de behov som finns.

  En rad förtydliganden har gjorts i förfrågningsunderlaget och dess bilagor, bland annat avseende kompetenskrav för verksamhetsansvarig, krav på lägsta kapacitet, krav avseende ekonomisk ställning, krav avseende referenser, krav på miljö och jämställdhet och hur uppföljning ska ske. Detta medför dock inte några högre eller förändrade krav gentemot tidigare förfrågningsunderlag, endast förtydligande kring vad de innebär.

  Revideringen har dock medfört ett par ändringar som kommer att påverka utförarna. I förfrågningsunderlaget avseende 2016 har krav ställts på att utföraren ska kunna verkställa beslut/beställning inom 48 timmar. Förvaltningens förslag är nu att leverantören ska kunna verkställa beslut/beställning inom 24 timmar efter beställning av insatser, som varit fallet under 2015 och tidigare.

  Förvaltningen föreslår att ersättningen justeras med omsorgsprisindex (OPI) och nivån på ersättningen 2017 är då 385 kr per beviljad timme (375 kr 2016).

  Handlingar:

 9. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

  Kommunstyrelsen beslutar att ändra avtalstiden i ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård till samma avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet, som är huvudavtal.

  Sammanfattning:

  Västra Götalandsregionen och var och en av kommunerna i Västra Götaland har sedan regionsbildningen 1999 haft ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal.

  Avtalet reglerar ansvarsfördelningen och samverkan inom de områden där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Västra Götalandsregionen och länets kommuner har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen att träffa överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

  Inför en ny avtalsperiod har parterna genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal och även av överenskommelser kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Förutom representanter från Västra Götalandsregionen och kommunerna har deltagare från brukarorganisationer deltagit i utarbetat förslag. Parterna har haft möjlighet att lämna synpunkter under översynen vilket Kommunstyrelsen i Lerum gjorde i en remissrunda i augusti 2016.

  Syftet med de nya avtalen är att säkra ett gott, säkert och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen. Avtalen ska stärka och främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för individen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-08-24
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens yttrande med synpunkter och anta det som sina egna. Paragrafen beslutas omedelbart justerad.
 10. Sektor stöd och omsorgs sektorsberättelse för 2016 och sektorsplanen för 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Ett av chefernas viktigaste verktyg är att kunna prioritera i syftet att kunna leda och styra sin verksamhet. I förlängningen leder det till att tillgängliga resurser används på ett klokt sätt. För att kunna göra avvägda prioriteringar krävs att verksamhetens insatser analyseras, följs upp och utvärderas. Chefer på alla nivåer har ett uppdrag att kvalitetssäkra och resursoptimera sin verksamhet. Det handlar om att göra rätt saker till rätt kostnad i rätt tid.

  För att möjliggöra detta har sektorn tagits fram den ett tydliggörande av den årliga styrningen som kallas Röda tråden. Röda tråden innebär mer specifikt ett förtydligande över sektorns uppföljning över året samt fångar den helhetssyn och det behov av samverkan som sektorn behöver utveckla. Det behövs för att utnyttja resurserna på bästa sätt samtidigt som kvaliteten utvecklas. I det vidare utvecklingsarbetet kommer sektorn även att ta med analyser från till exempel öppna jämförelser för att öka omvärldsanalysen och sätta Lerum i perspektiv tillsammans med jämförbara kommuner.

  För att kunna ge en tydlighet och transperens, som är nödvändig för att fortsätta utveckla ledning och styrning inom sektorn, behövs en sektorsövergripande och hållbar styrning. I styrningen ska målen brytas med från sektorplan till enhetsplan och därefter följas upp från enhets- till sektornivå i en årlig berättelse.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-25

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta notera informationen.

 11. Genomförda upphandlingar kvartal 3, 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

  Sammanfattning:

  Upphandlingsfunktionen dokumenterar samtliga genomförda upphandlingar och statistik förs löpande bland annat avseende antalet upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar, upphandlat värde under avtalsperioden och tilldelningsgrund. Återrapportering till kommunstyrelsen avseende genomförda upphandlingar sker varje kvartal genom en rapport i form av en tjänsteskrivelse om de upphandlingar som genomförts under perioden.

  Under tredje kvartalet 2016 har tio upphandlingar slutförts av Upphandlingsfunktionen till ett sammanlagt värde av 27 499 500 kronor. Den mest omfattande upphandlingen, sett till värde, som slutfördes under det tredje kvartalet var upphandlingen av måltidstransporter till ett beräknat värde om nio miljoner kronor.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-10-05
  Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.
  2016-06-15
  Kommunstyrelsen beslutar notera informationen
 12. Upphandling av entreprenad för skötsel av yttre miljö, fastighetsytor till Sektor samhällsbyggnad

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av entreprenadavtal för skötsel av yttre miljö, fastighetsytor till Sektor samhällsbyggnad.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Upphandlingsunderlaget avser entreprenadavtal för skötsel av yttre miljö, fastighetsytor till Sektor samhällsbyggnad. Gällande avtal löper ut 2017-10-14 och en ny upphandling behöver genomföras.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag på förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget är belagt med sekretess och sänds därför ut separat.

  Handlingar:

 13. Igångsättningsbeslut för en ombyggnation av ventilationsanläggning i kommunhus 1 och 2

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut för en ombyggnation av ventilationsanläggning i kommunhus 1 och 2

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen har beslutat att investeringsprojekt över fem miljoner kronor ska föregås av ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-18

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en ombyggnad av ventilations- och värmeanläggningen i Kommunhus 1 och 2.

  Kommunstyrelsen beslutar vidare att bevilja och ianspråkta medel inom 2017 års investeringsbudget för en ombyggnad av ventilationsanläggning i Kommunhus 1 och 2.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde 2017-01-18.

 14. Försäljning av del av fastigheten Hunstugan 1:111

  Sammanfattning:

  Bilium Sverige AB kontaktade näringslivsenheten då de var intresserade av att etablera sig i kommunen och öka sin verksamhet med bilförsäljning. Förvaltningen har av denna anledning upprättat förslag till köpeavtal för försäljning av del av fastigheten Hunstugan 1:111. Området utgör ca 2800 kvm och överlåts av Lerums kommun till Bilium Sverige AB. För området gäller detaljplanen LD 158.

  Enligt avtalet går köpet åter om köparen inte inom 18 månader från tillträdesdagen erhållit bygglov och utfört byggnadsarbeten i väsentlig grad.

  Handlingar:

 15. Uppdraget att återkomma med besked om vad det kostar att stabilisera tomten där Frödings förskola låg

  Beslut:

  Kommunstyrelsen noterar informationen

  Sammanfattning:

  I samband uppstartsbeslut för stabilitetsåtgärder NV om häradsbron på Kommunstyrelsen 2016-12-14 fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med besked om det är möjligt att utöka området där stabilitetsåtgärder ska utföras, till att i större utsträckning omfatta området nedanför den fastighet där den tidigare Frödings förskola låg, samt återkomma med vad det då skulle kosta.

  Kostnad för att genomföra det utökade förslaget bedöms uppgå till ca 6,5 miljoner kronor. I kalkylen inkluderas Flytt av VA-ledningar, avschaktning och uppfyllnad med skumglas. Förvaltningen bedömer, det inte lämpligt att försöka utöka det pågående arbetet med stabilitetshöjande åtgärder då riskerna för övriga projekts genomförande blir för stora och marken endå inte kan bebyggas i nuläget.

  Handlingar:

 16. Ny arbetsmiljöpolicy

  Beslut:

  Kommunstyrelsen antar den nya arbetsmiljöpolicyn att gälla från den 1 mars 2017.

  Sammanfattning:

  God arbetsmiljö är en avgörande faktor för att skapa en effektiv verksamhet av hög kvalitet. Den är viktig för att vi ska kunna rekrytera och behålla medarbetare som bidrar till kommunens utveckling.

  Den nuvarande arbetsmiljöpolicyn har gällt sedan den första januari 2007. Arbetslivet och samhället är i ständig förändring och ohälsan i arbetslivet ökar. Arbetsmiljöarbetet måste därför anpassas för att fortsätta ge förutsättningar för medarbetare att må bra och prestera väl.

  Förvaltningen har därför arbetat fram förslag till ny arbetsmiljöpolicy.

  Handlingar:

 17. Rapportering av sjukfrånvaro till kommunstyrelsen

 18. Tolkförmedling väst revisorers bedömning av deras delårsrapport 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Sedan december 2014 har Lerums kommun varit medlem i Kommunalförbundet Tolkförmedlingen väst. Kommunalförbundet bedriver språktolkförmedling i gemensam offentlig regi för att stärka alla människors rätt till vård och service på lika villkor genom att höja kvaliteten, förbättra rättssäkerheten, öka tillgängligheten till tolkar och säkerställa ett professionellt bemötande.

  Revisorerna till Kommunalförbundet har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2016-08-31. Enligt kommunallagen kap 6 § 1 skall kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalförbund som kommunen är medlem i. Men bakgrund av detta översänds revisorernas granskning och delårsrapporten från Kommunalförbundet väst till Lerums kommun.

  Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som styrelsen beslutat om, både de finansiella de som rör verksamheten. Den översiktliga granskningen visar att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Revisorerna kan dock inte bedöma resultat i delårsrapporten med avseende på verksamhetsmålen för 2016, eftersom det i de flesta fall saknas redovisning av utfallet.

  Handlingar:

 19. Kommundirektören rapporterar

 20. Kommunstyrelsens utskott rapporterar

 21. Kommunstyrelsens representanter rapporterar

 22. Ny sammanträdesdag för kommunstyrelsens arbetsutskott

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska sammanträda den 12 april 2017.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-10-27
  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar: 26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 15 juni, 21 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.
  2016-09-21
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar: 26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 15 juni, 21 september, 26 oktober, 23 november och 14 december. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen: 18 januari, 8 februari, 8 mars, 15 mars, 5 april, 19 april, 10 maj, 31 maj, 14 juni, 23 augusti, 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 8 november, 22 november och 13 december. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott: 11 januari, 25 januari, 1 februari, 22 februari, 28 februari till 1 mars, 29 mars, 26 april, 17 maj, 24 maj, 7 juni, 30 augusti, 13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 15 november och 29 november. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsens fackutskott: 25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 17 maj, 13 september, 11 oktober och 15 november.
 23. Medfinansiering av vägplan för gång- och cykelbana längs med Norsesundsvägen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering för framtagande av vägplan.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 24. Ändring av avsiktsförklaring rörande Lerum resecentrum

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att revidera avsiktsförklaringen gällande Resecentrum i enlighet med intentionerna i denna tjänsteskrivelse daterad
  2017-02-07.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-09-21
  Kommunstyrelsen beslutar godkänna Avsiktsförklaring avseende Lerum resecentrum.
  2016-03-09
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar att fortsätta arbetet med resecentrum enligt den inriktning som framgår av Tjänsteskrivelse om uppdrag gällande resecentrum daterad den 15 februari 2016.
  2015-10-14
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta samtalen med Skanska utifrån den viljeinriktning som anges i tjänsteskrivelsen. Uppdraget ska genomföras i dialog med Västtrafik.
  2014-04-23
  Kommunstyrelsen beslutar att biblioteket som idag är lokaliserat i Dergårdsgymnasiet ska inrymmas i det planerade resecentrat i Lerum C. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska hyra ett våningsplan, cirka 2000 m2, i resecentrum.
  2013-11-20
  Kommunstyrelsen beslutar att planering av en eventuell ombyggnad av nuvarande bibliotek påbörjas för både kulturskolan och estetiska programmet. Kommunstyrelsen beslutar att ny entré till teatern ska ingå i arbetet. Kommunstyrelsen utser arbetstutskotet till styrgrupp för det som i tjänsteskrivelsen benämns som flyttkedjan, d.v.s. resecentrum - vuxenutbildning - huvudbibliotek - kulturskolan - estetiska programmet.
  2013-11-06
  Kommunstyrelsen noterar informationen.
  2013-09-04
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram beslutsförslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att inför ärendets behandling i kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för bostäder i området.
 25. Val av ombud till Renova Miljö AB

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ombud till Renova Miljö AB för 2017:

  • Dennis Jeryd (S), ordinarie
  • Oskar Ahlman (M), ersättare

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-14

  Aspenäs villastad
  Eva Andersson (C), ordinarie
  Douglas Thisell (M), ersättare


  Förbo AB

  Dennis Jeryd (S), ordinarie
  Douglas Thisell (M), ersättare


  Renova AB

  Dennis Jeryd (S), ordinarie
  Oskar Ahlman (M), ersättare

   

  Gryaab

  Dennis Jeryd (S), ordinarie
  Alexander Abenius (M), ersättare

   

  Lerum Energi AB

  Lill Jansson (L), ordinarie
  Alexander Abenius (M), ersättare


  Lerum Fjärrvärme AB

  Lill Jansson (L), ordinarie
  Alexander Abenius (M), ersättare

  Lerum Elhandel AB

  Lill Jansson (L), ordinarie
  Alexander Abenius (M), ersättare

  2015-12-02
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande att vara ombud vid bolagsstämmor 2015: Förbo AB Dennis Jeryd (S) (ordinarie) Douglas Thisell (M) (ersättare) Renova AB Dennis Jeryd (S) (ordinarie) Oskar Ahlman (M) (ersättare) Gryaab Dennis Jeryd (S) (ordinarie) Anneli Rhedin (M) (ersättare) Lerum Energi AB Lill Jansson (FP) (ordinarie) Alexander Abenius (M) (ersättare) Lerum Fjärrvärme AB Lill Jansson (FP) (ordinarie) Alexander Abenius (M) (ersättare) Lerum Elhandel AB Lill Jansson (FP) (ordinarie) Alexander Abenius (M) (ersättare)
 26. Detaljplan för Tingshusparken

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att omedelbart inleda detaljplanearbetet i Tingshusparken och att låta exploatörerna göra så mycket av arbetet som möjligt. Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen arbetsutskott med en dialog hur detaljplanerna ska prioriteras.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 27. §17 KS Etableringskontrakt för bostäder för nyanlända

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att avslå Alexander Abenius (M) förslag.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-18

  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2017-02-08.

 28. Reglering av antalet personer som får stå folkbokförda i bostadsbolagets mindre lägenheter