Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2017-03-08 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förvaltningens förslag om kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade med verkan från och med 1 mars 2017.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen föreslår att ett kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade (KBF) införs. KBF syftar till att garantera att personer med beslut om särskilt boende enligt LSS har medel kvar till sina personliga behov och motverka att personer med låga inkomster tvingas tacka nej till erbjudna LSS-boenden av ekonomiska skäl. KBF lämnas efter årlig ansökan och individuell prövning.

  Handlingar:

 3. Riktlinje för hyressättning för särskilt boende

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till riktlinje för hyressättning för särskilda boenden.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om stegvis införande av höjda hyror.

  Paragraferna förklaras omedelbart justerade.

  Sammanfattning:

  Lerums kommun har idag en modell för hyressättning för särskilda boenden som utgår från ett fast kvadratmeterpris. Förvaltningen vill med förslaget införa en hyressättningsmodell som utgår från lägenheternas bruksvärde. Med bruksvärde avses vad en lägenhet med hänsyn till beskaffenhet, förmåner samt övriga faktorer kan anses vara värd i förhållande till likvärdiga lägenheter. Förvaltningen har tillsammans med hyresgästföreningen genomfört en bruksvärdesinventering. Lerums kommun har en förhandlingsordning med hyresgästföreningen vilket medger kollektiva förhandlingar om hyror.

  Att ändra modell för hyressättning innebär att flera hyresgäster kommer få ny hyra, vissa kommer få sänkt hyra medan andra får höjd hyra. Förvaltningen föreslår att införande av höjda hyror, i de fall höjningarna överstiger 200 kronor per månad, sker vid tre tillfällen. Övriga hyresförändringar föreslås genomföras 2017-07-01.

  Handlingar:

 4. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 år 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.

  Sammanfattning:

  Kommunen har en skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Skyldigheten att rapportera avser även ej verkställda domar. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

  Myndighetsavdelningen, Sektor Stöd och omsorg, har för kvartal 4 rapporterat totalt 45 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader till IVO. Bland dessa finns 13 avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader. 26 ärenden har tidigare rapporterats och 19 är nya ärenden. 13 beslut har verkställts eller avslutats under kvartalet. Besluten avser 14 flickor/kvinnor och 29 pojkar/män*.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporterna till handlingarna.

  2016-11-23

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Kommunstyrelsen beslutar vidare att översända rapporten till revisorerna.

  2016-11-23
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar vidare att översända rapporten till revisorerna.
  2016-09-29
  Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.
  2016-06-15
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar vidare att översända rapporten till revisorerna.
 5. Ensamkommande barn som får avslag på ansökan om asyl och blir åldersuppskrivna

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen för att ta fram ett juridiskt hållbart beslut utifrån majoritetens önskemål.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Ensamkommande barn och ungdomar som får avslag på asylansökan kan samtidigt få beslut om åldersuppskrivning från Migrationsverket. En åldersuppskrivning innebär att den enskilde anses vara 18 år eller äldre och Migrationsverket anser att den enskilde är vuxen. Avslag på asyl och åldersuppskrivning kan överklagas. Kommunen behöver inte följa Migrationsverkets beslut. Kommunen har möjlighet att göra en egen bedömning men saknar metoder för åldersbedömning. Förvaltningens uppfattning är att den enskildes rättssäkerhet inte kan säkerställas om kommunen skulle göra åldersbedömningar. Utifrån detta beslutade förvaltningen att den enskilde i nuläget får stanna kvar i nuvarande boendeform som beviljats av Lerums kommun. När förvaltningen tog beslutet i mitten av december 2016 var det ett fåtal individer som fått beslut från Migrationsverket. I nuläget är det totalt 17 personer.

  För närvarande bedöms kostnaderna uppgår till cirka 700 – 800 tkr per månad för de 17 individer som har boende och omsorg beviljad av Lerums kommun. Utifrån nuvarande rättspraxis kommer staten inte ersätta kommunen för kostnader vid kvarboende. Det blir därmed ett ekonomiskt risktagande för kommunen. Förvaltningens förslag till beslut i Kommunstyrelsen den 8 februari 2017 var att hänvisa individerna till Migrationsverket.

  Det har framkommit att kommuner i Sverige förhåller sig olika vid besked om åldersuppskrivningar och avslag. En del hänvisar till att det är Migrationsverkets ansvar och sänder den unge till Migrationsverket medan andra låter den unge bo kvar i kommunen i avvaktan på att beslutet vunnit laga kraft. Vid kontakt med Migrationsdomstolen i Göteborg har framkommit att handläggningstid för överklagan är mellan 8 – 10 månader.

  Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde den 8 februari 2017 att återremittera ärendet till förvaltningen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-08

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att få svar på följande

  • Hur ser åldersstrukturen ut för samtliga ensamkommande ungdomar, som flyttat till kommunen?
  • Att förvaltningen gör ett antagande om hur många ungdomar som beräknas bli uppskrivna i ålder under det kommande året.
  • Att framställa vad som är fasta och rörliga kostnader i dygns eller månadspriset.
  • Återkomma med alternativa former av boendelösningar, till lägre kostnad än de boenden som finns idag.
  • Göra en bedömning av hur det nya lagrådsförslaget kan komma att påverka verksamheten inklusive kostnader med ensamkommande ungdomar i Lerums kommun.
 6. Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Sektor stöd och omsorg har tagit fram en kvalitetsberättelse och en patientsäkerhetsberättelse för 2016. I kvalitetsberättelsen beskrivs hur det systematiska förbättringsarbetet bedrivits inom sektorn. Fokus i kvalitetsberättelsen är hur verksamheternas arbete med riskanalyser, egenkontroller, avvikelsehantering, klagomål och synpunkter samt samverkan har fortlöpt under året. Den tydliggör även vilka områden som är viktiga att arbeta vidare med samt övergripande mål och strategier för kommande år.

  Av kvalitetsberättelsen framgår att det under året har bedrivits ett omfattande arbete inom sektorn för att skapa ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. En ram och struktur för ledningssystemet har tagits fram och likaså nya/reviderade riktlinjer för det systematiska förbättringsarbetet. Arbetet med att implementera de nya riktlinjerna och arbetssätten kommer att fortsätta under 2017. Av kvalitetsberättelsen framgår också att det pågår ett konstant förbättringsarbete inom de olika verksamheterna men att det saknas systematik i det förbättringsarbete som bedrivs. Det saknas inarbetade riktlinjer och arbetssätt för att kunna arbeta med riskanalyser, egenkontroller och avvikelsehantering på ett strukturerat och systematiskt sätt.

  Patientsäkerhetsberättelsen belyser ovanstående ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Den innehåller en beskrivning av hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året, vilka riskområden som har identifierats och vilka åtgärder som vidtagits. De riskområden som ägnats störst uppmärksamhet är läkemedelshantering, hygienfrågor, dokumentation och informationssäkerhet. Bedömningen är att systematiken i patientsäkerhetsarbetet behöver öka.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-22

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

 7. Driftsform på Hallsås förskola

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att Hallsås förskola ska bedrivas i kommunal regi när nuvarande avtal löper ut 2017-12-31.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att på sikt öka andelen fristående förskolor i kommunen. Utredningen ska belysa frågan ur nödvändiga perspektiv och visa hur målet att öka andelen kan införlivas i den långsiktiga planeringen av förskolestrukturen.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen beslutade i § 77/2012 att teckna avtal med Almens äventyrsförskolor AB för att sköta driften av Hallsås förskola. Avtalet gick ursprungligen ut 2017-07-31 men har förlängts till 2017-12-31.

  Huvudman när en förskola bedrivs på entreprenad är kommunen och den är att betrakta som en kommunal verksamhet. Efter att förvaltningen har genomfört utvärderingar av driftsformen görs bedömningen att den inte fungerar fullt ut som avsetts. Därför behöver ett beslut fattas om framtida driftsform för Hallsås förskola när nuvarande avtal går ut.

  De alternativ som finns tillhands är då att verksamheten även fortsatt bedrivs i kommunal regi men utan entreprenaddrift, med samma organisation och förutsättningar som övriga kommunala förskolor i Lerums kommun, eller att förskolan drivs i enskild regi, som en fristående förskola. En fristående förskola har bättre förutsättningar att bidra till en ökad mångfald och valfrihet än en förskola som har driftsformen entreprenad, vilket var en av orsakerna till att entreprenaddriften infördes.

  Förvaltningens förslag är att verksamheten bör bedrivas som en kommunal förskola då Hallsås förskola bedöms vara av den storleken och har den geografiska placeringen att den är en viktig del i den kommunala förskolestrukturen.

  För att långsiktigt uppnå den konkurrens, mångfald och valfrihet som var avsikten då entreprenaddriften infördes bedöms det istället som lämpligt att uppmuntra fler fristående förskolor att etablera sig i kommunen.

  Handlingar:

 8. Särskild verksamhetsuppföljning 2017: Förskola 2015/2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna.

  Sammanfattning:

  I enlighet med Skollagen (SFS 2010:800) ska huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Med utgångspunkt i de analyser av verksamhetens resultat och av tidigare beslutade strategier som framkommer i uppföljningen formuleras strategier för det framåtsyftande utvecklingsarbetet.

  De strategiska utvecklingsområden för verksamheten förskola som föreslås är i sammanfattning:
  Utveckling av ny förskolestruktur

  • Fortsatt arbete för att minska personalen sjukfrånvaro
  • Fortsatt uppföljning av hur det säkerställs att det genomförs utvecklingssamtal med samtliga barns vårdnadshavare
  • Arbeta för att utveckla nya former för samrådsformer med vårdnadshavarna, föräldrainflytande och kommunikation med vårdnadshavare
  • Avsluta språkutvecklingen som område för särskild uppföljning
  • Fortsatt uppföljning av området skapande/entreprenöriellt lärande
  • Implementera den nya enkäten till vårdnadshavarna i det systematiska kvalitetsarbetet på enhets- och huvudmannanivå.
  • Fortsatt arbete kring ökad samverkan med aktörer utanför den egna organisationen

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-25

  Kommunstyrelsens lärandeutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna.

 9. Tillsynsrapport för enskilda förskolor och pedagogisk omsorg 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Under våren 2016 har Lerums kommun genomfört tillsyn på samtliga av kommunens fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Tillsynen har omfattat inhämtande av uppgifter, oanmälda observationer samt tillsynsbesök med tillhörande samtal. Tillsynsbesöken hade sin utgångspunkt i och bedömdes utifrån innehållet i läroplanen (Lpfö98), bestämmelserna i skollagen samt Skolverkets allmänna råd. Efter genomförda besök har enskilda beslut skickats till samtliga huvudmän.

  Efter genomförda besök har enskilda beslut skickats till samtliga huvudmän. Totalt fick sex förskolor en anmärkning, vilket är motiverat av mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten. En av förskolorna fick ett föreläggande, vilket motiveras av att verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lämnat föreläggande och anmärkningar ska åtgärdas enligt beslutad tidplan.

  Sju förskolor och två verksamheter i form av pedagogisk omsorg fick ingen anmärkning.

  Kommunens tillsyn omfattar inte tillsyn över bestämmelserna i skollagens 6 kap, som handlar om åtgärder mot kränkande behandlingar. Statens skolinspektion ansvarar för tillsynen i enlighet med detta kapital av samtliga huvudmän.
  Tillsynen ska genomföras som en självständig granskning i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-22

  Kommunstyrelsens lärandeutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera informationen.

 10. Beslut om granskning för detaljplan för del av fastighet Dergården 1:249 m.fl., för att möjliggöra en ny idrottshall vid Dergårdsgymnasiet

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut förslaget till detaljplan för granskning.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen beslutade i februari 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att ändra befintlig detaljplan för att göra det möjligt att uppföra ett kulturhus och en idrottshall vid Lerums gymnasium. En lokaliseringsstudie visade att den lämpligaste placeringen var att bygga ihop idrottshallen med befintlig gymnastiksal i huvudbyggnaden Eken. Efter att kommunstyrelsen i november 2015 beslutat att grundförstärkning av gymnasiets huvudbyggnad inte ska genomföras, ändrades förutsättningarna för arbetet. En förstudie togs fram som visar hur hela Dergårdsområdet kan utvecklas i framtiden med nytt gymnasium, nya bostäder, idrottshall och kulturhus.

  Kommunstyrelsen beslutade i mars 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan samt att samråda om förslaget. De huvudsakliga synpunkterna som inkom i samrådet gällde geoteknik, dagvatten samt parkering. Inför granskning har planförslaget reviderats beträffande geoteknik och dagvatten. Revideringarna är främst av förtydligande karaktär. Frågan om Icas parkering bedöms inte kunna säkerställa i detta detaljplanearbete, förvaltningen bedömer dock att kommunen har möjlighet att lösa sitt eget parkeringsbehov inom Dergårdsområdet.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-03-16
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för idrottshall i Dergårdsområdet samt att samråda om förslaget. Idrottshallen ska placeras på gymnasiets nuvarande parkering i anslutning till korsningen Alingsåsvägen/Pomonavägen.
  2015-11-18
  Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att påbörja planeringen för ett nytt gymnasium i Lerums tätort. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen för ett kulturhus i centrala Lerum. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen för en idrottshall med kapacitet för 1000 åskådare i Lerums tätort.
  2015-06-17
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att via ett parallellt arkitektuppdrag belysa utformning och placering av idrottshall och kulturhus vid Lerums gymnasium samt utformning av omgivande utemiljö. Jury för arkitektuppdraget ska vara sammansatt av kommunalrådsberedningen och tre tjänstemän för Lerums kommun. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen ska godkänna den kommande uppdragsbeskrivningen för arkitektuppdraget. Den estetiska utformningen ska beaktas särskilt i uppdragsbeskrivningen. Vid det tillfälle då uppdragsbeskrivningen kommer upp till kommunstyrelsen för godkännande ska förvaltningen redovisa aktuell tidplan och aktuellt budgetläge.
  2015-06-10
  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott noterar informationen.
  2015-05-20
  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott konstaterar tillsammans med lärandeutskottet nödvändigheten av att ha fortsatt tät dialog mellan berörda parter i processarbetet, och noterar i övrigt informationen.
  2015-03-04
  Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska arbeta vidare med förslaget till lokalisering av ny idrottshall på framsidan av Dergårdsgymnasiet i anslutning till befintlig idrottshall som tar hänsyn till skolans och idrottsföreningarnas behov.
  2014-08-27
  Kommunstyrelsen beslutar att ambitionen är att kunna påbörja byggnation av arena med möjlighet till kulturarrangemang (det vill säga med läktare) senast år 2018. Kommunstyrelsen beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till extern medfinansiering samt placering nära gymnasiet. Kommunstyrelsen beslutar att arenan ska byggas även om extern medfinansiering inte kan nås.
  2013-05-08
  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för kontakt med exploatören i området och eventuellt andra intressenter samt att kommunstyrelsen önskar få se exempel på hur en välkomnande och estetisk bild av en idrotthall.
  2013-04-24
  Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2013-05-08.
  2013-02-06
  Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen att ta fram en mini-plan för alternativ A och B samt för "Häggen" samt att man tar kontakt med idrottsrörelsen samt tar med kulturkompetens. Kommunstyrelsen beslutar också att förvaltningen återkommer i ärendet inom 2 månader till kommunstyrelsen.
  2012-11-21
  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att komplettera med ekonomiskt underlag.
  2012-10-31
  Kommunstyrelsen beslutar uppdra förvaltningen att skyndsamt ta fram förslag för integrerad parkeringslösning och att presentera en konsekvensanalys av alternativ norr och söder.
 11. Beslut om granskning för ändring av detaljplan för fastigheten Berg 1:74 för att möjliggöra samma byggnadshöjd och byggnadsarea

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att sända ut ändring av detaljplan för fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen på granskning.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Fastigheten Berg 1:74 sträcker sig över två olika detaljplaner som reglerar byggrätten på olika sätt. Syftet med ändringen av detaljplanerna är att ge planstöd till det höglager som beviljades tillfälligt bygglov våren 2013, att ge hela fastigheten Berg 1:74 samma högsta byggnadshöjd samt största byggnadsarea för att förenkla framtida hantering av bygglov på fastigheten. Detta för att underlätta för utvecklingen av det lokala näringslivet.

  I samrådet framkom att ändringen motiverar en komplettering av brandpostnätet i området. Planändringens antagande kommer därför att föregås av ett undertecknat exploateringsavtal där exploatören förbinder sig att bekosta anläggandet av en ny brandpost utmed Glimmervägen.

  Beställaren av planen planerar att utöka sin verksamhet ytterligare efter att planändringen är antagen. De har en pressad tidsplan för detta. För att kunna gå beställaren till mötes och möjliggöra ett antagande av planändringen innan sommaren krävs omedelbar justering av detta beslut.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-10-19
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för ändrat huvudmannaskap i Floda samt att samråda om förslaget.
 12. Markavtal för data- och teleledningar på kommunal mark

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markavtal med TeliaSonera Skanova Access AB för etablering av fibernät i Lerums kommun och uppdrar åt firmatecknare att underteckna avtalet.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att förvaltningen får i uppdrag att verka för att prioritera att fibernätet markförläggs så att högsta driftsäkerhet uppnås.

  Sammanfattning:

  Ett markavtal reglerar rättigheter och skyldigheter för nätägaren och markägaren. Det innefattar exempelvis ersättning till markägaren, nätägarens tillträde till ledningsnätet, regler avseende flyttning, skadeståndsskyldighet och liknande. Avtalet omfattar såväl befintlig som ny digital infrastruktur.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-07

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen tills det påskriva avtalet har inkommit till kommunen

  2016-12-07
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markavtal med TeliaSonera Skanova Access AB för etablering av fibernät i Lerums kommun och uppdrar åt firmatecknare att underteckna avtalet.
 13. Avrop och tilldelning av en ramavtalsentreprenör för en ny utemiljö för Timmeråsens förskola

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar om att avropa på ramavtal med rangordning.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att tilldela samt ge sektorchef för Sektor samhällsbyggnad i uppdrag att underteckna följande avtalsförhållande.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Under 2016 utfördes en tillbyggnad av Timmeråsens förskola. Genom tillbyggnaden utökades den befintliga förskolan från fyra avdelningar till totalt sex avdelning. Efter att tillbyggnaden blev färdigställd, och verksamheten tog de nya lokalerna i bruk, avetablerades de tillfälliga paviljongerna ”Bygrindens paviljonger” som låg på samma fastighet som Timmeråsens förskola. På området där paviljongerna stod finns ett behov av att iordningställa marken till en uteleksmiljö för barnen på förskolan.

  Projektet har varit uppdelat i två etapper. I etapp ett ingick tillbyggnad samt mindre del av ny utemiljö. I etapp två ingår avetablering paviljonger samt resterande ny utemiljö. Etapperna upphandlas separat.

  Då projektkostnaden överstiger budgetramen får förvaltningen inte avropa och tilldela en ramavtalsentreprenör. Kommunstyrelsen måste därför fatta beslut i ärendet.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad gällande en tillbyggnad av Timmeråsens förskola med 2 avdelningar till Sektor samhällsbyggnad (Dnr KS15.139-7). Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
  2015-03-18
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en tillbyggnad av Timmeråsens förskola. Kommunstyrelsen beslutar vidare att ur 2015 och 2016 års investeringsbudget ta medel i anspråk för en tillbyggnad av Timmeråsens förskola. Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta projekteringen fram till färdigt förfrågningsunderlag för en tillbyggnad av Timmeråsens förskola.
  2015-03-18
  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut till en tillbyggnad av Timmeråsens förskola.
 14. Upphandling av ramavtal för tekniska konsulter, bygg till Sektor samhällsbyggnad

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av ramavtal för tekniska konsulter, bygg till Sektor samhällsbyggnad.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Upphandlingsunderlaget avser ramavtal för tekniska konsulttjänster, bygg till Sektor samhällsbyggnad. Gällande ramavtal löper ut 2017-10-31 och en ny upphandling behöver genomföras.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag på förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget är belagt med sekretess och sänds därför ut separat.

  Handlingar:

 15. Upphandling av ramavtal för tekniska konsulter, VVS till Sektor samhällsbyggnad

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av ramavtal för tekniska konsulter, VVS till Sektor samhällsbyggnad.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Upphandlingsunderlaget avser ramavtal för tekniska konsulttjänster, VVS till Sektor samhällsbyggnad. Gällande ramavtal löper ut 2017-10-31 och en ny upphandling behöver genomföras.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag på förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget är belagt med sekretess och sänds därför ut separat.

  Handlingar:

 16. Aktualisering av styrdokument inför solnedgångsdatum som beslutas av kommunfullmäktige

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att få svar på vad som gäller i glappen mellan nedanstående styrdokument och nya styrdokument som håller på att skapas.

  • Naturvårdsprogram – Ett nytt program ska tas fram vid ett senare tillfälle
  • Trafikplan – Ny plan ska tas fram vid ett senare tillfälle
  • Regler för vårdnadsbidrag – Det kommunala vårdnadsbidraget upphör

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen fastställde 17 juni 2015 på uppdrag av kommunfullmäktige den 31 mars 2017 som solnedgångsdatum för styrdokument i Lerums kommun. Innebörden i beslutet är att styrdokument som inte aktualiserats eller reviderats vid tidpunkten detta datum upphör att gälla. Förvaltningen har därför sett över styrdokumenten i Lerums kommun och funnit att de styrdokument som är antagna av kommunfullmäktige och som listas i bilaga 1 i sin nuvarande form ska aktualiseras och därmed fortsätta gälla.

  I arbetet med styrdokumenten i kommunen har förvaltningen funnit styrdokument som kan låtas upphöra i och med solnedgångsdatum. Följande dokument kan upphöra med solnedgångsdatum:

  • Naturvårdsprogram – Ett nytt program ska tas fram vid ett senare tillfälle
  • Trafikplan – Ny plan ska tas fram vid ett senare tillfälle
  • Regler för vårdnadsbidrag – Det kommunala vårdnadsbidraget upphör

  Handlingar:

 17. Aktualisering av styrdokument inför solnedgångsdatum som beslutas av kommunstyrelsen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att få svar på varför nedstående dokument tas bort och vad som gäller i glappen mellan nedanstående styrdokument och nya styrdokument som håller på att skapas.

  • Skogsbruksplan – Ny plan ska tas fram vid ett senare tillfälle
  • Hälsopolicy – Ska ersättas av annan policy
  • Riktlinjer för minnesgåva – Ska inte längre vara ett politiskt beslut
  • Riktlinjer om kostnader för representation, kurser och konferenser – Ska ersättas av annat dokument

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen fastställde 17 juni 2015 på uppdrag av kommunfullmäktige den 31 mars 2017 som solnedgångsdatum för styrdokument i Lerums kommun. Innebörden i beslutet är att styrdokument som inte aktualiserats eller reviderats vid tidpunkten detta datum upphör att gälla. Förvaltningen har därför sett över styrdokumenten i Lerums kommun och funnit att de styrdokument som är antagna av kommunfullmäktige och som listas i bilaga 1 i sin nuvarande form ska aktualiseras och därmed fortsätta gälla.

  I arbetet med styrdokumenten i kommunen har förvaltningen funnit styrdokument som kan låtas upphöra i och med solnedgångsdatum. Följande dokument kan upphöra med solnedgångsdatum:

  • Skogsbruksplan – Ny plan ska tas fram vid ett senare tillfälle.
  • Hälsopolicy – Ska ersättas av annan policy.
  • Riktlinjer för minnesgåva – Ska inte längre vara ett politiskt beslut.
  • Riktlinjer om kostnader för representation, kurser och konferenser – Ska ersättas av annat dokument.

  Handlingar:

 18. Hanteringen av lex Maria- och lex Sarah-anmälningar

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att stöd och omsorgsutskottet ska ha en stående punkt under vilken aktuella lex maria- och lex sarah-anmälningar ska rapporteras. Vid händelse av att en lex maria-anmälan görs inom elevhälsan ska rapportering om detta ske på lärandeutskottets sammanträde. Kommunstyrelsen ska med regelbundenhet få en kortfattad och övergripande rapport.

  Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens delegationsordning genom att föra in den föreslagna delegationen i tjänsteskrivelsen daterad den 21 februari 2017 i delegationsordningen med ändringen att det under F.1.5 står Socialt ansvarig socionom som delegat.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom ramen för elevhälsan, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt arbetsmarknadsåtgärder i den utsträckning det inte rör myndighetsutövning mot enskild. Styrelsen har därmed det fulla verksamhetsansvaret och är dessutom vårdgivare. Av detta följer att kommunstyrelsen ska göra och ta del av anmälningar enligt hälso- och sjukvårdslagen (lex Maria), socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (lex Sarah) om det rör kommunens verksamhet. Rör det istället brister i handläggningen av ett myndighetsbeslut ska individnämnden göra och ta del av anmälningar.

  Kommunstyrelsen har inte tidigare fått rapportering av vilka lex maria- och lex sarah-anmälningar som förekommer i kommunen. Förvaltningen har därför tvärsektoriellt arbetat med frågan och föreslår att Stöd och omsorgsutskottet ska ha en stående punkt under vilken aktuella lex Maria- och lex Sarah-anmälningar ska rapporteras. Vid händelse av att det är aktuellt med en anmälan föredrar förvaltningen ärendet kortfattat för utskottet. Motsvarande rapportering inom ramen för elevhälsan sker till lärandeutskottet. Då få anmälningar förekommer kommer punkten dock inte att vara stående. Kommunstyrelsen ska med regelbundenhet få en kortfattad rapport över de anmälningar som har gjorts.

  Handlingar:

 19. Aktualisering och revidering av arbets- och uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsens utskott

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att aktualisera och revidera arbets- och uppdragsbeskrivningen för kommunstyrelsens utskott enligt förvaltningens förslag.

  Sammanfattning:

  För att skapa förutsägbarhet, ge struktur och för att möjliggöra för den nya politiska organisationen att ge upphov till förväntade effekter fastställde kommunstyrelsen under 2015 en gemensam uppdrags- och arbetsbeskrivning för utskotten. Uppdrags- och arbetsbeskrivningen innehåller förtydliganden av utskottens uppdrag. Dessutom innehåller dokumentet bestämmelser om hur utskottens dagordningar fastställs, om årsplan samt om återrapportering till kommunstyrelsen.

  Förvaltningen har sett över arbets- och uppdragsbeskrivningen med anledning av kommunstyrelsens beslut att fastställa den 31 mars 2017 som solnedgångsdatum för styrdokument. Förvaltningen har i förslaget anpassat arbetsutskottets ansvarsområde efter vad som framkommer i kommunstyrelsens reglemente. Dessutom har vissa tillägg gjorts utefter de förbättringsförslag som majoriteten presenterade i sin utvärdering av kommunstyrelsens nya politiska organisation. Exempel är att utskotten inte får lov att väcka ärenden i kommunstyrelsen och att handlingar som redan är upprättade ska skickas ut till samtliga utskottsledamöter inför ett sammanträde.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2015-02-11
  Kommunstyrelsen beslutar att anta uppdrags- och arbetsbeskrivningen för kommunstyrelsens utskott.
 20. Nytt reglemente för revisorerna

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

  Sammanfattning:

  Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om revisionen. Det sker vanligtvis genom att kommunfullmäktige antar ett revisionsreglemente. Reglementet lägger fast ramarna för revisionens organisation, förutsättningar och arbetssätt.

  Revisorernas oberoende gentemot de som de granskar är av stor vikt för att revisionen som demokratiskt granskningsorgan ska fungera ändamålsenligt. Därför begränsar sig förvaltningens beredning av ärendet till att bedöma laglighet och ekonomi. Förvaltningen har inga synpunkter på dessa områden.

  Handlingar:

 21. Färdtidsersättning för förtroendevald

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att vid beräkning av färdtidsersättning ska den förtroendevaldes timarvode anses vara timlön.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevalda.
  2014-12-03
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att reviderade bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevalda. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
  2014-08-28
  Kommunfullmäktige beslutar att anta Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 - 2018. Kommunfullmäktige beslutar beträffande reseersättningar att ersättningen upphör för resor till och från sammanträden inom kommunen. Detta infattar till exempel ersättning för resa i kilometer, parkeringsavgifter samt resa med kollektivtrafik. Vid sammanträden utanför kommunen har förtroendevald rätt till resekostnadsersättning och traktamente enligt samma riktlinjer som för kommunens anställda (BIA - bilersättningsavtal).
  2014-08-13
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 - 2018. Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå att kommunfullmäktige beträffande reseersättningar att ersättningen upphör för resor till och från sammanträden inom kommunen. Detta infattar till exempel ersättning för resa i kilometer, parkeringsavgifter samt resa med kollektivtrafik. Vid sammanträden utanför kommunen har förtroendevald rätt till resekostnadsersättning och traktamente enligt samma riktlinjer som för kommunens anställda (BIA - bilersättningsavtal). Paragrafen justeras omedelbart.
 22. Revidering av Policy för lokalförsörjning

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta Policy för lokalförsörjning daterad den 7 februari 2017.

  Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Styrprinciper för lokaluppdraget i Lerums kommun daterad den 16 december 2008

  Sammanfattning:

  Under 2016 har förvaltningen bedrivit ett förändringsarbete i syfte att styra mot ett effektivt lokalutnyttjande ur ett långsiktigt kommunperspektiv genom samordning, strategisk styrning och ett hållbart fastighetsägande. Resultatet av arbetet finns i styrdokumentet Policy för lokalförsörjning.

  Policy för lokalförsörjning ersätter tidigare styrdokument Styrprinciper för lokalförsörjning och är Kommunstyrelsens ägardirektiv om hur kommunstyrelseförvaltningen ska utföra befintlig verksamhet. Policyn anger kommunens förhållningssätt till lokalförsörjningen i Lerums kommun och innehåller principer som vägledning för bedömning.

  Förändringarna rör huvudsakligen att nyckeltal för lokalanvändning ersätts av att styrning av effektivt nyttjande av lokaler har sin utgångspunkt i verksamhetsbehov, lokalernas ändamålsenlighet och det långsiktiga helhetsperspektivet. Uppräkning av internhyran enligt konsumentprisindex ersätts av årlig hyresförändring som kompletteras med en konsekvensanalys utifrån fastighetsförvaltningens och nyttjande verksamheters perspektiv. Underhåll och förvaltning föreslås vara likvärdig oavsett om lokalen ligger i kommunens egen fastighet eller är externt inhyrd. Dessutom ska, utöver ekonomisk och ekologisk hållbarhet, social hållbarhet vara utgångspunkt vid planering av framtida lokalbehov och anskaffning av lokaler och hyresgästerna mötas av en jämställd service.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-22

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

 23. Dialogfolder

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har uppdraget att arbeta med medskapande, inflytande och dialog. Kommunstyrelsen uppdrog i verksamhetsplan 2015 förvaltningen att utveckla formerna för dialog. Som en del i uppdraget har förvaltningen tagit fram en folder som ska fungera som kompetenshöjande material. Syftet med dialogfoldern är att ge ökad kunskap om invånardialog och en beskrivning av metoder och tillvägagångssätt för dialog mellan kommunen och invånare/brukare.

  Målgruppen är förtroendevalda i kommunstyrelsen och ledamöter i fullmäktiges beredningar som ska föra invånardialog samt tjänstepersoner som idag för dialog inom utvalda frågor. Ärendet presenterar dialogfoldern som en del av utvecklingsarbetet med dialog i Lerums kommun.

  Handlingar:

 24. Delegationsbeslut period 1

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Handlingar:

 25. Reglering av antalet personer som får stå folkbokförda i bostadsbolagets mindre lägenheter

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget att max två personer står folkbokförda i bostadsbolagets mindre lägenheter för att undvika handel med för många boende på en mindre yta.

 26. Förtydligande om val av ledamöter till Kommuninvests föreningsstämma

 27. Kommundirektören rapporterar

 28. Kommunstyrelsens utskott rapporterar

 29. Kommunstyrelsens representanter rapporterar

 30. Förlängning av solnedgångsdatum

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att förlänga solnedgångsdatum till den 30 april 2017.

  Sammanfattning:

  Efter en bifallen motion har kommunstyrelsen fastställt den 31 mars 2017 som solnedgångsdatum för styrdokument i Lerums kommun. Innebörden av beslutet är att alla styrdokument som inte revideras eller aktualiseras efter detta datum upphör att gälla. Förvaltningens bedömning är att det inte faller inom ramen för kommunstyrelsens mandat att revidera eller ens aktualisera styrdokument som är antagna av kommunfullmäktige. Därför behöver kommunfullmäktige fatta ett aktualiseringsbeslut för att en rad styrdokument inte ska upphöra att gälla.

  Kommunfullmäktiges ordförande har med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning beslutat att ställa in sammanträdet i mars. En effekt av detta är att kommunfullmäktige inte har möjlighet att fatta ett aktualiseringsbeslut. För att hantera detta föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att flytta fram solnedgångsdatum till den 30 april 2017.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2015-06-17
  Kommunstyrelsen beslutar att styrdokument i Lerums kommun får solnedgångsdatum 2017-03-31.
  2014-03-26
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på solnedgångsdatum.
  2013-12-17
  Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
  2013-11-20
  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
  2013-03-21
  Kommunfullmäktige beslutar remittera följande motion till kommunstyrelsen för beredning: - Motion om Solnedgångsdatum ställd av Dennis Jeryd (S)