Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2017-03-15 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Årsredovisning 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2016.

  Sammanfattning:

  Under 2016 har kommunen uppfyllt finansiella mål för god ekonomisk hushållning och tillhör den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner som har högst soliditet och lägst långfristiga skulder per invånare. Resultatet för 2016 uppgår till +85,4 mnkr inklusive jämförelsestörande poster och till +63,2 mnkr exklusive jämförelsestörande poster, balanskravsresultatet uppgår till + 47,9 mnkr.

  Arbetet med att nå uppställda mål och uppdrag för verksamheten har visat bra resultat, 34 procent är ”genomförda” och 59 procent är ”påbörjat/enligt plan”, vilket bedöms som ett gott resultat.

  Handlingar:

 3. Verksamhetsberättelse 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelse 2016.

  Sammanfattning:

  Ärendet redovisar kommunförvaltningens löpande uppföljning av den beställning som beslutats genom budget och verksamhetsplan 2016. Verksamhetsberättelse 2016, innefattar uppföljning av såväl verksamhet som ekonomi för helår 2016. Väsentligheter från det gångna året för respektive verksamhetsområde rapporteras jämte en redogörelse för uppföljning av givna mål och uppdrag.

  Den 5 oktober 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att på varje kommunstyrelsesammanträde återkomma med en uppföljning av sjukfrånvaron. Den rapporteringen genomfördes i samband med verksamhetsberättelsen eftersom personalnyckeltal ingår i verksamhetsberättelsen.

  Handlingar:

 4. Resultatreglering 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen resultatreglering 2016 uppgående till 10,0 miljoner kronor och att dessa medel får tas i anspråk under 2017.

  Sammanfattning:

  Föreslagen resultatreglering från 2016 uppgår till 11,5 miljoner kronor och är hänförlig till Sektor lärande. Sedan tidigare har Sektor lärande beviljats av kommunfullmäktige att använda 7,0 miljoner kronor 2017 av 2014 års överskott. Det ger en sammanlagd resultatreglering på 18,5 miljoner kronor för 2017.

  Budgeterad resultatreglering för 2017 uppgår till 10 miljoner kronor. Det innebär enligt kommunens antagna anvisning, hantering av över- och underskott i bokslutsprocessen - som en del av god ekonomisk hushållning, att överstigande belopp ska avsättas som internt eget kapital. Disposition av det internt reglerade kapitalet kan sedan ske det år den aktuella resultatregleringen understiger den centralt budgeterade resultatregleringen.

  Det innebär att budgeterad resultatreglering på 10 miljoner kronor får tas i anspråk av Sektor lärande 2017, resterande 8,5 miljoner kronor avsätts till internt eget kapital.

  Handlingar:

 5. Stiftelsernas årsredovisningar 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna Stiftelsernas årsredovisningar för 2016.

  Sammanfattning:

  Årsredovisning för år 2016 har upprättats för, av Lerums kommun förvaltade, donationsstiftelser. Dessa är:

  - Stiftelsen Sociala samfonden
  - Stiftelsen Skolstyrelsens samfond
  - Stiftelsen Bröderna Anderssons donationsfond
  - Stiftelsen JT Bergs minne
  - Stiftelsen Kulturfonden

  En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt ändamål, och den bildas genom att pengar avsätts i ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. En styrelse eller en förvaltare har ansvaret för att förvalta pengarna Lerums kommun har, som juridisk person, åtagit sig att förvalta stiftelsernas egendom och svarar, som förvaltare, för att föreskrifterna i stiftelseförordnandena följs. Förvaltaren företräder stiftelsen och tecknar dess namn och firma.
  Stiftelserna är bokföringsskyldiga samt skyldiga att upprätta årsredovisning.

  Förvaltningen har på kommunstyrelsens uppdrag skött bokföringen och sammanställt fem årsredovisningar som härmed skickas för godkännande till de ansvariga för stiftelserna.

  Handlingar:

 6. KB Hedehems årsredovisning 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Bolagets verksamhet och ändamål är att äga fastigheter, som hyrs ut till kommunen eller annan entreprenör som bedriver någon form av kommunal verksamhet. Lerums kommun är ensam ägare av KB Hedehem.

  Varje år ska en årsredovisning upprättas som ska behandlas av Lerums kommun i samband med kommunens årsredovisning. Årets resultat för KB Hedehem har i sin helhet överförts till kommunen.

  Handlingar:

 7. Ekonomisk månadsuppföljning, februari 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen.

  Sammanfattning:

  Ärendet rapporterar det ekonomiskt utfallet per 28 februari 2017 samt prognos för helår 2017. Rapporten innehåller även en uppföljning av kommunens investeringsutfall per 28 februari samt en prognos för utbetalningar i samband med investeringar för helår 2017.

  Handlingar:

 8. Ekonomisk uppföljning av sektor stöd och omsorg

 9. Igångsättningsbeslut för byggande av en testanläggning för grundvatten i Gråbo grustäkt

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut för byggande av en testanläggning för grundvatten i Gråbo grustäkt (Hjällsnäs 52:13).

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen har beslutat att investeringsprojekt över fem miljoner kronor ska föregås av ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen.

  Handlingar:

 10. Ianspråktagande av investeringsmedel för byggande av en testanläggning för grundvatten i Gråbo grustäkt

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut för byggande av en testanläggning för grundvatten i Gråbo grustäkt (Hjällsnäs 52:13).

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen har beslutat att investeringsprojekt över fem miljoner kronor ska föregås av ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen.

  Handlingar:

 11. Upphandling av ombyggnation Skallsjö vattenverk

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att låta VA-enheten tilldela vinnande anbud i maskin- respektive byggentreprenaden för ombyggnation av Skallsjö vattenverk.

 12. Särskild verksamhetsuppföljning 2017: Grundskola läsåret 2015/2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna.

  Sammanfattning:

  I enlighet med Skollagen (SFS 2010:800) ska huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Med utgångspunkt i de analyser av verksamhetens resultat och av tidigare beslutade strategier som framkommer i uppföljningen formuleras strategier för det framåtsyftande utvecklingsarbetet. Strategierna i sammanfattning:

  • Fortsätta arbetet med den ”röda tråden” inom läs-, skriv och språkutvecklingen
  • Utveckla uppföljningen av resultaten i förskoleklassen
  • Utveckla nya former för uppföljningen av kvaliteten i fritidshemmet
  • Tillföra indikatorerna ”mer än godtagbara kunskaper” i årskurs 3 och 5 och öka betydelsen av betygsresultaten per ämne i årskurs 6 och 9 i kvalitetsarbetet
  • Ändra indikatorerna för första uppföljning i svenska och matematik från årskurs 2 till årskurs 1
  • Arbeta för att öka närvaron, framförallt i grundskolans högre årskurser
  • Arbeta för att uppnå en bedömning av elevernas kunskapsutveckling som är korrekt i förhållande till styrdokumenten och samtidigt är likvärdig med jämförbara kommuner
  • Genomföra en utvärdering av arbetet med inkludering
  • Förändra skolstrukturen så att den bygger på indelning i åk F-3, 4-6 och 7-9
  • Stödja enheterna i arbetet med rutiner för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  • Utveckla arbetet med att bedöma progressionen i kunskapsutveckling för elever i träningsskolan

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-22

  Kommunstyrelsens lärandeutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen/Sektor lärande i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna.

  2017-02-22

  Kommunstyrelsens lärandeutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen/Sektor lärande i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna.

 13. Fortsatt utbyggnad av Berghultsskolan, etapp 2

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att förvaltningen ska återkomma med en mer långsiktig lösning för skolorna i Floda samt ett mer kostnadseffektivt förslag för att möta elevökningen i Floda fram till 2021.

  Sammanfattning:

  För närvarande pågår utbyggnaden av Berghultsskolan etapp 1. Etapp 1 färdigställs under våren 2017 och skolan kan tas i bruk från och med höstterminen 2017. Kvar finns halva den gamla skolan som innehåller slöjdsalar, undervisningsrum, några mindre grupprum samt kapprum. Idag finns ca 280 elever på skolan. Med utbyggnaden i etapp 1 finns kapacitet för ca 320-350 elever inom årskurs F – 5 (eller tom årskurs 6). Dock saknas fortfarande vissa specialsalar efter avslutandet av etapp 1.

  Elevvolymen inom Floda ökar något under de närmaste åren. Det är främst elevvolymen inom de äldre årskullarna som ökar. Nuvarande kapacitet inom Alleskolan klarar inte att ta emot den framtida elevökningen.

  Förvaltningen föreslår att utbyggnaden av Berghultskolan fortsätter med etapp 2. Efter utbyggnaden med etapp 2 erbjuder Berghultskolan en kapacitet för ca 500 elever från årskurs F-9. Den ökade elevvolymen inom Floda kan då beredas plats inom Berghultsskolan.

  Handlingar:

 14. Upphandling av städentreprenad till sektor samhällsbyggnad

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av städentreprenad till Sektor samhällsbyggnad.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Upphandlingsunderlaget avser entreprenadavtal för städtjänster till Sektor samhällsbyggnad. Gällande avtal löper ut 2017-11-05 och en ny upphandling behöver genomföras.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag på förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget är belagt med sekretess och sänds därför ut separat.

  Handlingar:

 15. Rapport av helårsuppföljning av kontrollplan 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen noterar uppföljningen om kontroller enligt kontrollplan 2016. Kommunstyrelsen lämnar ärendet utan synpunkter.

  Sammanfattning:

  Helårsuppföljningen avser förvaltningens arbete med intern styrning och kontroll samt resultat och bedömning av genomförda kontroller för året 2016. Den interna kontrollplanen 2016 består av nio gemensamma risker och 15 sektorsspecifika risker. Tolv risker är återkommande från föregående år. Av de sammanlagt 24 riskerna i planen har samtliga kontrollerats.

  Kontrollerna visar att förvaltningens rutiner fungerar bra, även om det har konstaterats avvikelser. Vid kontrollerna har avvikelser kunnat konstateras för knappt tre fjärdedelar av riskerna. Där avvikelser förekommit har åtgärder i form av förändringar i rutiner och arbetssätt beslutats i de allra flesta fallen.

  Under årets arbete med intern styrning och kontroll har samtliga personer i samordningsgruppen varit nya på sina positioner vilket har till viss del påverkat kontinuiteten och genomförandet. Utbildningsinsatser har dock säkrat att kvaliteten på själva arbetet, riskerna och kontrollerna samt att förståelsen av nyttan med arbetet i verksamheten är fortsatt god.
  Formuleringen av kontrollmetoder och förståelsen för vad en kontrollmetod är har förbättrats under året. En hög kvalité på kontrollmetoder underlättar förståelsen för vilka brister som finns i undersökta rutiner och ger ett bättre underlag för beslut om åtgärder.Ett tydligt förbättringsområde är en tydligare uppföljning av effekter av arbetet med den interna styrningen och kontrollen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-10-05
  Kommunstyrelsen noterar uppföljningen om kontroller enligt kontrollplan 2016. Kommunstyrelsen lämnar ärendet utan synpunkter.
  2015-12-16
  SKRIV BESLUT HÄR
 16. Reviderat förslag till kopieringstaxa

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta reviderat förslag till kopieringstaxa.

  Sammanfattning:

  Kommunfullmäktige fastställde i december en ny kopieringstaxa för Lerums kommun. Taxa har tillämpats i olika grad inom skilda delar av kommunen och har dessutom varit varierande i kostnad mellan olika sektorer. Kommunens kopieringstaxa är därför behov av en revidering. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny kopieringstaxa. I korthet innebär förslaget att avgifterna blir mer enhetliga i samtliga delar av kommunen och att taxan även blir anpassad till digital utlämning av allmänna handlingar.

  I förslaget finns även avgifter för kopiering och utskrift av annat material än allmän handling vilket ger taxan ett utökat tillämpningsområde samt att möjligheten att få kopia av allmän handling till viss media har tagits bort.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-18

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta förslag till kopieringstaxa.

 17. Överlåtelse av villavagnar

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar överlåta fyra stycken villavagnar uppställda på fastigheten Torp 2:80 till en kostnad om 3 750 000 kronor, fem stycken villavagnar uppställda på fastigheten Östad 12:52 till en kostnad om 4 200 000 kronor samt sex stycken villavagnar med identifikationsnummer VN4016001, VN4016002, VN4016006, VN4016008, VN4016009 och VN4016014 till en kostnad av 3 630 000 kronor till Aspenäs Villastad AB.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Kommunen har förvärvat 15 stycken villavagnar för bostadsändamål. Nio av dessa villavagnar har redan ställts upp på respektive avsedd fastighet och är tagna i drift. Resterande sex stycken villavagnar har ännu inte levererats till kommunen eftersom bygglov för dem inte är klara. Kommunens helägda kommunala bostadsaktiebolag Aspenäs Villastad AB önskar nu förvärva dessa 15 villavagnar och kommunen önskar överlåta dem till bolaget.

  Handlingar:

 18. Utredning om förutsättningar för ett HBTQ-råd i Lerums kommun

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att införa ett samråd för HBTQ-frågor i Lerums kommun under år 2017 och att arvodesfrågan ska hanteras i enlighet med övriga samråd i kommunen. Det kommer därför inte utgå arvoden för deltagande invånare.

  Kommunstyrelsen beslutar att inte HBTQ-certifiera hela kommunförvaltningen, utan ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med alternativa arbetssätt som systematiskt kan implementeras i den ordinarie verksamheten.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att se över förutsättningarna för att införa ett HBTQ-råd i Lerums kommun. Förvaltningen fick även i uppdrag att se över möjligheterna att HBTQ-certifiera Lerums kommunförvaltning. Ärendet har en tydlig koppling till och gynnar arbetet i att uppnå kommunens jämställdhetsmål.

  Inom ramen för utredningen har en fokusgrupp med koppling till HBTQ-Lerum arrangerats. Syftet var dels att få en inblick i hur HBTQ-personer upplever att det är att leva i Lerum och dels se om det finns ett engagemang som skulle kunna bli ett framtida HBTQ-råd. Flera personer från fokusgruppen vittar om negativa och aggressiva attityder, både från anställda i kommunen och från lokalsamhället i stort. I Lerums kommun saknas idag ett systematiskt arbete med HBTQ-frågor. Även om det sker enstaka aktiviteter i förvaltningen finns det i stort en okunskap om hur olika frågor inom HBTQ-området ska hanteras och ett aktivt, systematiskt arbete bedrivas. Ett råd med ett mandat att vara remissinstans kan tillföra värdefull kunskap till politiska beslut och lägga en grund för det systematiskta arbetet som behöver bedrivas i förvaltningen.

  Handlingar:

 19. Rapportering av sjukfrånvaron till kommunstyrelsen

 20. Motion om 80-90-100 modellen ställd av Oskar Ahlman (M)

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att yttra sig över motionen.

  Handlingar:

 21. Medborgarförslag om förslag på vägnamn

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till namnberedningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till namnberedningen som ett tänkbart inspel.

  .

  Handlingar:

 22. Medborgarförslag om att samtliga över 65 år bör få halkskydd på vintern

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

 23. Medborgarförslag om upprustning av Floda Lada

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se till att Floda Lada blir en funktionell mötesplats för föreningslivet i Floda och se över behovet av en upprustning.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att förvaltningen uppdragits att se till att Floda Lada blir en funktionell mötesplats för föreningslivet i Floda och se över behovet av en upprustning.

 24. Medborgarförslag om att skapa ett trygghetsboende i Floda

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

 25. Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

 26. Kommundirektören rapporterar

 27. Kommunstyrelsens representanter rapporterar

 28. Ensamkommande barn som får avslag på ansökan om asyl och blir åldersuppskrivna

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rekommenderar att Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivning inte ska gälla förrän beslutet vinner laga kraft efter överklagande eller då den ensamkommande unga fyller 18 år enligt den ålder hen själv har uppgivit.

  Följande undantag gäller för rekommendationen:

  • Om åldersuppskrivningen inte överklagas ska den ensamkommande unga anses vara myndig och hänvisas till Migrationsverket.
  • Om den ensamkommande unga blir åldersuppskriven och väljer att inte genomföra en åldersbedömning ska personen anses som myndig och hänvisas till Migrationsverket även om överklagande gjorts.
  • När den ensamkommande unga blir myndig enligt den ålder som personen själv har uppgivit så ska personen hänvisas till Migrationsverket, oavsett om överklagandet har avgjorts eller inte.
  • Om åldersuppskrivning utförd av Rättsmedicinalverket fastställer att den ensamkommande unga är myndig så ska personen hänvisas till Migrationsverket även om beslutet överklagas.

  Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska särredovisa ekonomin för hantering av ensamkommande unga.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen för att ta fram ett juridiskt hållbart beslut utifrån majoritetens önskemål.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-02-08

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att få svar på följande

  • Hur ser åldersstrukturen ut för samtliga ensamkommande ungdomar, som flyttat till kommunen?
  • Att förvaltningen gör ett antagande om hur många ungdomar som beräknas bli uppskrivna i ålder under det kommande året.
  • Att framställa vad som är fasta och rörliga kostnader i dygns eller månadspriset.
  • Återkomma med alternativa former av boendelösningar, till lägre kostnad än de boenden som finns idag.
  • Göra en bedömning av hur det nya lagrådsförslaget kan komma att påverka verksamheten inklusive kostnader med ensamkommande ungdomar i Lerums kommun.