Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2017-04-05 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Förtroendevalda revisorer informerar om revisionsberättelsen för 2016

 3. Särskild verksamhetsuppföljning 2017: Gymnasieskola läsåret 2015/2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna med följande tillägg:

  Till nästa års uppföljning säkerställa att den statistik som används för att visa skillnader i resultat mellan flickor och pojkar och att, med utgångspunkt i årets lokalt framtagna resultat, fördjupa analyserna av pojkarnas resultatutveckling.

  Sammanfattning:

  I enlighet med Skollagen (SFS 2010:800) ska huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Med utgångspunkt i de analyser av verksamhetens resultat och av tidigare beslutade strategier som framkommer i uppföljningen formuleras strategier för det framåtsyftande utvecklingsarbetet.

  De nya strategiska utvecklingsområdena beskrivs i sin helhet i den särskilda verksamhetsuppföljningen. Följande är en sammanfattning av inom vilka områden strategiskt utvecklingsarbete kommer att genomföras. Dessa avser gymnasieskolan som helhet, inkluderande även gymnasiesärskolan:

  • Höja resultaten i matematik och svenska
  • Utveckla elevernas språkliga förmåga
  • Utveckla användandet av IKT
  • Öka skolnärvaron och elevernas motivation för sin utbildning
  • Utveckla nyanländas lärande och integration
  • Öka Lerums gymnasium attraktionskraft hos presumtiva elever

  Strategiska utvecklingsområden specifika för gymnasiesärskolan:
  • Utveckla samarbetsformerna ytterligare. Både mellan nationella och individuella programmet, men också med övriga gymnasiet
  • Utveckla personalens digitala kompetens rörande iPad
  • Utveckla elevenkäten ytterligare

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-29

  Kommunstyrelsens lärandeutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna med följande tillägg:

  Till nästa års uppföljning säkerställa att den statistik som används för att visa skillnader i resultat mellan flickor och pojkar och att, med utgångspunkt i årets lokalt framtagna resultat, fördjupa analyserna av pojkarnas resultatutveckling.

   

   

 4. Ianspråktagande av medel för cirkulationsplats vid Kastenhofsmotet

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ur investeringsbudgeten ta i anspråk medel för framtagande av vägplan och genomförande av entreprenad för en cirkulationsplats vid Härskogsvägens korsning med Södra Långvägen i Kastenhofsmotet.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har under flera års tid fått in synpunkter på korsningen mellan E20, Härskogsvägen och Södra Långvägen i Kastenhofsmotet. Behov av åtgärd har lyfts till Trafikverket, som genomförde en åtgärdsvalsstudie och trafikutredning för korsningen under 2016. Dessa visar att det finns behov av en cirkulationsplats med ett högersvängfält från E20s avfartsramp väster ut på Södra Långvägen. Trafikverket tog kontakt med förvaltningen i december 2016 för att få en bekräftelse om medfinansiering till 50 procent.

  Projektet är uppskattat till en kostnad på 12 miljoner kronor. Lerums kommun behöver därför vara med och medfinansiera 6 miljoner kronor. Enligt Trafikverkets planering bör åtgärden genomföras om tre till fyra år, då finansiering bedöms finnas i nationell och regional plan.

  Förvaltningen bedömer att åtgärden är nödvändig för att erhålla en säker trafikmiljö i korsningen.

  Handlingar:

 5. Tidsförskjutning av projektet Vattenpalatsets ventilation och vattenrening

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att skjuta fram de planerade åtgärderna för Vattenpalatsets ventilation och vattenrening, för att under 2017 ytterligare undersöka basängens och byggnadens status.

  Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en statusrapport, budgetbehov och underlag till beslut för vilka åtgärder som skall att utförs.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har fått uppdrag att renovera och uppgradera Vattenpalatsets ventilation, vattenrening och eventuellt förstärka basängen. Efter systemprojekteringen har ny kalkyl tagits fram för projektets förväntade kostander. Den nya kalkylen visar att den beviljade budgeten överskrids.

  Under arbetet med systemprojekteringen har det framkommit att utöver ovanstående behövs ett antal andra åtgärder vidtas samt risker utredas vilka följaktligen inte heller ryms inom beviljad budget. Förvaltningen föreslår att under innevarande år genomföra fördjupade undersökningar och mer detaljerad projektering. Därefter återkomma till kommunstyrelsen och redovisa underlag för ställningstagande av åtgärdernas omfattning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-06-15
  Kommunstyrelsen beslutar att ur 2016 och 2017 års investeringsbudget ta medel i anspråk för att byta system för luftbehandling och vattenrening samt eventuellt utföra nödvändig renovering av bassänger för badanläggningen Vattenpalatset. Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta projektering fram till färdigt förfrågningsunderlag för uppdraget enligt ovan.
 6. Turistvägvisning

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med kostnaderna för att införa vägvisning till turistmål (brunskyltning) och elektroniska informationsskyltar.

  Sammanfattning:

  I 2017 års investeringsbudget finns 4 500 000 kronor avsatt för turisvägvisning. Förvaltningen har hittat flera olika tolkningsmöjligheter för vad som avses genomföras och vill därför få ett förtydligande från politiken.

  • Vägvisa till turistmål inom kommunen med hjälp av brunskyltning
  • Placera större Välkommen till Lerum skyltar vid kommungränsen utmed E20 och väg 190
  • Placera elektroniska informationsskyltar vid kommungränsen utmed E20 och väg 190

  Förvaltningen anser att Lerums kommun bör satsa på turistvägvisning i kombination med välkomstskyltar vid kommungräns utmed E20 och väg 190. Förbipasserade blir uppmärksammade på att de är i Lerums kommun, samtidigt som besökare får lättare att hitta till avsedd målpunkt.

  Handlingar:

 7. Planbesked om boständer för fastigheten Hjällsnäs 52:1 i Gråbo

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för vidare beredning.

  Sammanfattning:

  Området har stora kulturmiljövärden och omfattas av landskapsbildsskydd. Förslaget om radhusbebyggelse omfattande ca 50 bostäder längs med Monvägen bedöms påverka områdets stora kulturmiljövärden varför ansökan om planläggning bör avslås.

  Handlingar:

 8. Planbesked om bostäder för fastigheten Torp 1:9 i Lerum

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för vidare beredning.

  Sammanfattning:

  Förslagets ambitioner för bostäder avseende fastigheten Torp 1:9 kan inte uppfyllas. Vatten och avlopp saknas och tomten ligger otillgängligt till. Fastigheten är belägen inom område med naturvärden som inte får skadas och påverkan på Brattetjärnsbäcken ska undvikas. Fastigheten är idag obebyggd och nås via en enskild, smal grusväg. Området gränsar till Brattetjärnsbäcken, ett ekologiskt känsligt område. Området är även geotekniskt instabilt.

  Handlingar:

 9. Planbesked för fastigheten Drängsered 2:120 i Floda

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för vidare beredning.

  Sammanfattning:

  Ansökan om planbesked inkom 2016-06-15 där utvisat markområde planerades användas för ungefär sju villatomter. Förvaltningens samlade bedömning blev negativ i planbesked. Detta eftersom fastigheten är belägen inom område med höga naturmiljövärden och rekreationsvärden och den omfattas av kommunens naturvårdsprogram. Fastigheten är även belägen långt från kollektivtrafik och förslaget är därmed inte i linje med kommunens mål att planera för långsiktig hållbarhet.

  Exploatering inom området innebär en negativ påverkan av natur- och friluftsvärden på platsen. Enligt kommunens naturvårdsprogram ska endast mindre exploateringar inom sådana områden tillåtas om det föreligger ett starkt allmänt intresse och att behovet inte kan tillgodoses på annan lämplig plats. Vid exploatering ska hänsyn tas till de värden som finns på platsen så att de så långt möjligt inte skadas. De värden som skadas ska kompenseras.

  Handlingar:

 10. Information om planbesked avseende fastigheten Floda 3:758, i Floda

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för dialog med sökande för att lösa bullerproblematiken. Ansökan om planläggning för bostadsändamål avseende fastigheten Floda 3:758 har nu återkallats. Ansökan avsåg ändrad markanvändning från industriverksamhet till bostäder. Ärendet kan avslutas.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-08-24
  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdraget att ha en dialog med den sökande för att lösa bullerproblematiken.
 11. Yttrande om förslag om revidering av gamla detaljplaner

  Beslut:

  Kommunstyrelsen noterar informationen.

  Sammanfattning:

  Den politiska viljan avseende bostadsutveckling i kommunens orter uttrycks i översiktsplanen (ÖP). En ny ÖP är under framtagande där kommunens vilja beträffande bostadsutveckling kommer att synliggöras.
  En översyn av behovet av att ändra de befintliga detaljplaner som reglerar bebyggelsen kan bli aktuell i syfte att genomföra bostadsstrategiska förändringar i linje med Bostadsförsörjningsprogrammet och den bostadsstrategi som uttrycks i översiktsplanen

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-22

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att anta följande yttrande angående revidering av befintliga detaljplaner.

  Den politiska viljan avseende bostadsutveckling i kommunens orter uttrycks i översiktsplanen (ÖP). En ny ÖP är under framtagande där kommunens vilja beträffande bostadsutveckling kommer att synliggöras.
  En översyn av behovet av att ändra de befintliga detaljplaner som reglerar bebyggelsen kan bli aktuell i syfte att genomföra bostadsstrategiska förändringar i linje med Bostadsförsörjningsprogrammet och den bostadsstrategi som uttrycks i översiktsplanen.

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsutskottet.

  2016-10-19
  SKRIV BESLUT HÄR
 12. Utvärdering effekter av riktlinjer för föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg 2015

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har uppdragits att utvärdera effekterna av Sektor stöd och omsorgs nya riktlinjer för föreningsbidrag som infördes 2015.

  Arbetet med riktlinjer för föreningsbidrag inleddes 2013 och vid årsskiftet 2014/2015 infördes de nya riktlinjerna. Syftet var att skapa tydliga och förutsägbara riktlinjer som samlade hela sektorns målgrupper och ansågs även nödvändigt ur ett rättviseperspektiv då riktlinjerna gynnat stora föreningar med mycket aktiviteter.

  Effekterna av de nya riktlinjerna efter införandet har inneburit enhetliga regler för sektorns målgrupper. Redovisningskravet för aktiviter har försvunnit vilket inneburit enklare ansökan för föreningar och enklare handläggning för förvaltningen.

  Förvaltningen ser att samtidigt som föreningarna fått mer medel att dela på har de även fördelats mer jämnt mellan föreningarna.

  Vidare noterar förvaltningen att det finns risk att budgeten för det så kallade lokalkostnadsbidraget överskrids, samt att medlemsbidraget inte har fått avsedd effekt.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-22

  Stöd- och omsorgsutskottet beslutar att ställa sig positiva till en revidering av riktlinjerna för föreningsstöd.

  Stöd- och omsorgsutskottet konstaterar att förvaltningen återkommer  med ärendet till utskottet innan det går vidar till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

  2016-09-29
  Kommunfullmäktige beslutar att arbetet med social hållbarhet utgår ifrån de fem sociala hållbarhetsprinciperna "hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening".
  2016-09-07
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till revidering av riktlinjer för föreningsbidrag. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera effekterna av de nya riktlinjerna för föreningsbidrag.
  2016-08-24
  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2016.
 13. Information om att inte godkänna leverantör av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen

  Sammanfattning:

  Anhörigstöd Sverige AB har inkommit med en ansökan om utförande av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Lerums kommun. Förvaltningen har utvärderat ansökan och bedömt att den inte lever upp till samtliga krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Förvaltningen har därför beslutat att ge avslag på Anhörigvård Sverige AB:s ansökan.

  Beslutet om att ge avslag på ansökan grundar sig i följande:

  • Anhörigvård Sverige AB har inte bifogat bilaga som styrker bolagets ekonomiska ställning, i enlighet med punkt 2.6 i förfrågningsunderlaget.
  • Anhörigvård Sverige AB har i sin ansökan inte angett referenser i enlighet med punkt 2.8 i förfrågningsunderlaget.
  • Anhörigvård Sverige AB lever inte upp till ställda krav på utbildning för verksamhetsansvarig. I punkt 2.10.1 i förfrågningsunderlaget framgår att verksamhetsansvarig ska ha en högskoleexamen om minst 120 hp inom relevant område. Angiven verksamhetsansvarig innehar en förskolelärarexamen, vilket inte bedöms vara relevant för detta uppdrag
  • Anhörigvård Sverige AB har i sin ansökan angett ett förbehåll om att bolaget endast vill ha brukare där anhöriga är involverade i vården. Detta är ett villkor som inte är tillåtet då leverantörer ska kunna ta emot samtliga brukare som väljer aktuell leverantör (eller tilldelas leverantör, vid icke-val) inom angivet geografiskt område och ev. kapacitetstak.

  Handlingar:

 14. Yttrande över remiss om inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 2018-2022

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Västra Götalandsregionen inbjuder Lerums kommun att lämna synpunkter på inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022.

  Lerums kommun ställer sig bakom inriktningsdokumentet men förvaltningens förslag till yttrande är att följande förtydligas:

  • I avsnitt 8 om Huvudmannaskap och samverkansavtal önskas ett förtydligande om att huvudmannaskapet för ungdomsmottagningar är regionens ansvar men att det, om så avtalas, kan överlåtas på kommun eller i privat regi.
  • I avsnitt 10 och önskas förtydligande av den sista meningen i avsnittet. Lerums kommun önskar följande ordalydelse: Regionen som arbetsgivare ansvarar för att verksamhetschefen har kompetens för uppgiften och att medicinskt ledningsansvarig finns. Om huvudmannaskapet överlåtits genom avtal till kommun eller privat regi är det den arbetsgivaren som har ansvaret för kompetens och medicinskt ledningsansvar.

  Eftersom remissvar ska sändas till Västra Götalandsregionen senast 15 april 2017 behövs omedelbar justering.

  Handlingar:

 15. Översyn av investeringsprocessen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott 26/4 för fortsatt dialog.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har genomfört en kartläggning av nuvarande investeringsprocess med syfte att förenkla och förtydliga rutiner och beslutsfattande för politik och förvaltning. Kartläggningen har lett fram till ett förslag på ny hantering av investeringar utifrån områdena budget, uppföljning och definitionen av vad som är drift eller investering för i första hand IT-utrustning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-29

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ärendet till arbetsutskottet den 12 april för fortsatt diskussion.

   

 16. Återrapportering av genomförda upphandlingar kvartal 4 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

  Sammanfattning:

  Upphandlingsfunktionen dokumenterar samtliga genomförda upphandlingar och statistik förs löpande bland annat avseende antalet upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar, upphandlat värde under avtalsperioden och tilldelningsgrund. Återrapportering till kommunstyrelsen avseende genomförda upphandlingar sker varje kvartal genom en rapport i form av en tjänsteskrivelse om de upphandlingar som genomförts under perioden.

  Under det fjärde kvartalet 2016 har sjutton upphandlingar slutförts av Upphandlingsfunktionen till ett sammanlagt värde av 69 567 000 kronor. Den mest omfattande upphandlingen, sett till värde, som slutfördes under det fjärde kvartalet var upphandlingen av ramavtalet för hantverkstjänster avseende elarbeten till ett uppskattat värde om 20 000 000 kronor.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-08

  Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

  2016-10-05
  Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.
  2016-06-15
  Kommunstyrelsen beslutar notera informationen
 17. Aktualisering av styrdokument inför solnedgångsdatum som beslutas av kommunfullmäktige

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att aktualisera styrdokument listade i bilaga 1.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen fastställde 17 juni 2015 på uppdrag av kommunfullmäktige den 31 mars 2017 som solnedgångsdatum för styrdokument i Lerums kommun. Innebörden i beslutet är att styrdokument som inte aktualiserats eller reviderats vid tidpunkten detta datum upphör att gälla. Förvaltningen har därför sett över styrdokumenten i Lerums kommun och funnit att de styrdokument som är antagna av kommunfullmäktige och som listas i bilaga 1 i sin nuvarande form ska aktualiseras och därmed fortsätta gälla.

  I arbetet med styrdokumenten i kommunen har förvaltningen funnit styrdokument som kan låtas upphöra i och med solnedgångsdatum. Följande dokument kan upphöra med solnedgångsdatum:

  Regler för vårdnadsbidrag – Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffades den 1 februari 2016.

  Förvaltningen har efter återremittering av ärendet beslutat att även aktualisera styrdokumenten Trafikplan och Naturvårdsprogram. Upphandlingspolicyn är tillagd till lista över styrdokument som ska aktualiseras.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att få svar på vad som gäller i glappen mellan nedanstående styrdokument och nya styrdokument som håller på att skapas.

  • Naturvårdsprogram – Ett nytt program ska tas fram vid ett senare tillfälle
  • Trafikplan – Ny plan ska tas fram vid ett senare tillfälle
  • Regler för vårdnadsbidrag – Det kommunala vårdnadsbidraget upphör
 18. Aktualisering av styrdokument inför solnedgångsdatum som beslutas i kommunstyrelsen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att aktualisera styrdokument listade i bilaga 1.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen fastställde 17 juni 2015 på uppdrag av kommunfullmäktige den 31 mars 2017 som solnedgångsdatum för styrdokument i Lerums kommun. Innebörden i beslutet är att styrdokument som inte aktualiserats eller reviderats vid tidpunkten detta datum upphör att gälla. Förvaltningen har därför sett över styrdokumenten i Lerums kommun. och funnit att de styrdokument som är antagna av kommunstyrelsen och som listas i bilaga 1 i sin nuvarande form ska aktualiseras och därmed fortsätta gälla.

  I arbetet med styrdokumenten i kommunen har förvaltningen funnit styrdokument som kan låtas upphöra i och med solnedgångsdatum. Följande dokument kan upphöra med solnedgångsdatum:

  Hälsopolicy – Ersätts av den nya arbetsmiljöpolicy som antogs av kommunstyrelsen den 8 februari 2017 och började gälla från och med 1 mars 2017. Arbetsmiljöarbetet definieras i den nya policyn som att både handla om att förebygga risker och att främja friskfaktorer i arbetsmiljön.

  Riktlinjer för minnesgåva – Ska inte längre vara ett politiskt beslut.

  Riktlinjer om kostnader för representation, kurser och konferenser – Ska inte längre vara ett politiskt beslut utan har ersatts av anvisningen ”Fakturahantering vid representation samt kurs och konferens”

  Förvaltningen har efter återremittering av ärendet förtydligat anledningen till varför vissa styrdokument utgår i och med solnedgångsdatum samt att Skogsbruksplanen lagts till listan över styrdokument som ska aktualiseras.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att få svar på varför nedstående dokument tas bort och vad som gäller i glappen mellan nedanstående styrdokument och nya styrdokument som håller på att skapas.

  • Skogsbruksplan – Ny plan ska tas fram vid ett senare tillfälle
  • Hälsopolicy – Ska ersättas av annan policy
  • Riktlinjer för minnesgåva – Ska inte längre vara ett politiskt beslut
  • Riktlinjer om kostnader för representation, kurser och konferenser – Ska ersättas av annat dokument
 19. Synpunkter på samrådsunderlag om verksamhetsinriktning för GR 2017-2019 samt budget för GR 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen antar synpunkterna i tjänsteskrivelsen som sina egna och ger förvaltningen i uppdrag att sända dem till Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med följande tillägg:

  GR är medlem i organisationen Europakorridoren som verkar för att förverkliga Götalandsbanan. Trafikverket har inlett planering för projektet varför GRs stöd till Europakorridoren kan omprövas helt eller delvis. Lerums kommun menar att GR också bör stödja Västra Stambanegruppens arbete i dess ansträngningar för ökad kapacitet på Västra Stambanan.

  GR ska utreda möjligheten att stötta medlemskommunerna för ökad lokal livsmedelsproduktion.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Lerum och övriga medlemskommuner i GR har fått möjlighet att komma med synpunkter på verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget 2018 för GR. Förvaltningen bedömer att förslaget, inklusive valet av de åtta strategiska utmaningarna, är väl formulerat och har ett bra innehåll. Förvaltningen konstaterar också att de synpunkter som har framförts från Lerums kommun tidigare år i allt väsentligt har beaktats. Förvaltningen betonar återigen att jämställdhetsperspektivet bör integreras tydligare i verksamhetsinriktningens olika delar. Förvaltningen betonar också vikten av att arbeta effektivt för att hålla ner kurs- och konferensavgifter för förbundets medlemskommuner samt att tydliggöra hur transfererade medel avses att användas.

  Efter samrådet behandlas underlaget och inkomna synpunkter av förbundsstyrelsen i maj och av förbundsfullmäktige i juni.

  Handlingar:

 20. Beslut fattade 2017 på delegation från kommunstyrelsen

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

 21. Svar på medborgarförslag om att tillåta eldning av trädgårdsavfall

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Handlingar:

 22. Motion om att införa etableringsbostadsmodellen i Lerums kommun väckts av Alexander Abenius (M)

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen avslås.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Handlingar:

 23. Kommundirektören rapporterar

 24. Kommunstyrelsens utskott rapporterar

 25. Kommunstyrelsens representanter rapporterar

 26. Revidering av bolagsordning för Aspenäs Villastad

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till reviderad bolagsordning för Aspenäs Villastad AB.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-09-29
  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det lämnats över till förvaltningen som ett inspel i den fortsatta verksamhetsutvecklingen.
  2016-09-07
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Aspenäs Villastad AB genomför namnändring i samråd med bolagsverket och ändring av verksamhetsinriktning enligt föreslagen bolagsordning samt att: Godkänna bolagsordning för Aspenäs Villastad AB Godkänna ägardirektiv för Aspenäs Villastad AB Besluta om ett ovillkorat ägartillskott till Aspenäs Villastad AB uppgående till 4 900 000 kr att tillföras bolagets egna kapital. Finansiering sker genom utökning av kommunens investeringsbudget för år 2016 med motsvarande belopp. Till styrelse utse ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott samt utse ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott som suppleanter, med ändringen att Mona Johansson (L) ersätter Lill Jansson (L) som ledamot och att Esbjörn Holmén (C) ersätter Eva Andersson (C) som ersättare Till styrelsens ordförande utses ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och till vice ordförande utses vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Till lekmannarevisorer utse Kai Bengtsson (M) som ordinarie och Eva Stigsdotter (MP) som suppleant. Utse kommunstyrelsens ordförande som ombud och kommunstyrelsens andre vice ordförande som ersättare till bolagsstämman för Aspenäs Villastad AB. Föreslå bolaget att utse Peter Lönn som verkställande direktör för bolaget Såsom för egen skuld ingå borgen för Aspenäs Villastad AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Fastställa borgensavgift för Aspenäs Villastad AB till 0,40 procentenheter Bevilja Aspenäs Villastad AB en intern checkkredit uppgående till 30 000 000 kr
  2016-08-24
  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2016.