Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2017-05-10 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Rapportering om systemteknik

 3. Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse om svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2016, daterad den 27 februari 2017, som sitt eget yttrande och överlämnar det till de förtroendevalda revisorerna.

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning.

  Sammanfattning:

  Som ett led i 2016 års redovisningsrevision har EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat den interna kontrollen för ett antal processer och rutiner, däribland bokslutsprocessen, löneprocessen, inköpsprocessen, faktureringsprocessen, investerings- och exploateringsprocessen samt processen för redovisning av mervärdesskatt och för finansiella instrument. EY har också granskat bland annat gränsdragning mellan investering och drift och övergripande resultatanalys.

  I rapporten, som är skriven i avvikelseform, framkommer ett antal iakttagelser och rekommendationer. Trots det kan konstateras att revisionen ser positivt på de förbättringsarbeten som gjorts och som pågår i kommunen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27
 4. Uppdatering av modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna förslag till uppdaterad modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv har tillämpats sedan verksamhetplan 2011. Modellen bygger på ett antal finansiella nyckeltal som ligger till grund för jämförelse med andra kommuner och grupper av kommuner. Mål för nyckeltal har bestämts med utgångspunkt från gruppen Sveriges samtliga kommuner och belysande och kompletterande jämförelse har skett med utgångspunkt från kommungrupperna Göteborgsregionen och gruppen förortskommuner till storstäder.

  En översyn av modellen har gjorts där nyckeltal, grupper och analysmetod har diskuterats. Synpunkter har framförts att jämförelsegruppen Sveriges samtliga kommuner inte är optimal, utan grupperna Göteborgsregionen eller Sveriges förorter till storstäder är mer lämpade att fungera som jämförelsegrupper för målangivelse. Lerums kommun har betydligt mer gemensamt med dessa två grupper än med Sveriges kommuner som helhet. I stället för att Lerums kommun ska tillhöra den övre fjärddelen av Sveriges samtliga kommuner vad avser nivå på nyckeltalen anger modellen att Lerums kommunkoncern ska vara neutralt eller positivt positionerad i förhållande till övriga kommunkoncerner i regionen.

  Ärendet har varit i kommunstyrelsen arbetsutskott.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-12

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till uppdaterad modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

 5. Översyn av investeringsprocessen

  Beslut:

  Kommunstyrelsens beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag på ny hantering av avvikelser och budgetprocess.

  Kommunstyrelsen beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag på förändrad ärendehantering av investeringsprojekt

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att i budgetprocess 2018-2020 tillämpa förändrad definition av vad som är drift eller investering vad gäller IT-utrustning.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har genomfört en kartläggning av nuvarande investeringsprocess med syfte att förenkla och förtydliga rutiner och beslutsfattande för politik och förvaltning. Kartläggningen har lett fram till ett förslag på ny hantering av investeringar utifrån områdena budget, uppföljning och definitionen av vad som är drift eller investering för i första hand IT-utrustning.

  Ärendet var med på kommunstyrelsens sammansträde 5 april 2017 men återremitterades till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare dialog. Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade där fram ett eget förslag och det är nu det som återkommer till kommunstyrelsen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-12

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag på ny hantering av avvikelser och budgetprocess.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag på en definition av vad som är drift eller investering vad gäller IT-utrustning.

  Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10.

  2017-04-05

  Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott 26/4 för fortsatt dialog.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-03-29

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ärendet till arbetsutskottet den 12 april för fortsatt diskussion.

   

 6. Revidering av verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa nya verksamhetsområden för VA. De nya verksamhetsområdena föreslås börja gälla från 1 juli 2017.

  Sammanfattning:

  I Lerums kommun finns två typer av verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp (VA): Verksamhetsområden där alla tre ändamålen dricksvatten (V), spillvatten (S) och dagvatten (D) erbjuds samt verksamhetsområden där endast V och S erbjuds.

  VA-enheten har genomfört en översyn och uppdatering av kommunens verksamhetsområden för VA. Översynen innebär följande:

  • Fastigheter som anslutits till kommunalt VA är tillagda
  • En översynen av gränsdragningarna för verksamhetsområdena har genomförts med syftet att verksamhetsområdena följer fastighetsgränserna
  • Geografiska områden där det inte finns behov av kommunalt VA har tagits bort från verksamhetsområde. Inga medborgare påverkas av detta eftersom det inte funnits några VA-anslutningar inom dessa områden

  Handlingar:

 7. Avgift för felparkering i Lerums kommun

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att höja avgifterna för felparkering i Lerums Kommun, enligt förvaltningens förslag.

  Sammanfattning:

  Avgifterna för felparkerade fordon har inte reglerats sedan 2009 i kommunen. I tätorterna finns det stora problem med felparkering, främst på korttidsparkeringarna. För att följa med i inflationens utveckling, samt minska andelen felparkeringar i kommunen föreslår förvaltningen att avgifterna för felparkering höjs.

  Handlingar:

 8. Ändring av detaljplan för fastigheten Hunstugan 1:119 m.fl. i Stenkullen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta ändrad detaljplan för fastigheten Hunstugan 1:119 m.fl. – Vattenfallsbyn, med tillägg 1 avseende fastigheterna Hunstugan 1:119 och 1:120.

  Sammanfattning:

  Ändringen av detaljplan innebär ändrade varsamhetsbestämmelser för två byggnader i Vattenfallsbyn så att rivning medges. Planändringen innebär också att medgiven markanvändning ändras från bostadsändamål till allmän plats natur. Därmed kommer boende förhindras på fastigheterna.

  Vattenfallsbyn som utgör kulturhistoriskt värdefull miljö har planstöd och skyddsbestämmelser för husen och områdets bevarande. Planändringen innehåller därför en antikvarisk konsekvensanalys. Byggnaderna som planeras att rivas har ett kulturhistoriskt värde som enskilda byggnader samt som delar av helhetsmiljön i Vattenfallsbyn. Konsekvenserna av rivningen bedöms leda till betydande påverkan på möjligheten att förstå och läsa områdets kulturhistoriska värden.
  Planändringen behövs för att tillgodose järnvägsutbyggnad i enlighet med fastställd järnvägsplan för förbigångsspår i Stenkullen och punktinsatser för effektivare tågtrafik på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-18

  Kommunstyrelsen beslutar att sända ändringen av detaljplan LD 128 för fastigheten Hunstugan 1:119 m.fl. i Vattenfallsbyn, tillägg 1 avseende fastigheterna Hunstugan 1:119 och 1:120 på granskning.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-10-19
  Kommunstyrelsen beslutar att sända ändringen av detaljplan LD 128 för fastigheten Hunstugan 1:119 m.fl. i Vattenfallsbyn, tillägg 1 avseende fastigheterna Hunstugan 1:119 och 1:120 på granskning.
  2016-08-24
  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för dialog med Trafikverket om att använda fastigheterna som bostäder för nyanlända. .
  2016-03-02
  Kommunstyrelsen beslutar godkänna samrådshandlingarna och ger förvaltningen i uppdrag att samråda om förslaget.
  2015-02-11
  Kommunstyrelsen beslutar lämna ett positivt planbesked samt att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet för ändring av detaljplan LD 128 för fastigheten Hunstugan 1:119 m fl, Vattenfallsbyn LD 128 - avseende fastigheterna Hunstugan 1:119-1:121.
  2014-12-10
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott framhåller att det är värdefullt att man försöker bevara husen om möjlighet finns, för att eventuellt använda till annat än boende. Arbetsutskottet framhåller också vikten av att ha dialog med boende i området innan beslut om åtgärder fattas.
 9. Överenskommelse om fastighetsreglering av del av fastigheten Östad 3:75 i Sjövik

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Lerums kommun och TDL Entreprenad AB, avseende fastighetsreglering av del av fastigheten Lerum Östad 3:75 om ca 11 250 kvm i Sjövik till ett pris om 100 kr/kvm.

  Sammanfattning:

  TDL Entreprenad AB kontaktade förvaltningen då de var intresserade av att expandera sitt företag. Kommunens fastighet som är gränsande till TDLs fastighet är planlagd som industrimark. Förvaltningen har av denna anledning upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering för del av fastigheten Östad 3:75. Området utgör ca 11 250 kvm och överlåts av Lerums kommun till TDL Entreprenad AB. För området gäller detaljplanen ÖB 26.

  Handlingar:

 10. Upphandlingsbeslut för ombyggnad av kommunhus 1 och 2

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har efter omorganisation och nyanställningar behov av lokalförändringar för att utöka antalet kontorsplatser. Framtaget förslag visar att det går att utöka antalet fasta och tillfälliga kontorplatser. Förslaget innebär även att vissa mötesrum, tysta rum och skrivarrum byggs om.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-18

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en ombyggnad av plan 2 i Kommunhus 1 och 2.
  Kommunstyrelsen beslutar vidare att bevilja och ianspråkta medel utöver 2017 års investeringsbudget för en ombyggnad av lokaler i Kommunhus 1 och 2.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde 2017-01-18.

 11. Test av infiltrationsanläggning i Gråbo grustäkt fastighet Hjällsnäs 52:13

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Göteborgs Stad genomföra test av infiltrationsanläggning för dricksvattenproduktion i Gråbodeltat enligt bilaga 1 med avsikt att genomföra steg två efter utvärdering och politisk avstämning.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att godkänna samverkansavtal med Göteborgs stad, enligt bifogat avtal för samverkan kring test av infiltrationsanläggning i Gråbo.

  Sammanfattning:

  Göteborgs Stad och Lerums kommun avser att, i enlighet med målen i Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, genomföra test av infiltrationsanläggning för dricksvattenproduktion i Gråbodeltat, med konstgjord infiltration av ytvatten från sjön Mjörn. Det slutliga målet är att skapa en fullskaleanläggning för regional vattenförsörjning.

  För att fastställa möjlig kapacitet för en framtida fullskaleanläggning krävs fältförsök som innehåller alla delar i systemet, från uttag av vatten i Mjörn, via överföringsledningar till infiltrationsbassänger, och vidare till uttagsbrunnar. Försök i två steg ska genomföras vid testanläggningen. I steg ett ingår förberedelser för samt genomförande av ett korttidstest för att utreda hydrauliken i området och få svar på en rad osäkerheter, samt provtagning i Mjörn. En utvärdering och politisk avstämning om att gå vidare och genomföra steg två görs efter steg ett.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut för byggande av en testanläggning för grundvatten i Gråbo grustäkt (Hjällsnäs 52:13).

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar att ur 2017 och 2018 års investeringsbudget ta medel i anspråk för att bygga och driftsätta en testanläggning för konstgjort grundvatten, för att utreda möjligheterna till att använda fastighet Hjällsnäs 52:13 till en permanent vattentäkt.

 12. Handlingsplan för medskapandegruppen i Gråbo 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att tillföra medel om 350 000 kronor till medskapandegruppens arbete för 2017.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att utbetalning av likvida medel ska godkännas av kommunstyrelsens representanter i medskapandegruppen samt ansvarig tjänsteperson i enighet.

  Sammanfattning:

  Medskapandegruppen i Gråbo har i april tagit beslut om en handlingsplan för 2017. Handlingsplanen är kategoriserad under rubrikerna Kreativitet, Inflytande och Hållbarhet i syfte att stärka kopplingen till Vision 2025.

  Förvaltningens bedömning är att handlingsplanens generella karaktär är en styrka för att möjliggöra invånares kreativitet. Det är idag svårt att locka invånare att ansluta sig i längre processer, speciellt om arbetet på förhand är för detaljstyrt.

  En ytterligare bedömning är att medskapandet i Gråbo står för något unikt och värt att vårda och utveckla. Invånares aktiva medskapande och deltagande i samhällsprocesser och gemenskaper stärker den sociala hållbarheten.

  Då 2016 präglades av lågt engagemang i flera arbetsgrupper, men långt ifrån alla, är förvaltningens bedömning att medskapandet kan finna ny kraft då både nya sakfrågor och nya aktörer kommit till och de fungerande arbetsgrupperna kvarstår.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-11-23

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att ta fram en handlingsplan för 2017.

  2016-11-23
  Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta stödja medskapandet i Gråbo genom att avsätta medel för aktiviteter bedrivna inom medskapandegruppen och för riktat arbete i syfte att bredda medskapandet, till en summa om 350 tkr.
  2015-10-14
  Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan för medskapandegruppen i Gråbo. Kommunstyrelsen beslutar anslå 400 tkr till genomförande av handlingsplanen under 2016, och att medel tas från kommunstyrelsens anslag för Vision 2025 för år 2016. Medel för 2017 behandlas i budgetarbetet.
  2015-04-29
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.
  2015-04-15
  Kommunstyrelsen beslutar stödja föreläsningar om hållbarhet i Gråbo på det sätt som föreslås av medskapandegruppens styrelse i tjänsteskrivelse 2015-03-26, och anslå 30 tkr för detta. Medlen tas från kommunstyrelsens anslag för vision 2025. Kommunstyrelsen beslutar att resultat och utfall redovisas till kommunstyrelsen under hösten 2016.
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja Eva Andersson (C) och Anneli Rhedin (M) till medskapandegruppen för tiden till den 31 december 2016.
  2014-11-19
  Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förslag till organisation och arbetsordning för medskapande i Gråbo så som den beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2014-10-21. Kommunstyrelsen beslutar att skjuta på beslut om representanter från kommunstyrelsen med början 1 januari 2015 till efter årsskiftet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att utse två representanter att delta i medskapandearbetet för en tid av två år med början 1 jan 2015. Kommunstyrelsen beslutar att utse Anneli Rhedin (M) till representant i medskapandegruppen.
  2014-11-05
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Annelie Lundströms (KD) avsägelse från uppdraget som kommunstyrelsens representant i medskapandegruppen.
  2014-10-01
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen för beslut, förhoppningsvis till sammanträdet den 19 november.
  2014-01-22
  Kommunstyrelsen beslutar att notera utvärderingen utan vidare åtgärd.
  2013-09-11
  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och beslutar att samarbetet inom medskapande fortsätter.
  2013-02-06
  Kommunstyrelsen beslutar avvakta rapportering till april-maj 2013. Beslut från kommunstyrelsen § 416 från 7 november 2012 ändras följaktligen.
  2012-11-07
  Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förslag till organisation för ett medskapande i Gråbo med tillägget att styrgruppen ska sträva efter att ha jämn könsfördelning. Kommunstyrelsen överlämnar förslaget till kommunfullmäktiges presidium för ställningstagande om kommundelsträffarnas roll i medskapandeprocessen, och om beslut om eventuellt tätare möten. Ett önskemål är att det ska kunna genomföras minst två träffar per år. Kommunstyrelsen emotser rapport senast januari 2013, om fortsatt utveckling av medskapandeprocessen i allmänhet, och om skolvägar och ekoturism i synnerhet, dvs. de områden som styrelsen önskat medskapande kring.
  2012-05-30
  Kommunstyrelsen beslutar starta utvecklingen av en medskapande grupp i Gråbo, i enlighet med tjänsteskrivelse 2012-05-11. Kommunstyrelsen konstaterar att utveckling av skolvägar i Gråbo, respektive utveckling av ekoturism, är två arbetsområden som är lämpliga att börja utvecklingsarbetet inom. Kommunstyrelsen beslutar utse Dennis Jeryd (S) samt Annelie Lundström (KD) så som kommunstyrelsens representanter till den medskapande gruppen i Gråbo. Kommunstyrelsen beslutar tilldela projektet ett bidrag om 25 000 kronor att användas inom ramen för visionsarbetet efter närmare instruktioner från förvaltningen. Finansiering ska ske via det centrala kontot Visionspengar Ledande Miljökommun.
  2011-06-08
  Kommunstyrelsen beslutar godkänna de tre förhållningssätt för arbetet i Gråbo som anges i tjänsteskrivelsen "Pilot Gråbo- upplägg av arbetet och en första tidplan" daterad 2011-05-06 (KS10.1105-2). Kommunstyrelsen beslutar godkänna målsättningar för arbetet i Gråbo enligt tjänsteskrivelsen "Pilot Gråbo- upplägg av arbetet och en första tidplan" daterad 2011-05-06 (KS10.1105-2). Kommunstyrelsen noterar tidplanen i tjänsteskrivelsen "Pilot Gråbo- upplägg av arbetet och en första tidplan" daterad 2011-05-06 (KS10.1105-2), och emotser rapport om utfallet under hösten 2011. Kommunstyrelsen beslutar att beslut om finansiering av verksamhet för 2012 tas i samband med budget för 2012.
  2011-03-23
  Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
 13. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsens beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2016 för elevhälsans medicinska insats.

  Sammanfattning:

  Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att göra vården säkrare och ska beskriva hur verksamheten arbetat med att utveckla patientsäkerheten. Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas som ska innehålla övergripande mål och strategier, organisatoriskt ansvar, struktur och åtgärder som genomförts samt hur dessa utvärderats. Syftet med berättelsen är att vårdgivaren ska få information om patientsäkerhetsarbetet och hur verksamhetens förutsättningar ser ut. Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska har sammanställt patientsäkerhetsberättelsen för 2016.

  I patientsäkerhetsberättelsen framgår hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet. Här redovisas också uppföljningen genom egenkontroll, samverkan för att förebygga vårdskador samt hantering av klagomål och synpunkter.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-26

  Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott föreslår att kommunstyrelsens beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2016 för elevhälsans medicinska insats.

 14. Årsredovisning 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2016.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Under 2016 har kommunen uppfyllt finansiella mål för god ekonomisk hushållning och tillhör den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner som har högst soliditet och lägst långfristiga skulder per invånare. Resultatet för 2016 uppgår till +85,4 mnkr inklusive jämförelsestörande poster och till +63,2 mnkr exklusive jämförelsestörande poster, balanskravsresultatet uppgår till + 47,9 mnkr.

  Arbetet med att nå uppställda mål och uppdrag för verksamheten har visat bra resultat, 34 procent är ”genomförda” och 59 procent är ”påbörjat/enligt plan”, vilket bedöms som ett gott resultat.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2016.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar om en minoritetsåteremiss för Årsredovisning 2016 med följande motivering:

  Den ekonomiska redovisningen inte ger en korrekt bild av kommunens ekonomi då inkomsten i form av statsbidraget för nyanlända varken redovisats korrekt under 2016, eller enligt SKL och RKR:s rekommendationer, och därför bör den justeras.

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2016.

 15. Revidering av dokumentet undertecknande av handlingar 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta det reviderade dokumentet Undertecknande av handlingar 2017, revidering 1.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Varje år antar kommunstyrelsen bestämmelser om vem som har rätt att underteckna olika typer av handlingar för Lerums kommuns räkning. Förvaltningen föreslår vissa ändringar gentemot tidigare dokument på grund av förändring av personal.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumentet 2016-11-14 Undertecknande av handlingar 2017.

 16. Kommundirektören rapporterar

 17. Kommunstyrelsens utskott rapporterar

 18. Kommunstyrelsens representanter rapporterar

 19. Val av representant till Medskapandegruppen i Gråbo

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att tillföra medel om 350 000 kronor till medskapandegruppens arbete för 2017.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att utbetalning av likvida medel ska godkännas av kommunstyrelsens representanter i medskapandegruppen samt ansvarig tjänsteperson i enighet.

  Sammanfattning:

  Medskapandegruppen i Gråbo har i april tagit beslut om en handlingsplan för 2017. Handlingsplanen är kategoriserad under rubrikerna Kreativitet, Inflytande och Hållbarhet i syfte att stärka kopplingen till Vision 2025.

  Förvaltningens bedömning är att handlingsplanens generella karaktär är en styrka för att möjliggöra invånares kreativitet. Det är idag svårt att locka invånare att ansluta sig i längre processer, speciellt om arbetet på förhand är för detaljstyrt.

  En ytterligare bedömning är att medskapandet i Gråbo står för något unikt och värt att vårda och utveckla. Invånares aktiva medskapande och deltagande i samhällsprocesser och gemenskaper stärker den sociala hållbarheten.

  Då 2016 präglades av lågt engagemang i flera arbetsgrupper, men långt ifrån alla, är förvaltningens bedömning att medskapandet kan finna ny kraft då både nya sakfrågor och nya aktörer kommit till och de fungerande arbetsgrupperna kvarstår.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-11-23

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att ta fram en handlingsplan för 2017.

  2016-11-23
  Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta stödja medskapandet i Gråbo genom att avsätta medel för aktiviteter bedrivna inom medskapandegruppen och för riktat arbete i syfte att bredda medskapandet, till en summa om 350 tkr.
  2015-10-14
  Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan för medskapandegruppen i Gråbo. Kommunstyrelsen beslutar anslå 400 tkr till genomförande av handlingsplanen under 2016, och att medel tas från kommunstyrelsens anslag för Vision 2025 för år 2016. Medel för 2017 behandlas i budgetarbetet.
  2015-04-29
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.
  2015-04-15
  Kommunstyrelsen beslutar stödja föreläsningar om hållbarhet i Gråbo på det sätt som föreslås av medskapandegruppens styrelse i tjänsteskrivelse 2015-03-26, och anslå 30 tkr för detta. Medlen tas från kommunstyrelsens anslag för vision 2025. Kommunstyrelsen beslutar att resultat och utfall redovisas till kommunstyrelsen under hösten 2016.
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja Eva Andersson (C) och Anneli Rhedin (M) till medskapandegruppen för tiden till den 31 december 2016.
  2014-11-19
  Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förslag till organisation och arbetsordning för medskapande i Gråbo så som den beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2014-10-21. Kommunstyrelsen beslutar att skjuta på beslut om representanter från kommunstyrelsen med början 1 januari 2015 till efter årsskiftet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att utse två representanter att delta i medskapandearbetet för en tid av två år med början 1 jan 2015. Kommunstyrelsen beslutar att utse Anneli Rhedin (M) till representant i medskapandegruppen.
  2014-11-05
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Annelie Lundströms (KD) avsägelse från uppdraget som kommunstyrelsens representant i medskapandegruppen.
  2014-10-01
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen för beslut, förhoppningsvis till sammanträdet den 19 november.
  2014-01-22
  Kommunstyrelsen beslutar att notera utvärderingen utan vidare åtgärd.
  2013-09-11
  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och beslutar att samarbetet inom medskapande fortsätter.
  2013-02-06
  Kommunstyrelsen beslutar avvakta rapportering till april-maj 2013. Beslut från kommunstyrelsen § 416 från 7 november 2012 ändras följaktligen.
  2012-11-07
  Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förslag till organisation för ett medskapande i Gråbo med tillägget att styrgruppen ska sträva efter att ha jämn könsfördelning. Kommunstyrelsen överlämnar förslaget till kommunfullmäktiges presidium för ställningstagande om kommundelsträffarnas roll i medskapandeprocessen, och om beslut om eventuellt tätare möten. Ett önskemål är att det ska kunna genomföras minst två träffar per år. Kommunstyrelsen emotser rapport senast januari 2013, om fortsatt utveckling av medskapandeprocessen i allmänhet, och om skolvägar och ekoturism i synnerhet, dvs. de områden som styrelsen önskat medskapande kring.
  2012-05-30
  Kommunstyrelsen beslutar starta utvecklingen av en medskapande grupp i Gråbo, i enlighet med tjänsteskrivelse 2012-05-11. Kommunstyrelsen konstaterar att utveckling av skolvägar i Gråbo, respektive utveckling av ekoturism, är två arbetsområden som är lämpliga att börja utvecklingsarbetet inom. Kommunstyrelsen beslutar utse Dennis Jeryd (S) samt Annelie Lundström (KD) så som kommunstyrelsens representanter till den medskapande gruppen i Gråbo. Kommunstyrelsen beslutar tilldela projektet ett bidrag om 25 000 kronor att användas inom ramen för visionsarbetet efter närmare instruktioner från förvaltningen. Finansiering ska ske via det centrala kontot Visionspengar Ledande Miljökommun.
  2011-06-08
  Kommunstyrelsen beslutar godkänna de tre förhållningssätt för arbetet i Gråbo som anges i tjänsteskrivelsen "Pilot Gråbo- upplägg av arbetet och en första tidplan" daterad 2011-05-06 (KS10.1105-2). Kommunstyrelsen beslutar godkänna målsättningar för arbetet i Gråbo enligt tjänsteskrivelsen "Pilot Gråbo- upplägg av arbetet och en första tidplan" daterad 2011-05-06 (KS10.1105-2). Kommunstyrelsen noterar tidplanen i tjänsteskrivelsen "Pilot Gråbo- upplägg av arbetet och en första tidplan" daterad 2011-05-06 (KS10.1105-2), och emotser rapport om utfallet under hösten 2011. Kommunstyrelsen beslutar att beslut om finansiering av verksamhet för 2012 tas i samband med budget för 2012.
  2011-03-23
  Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
 20. Val av ledamot och vice ordförande till kommunstyrelsens lärandeutskott

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att välja Marie Sjödin (M) som ny ledamot och vice ordförande i lärandeutskottet.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Rutger Fridholm (MP), ordförande
  Douglas Thisell (M), vice ordförande
  Klara Martinsson (S)
  Nanna Siewertz-Tulinius (L)
  Esbjörn Holmén (C)

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens lärandeutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Lill Jansson (L), ordförande
  Anneli Rhedin (M) vice ordförande
  Karolina Roughton (S)
  Olle Adolfsson (S)
  Christian Eberstein (KD)

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Eva Andersson (C), ordförande
  Oskar Ahlman (M), vice ordförande
  Jesper Liljedahl (S)
  Emma Liljeberg (MP)
  Peter Norling (L)

  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Nanna Siewertz Tulinius (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Peter Norlings (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att välja Peter Norling (FP) till ledamot i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att välja Nanna Siewertz Tulinius (FP) till ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018: Dennis Jeryd (S), Henrik Ripa (M), Rutger Fridholm (MP), Lill Jansson (FP) och Eva Andersson (C) Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018: Klara Martinsson (S), Alexander Abenius (M), Peter Norling (FP), Anette Holgersson (V) och Christian Eberstein (KD) Kommunstyrelsen beslutar att välja Dennis Jeryd (S) till ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018. Kommunstyrelsen beslutar att välja Henrik Ripa (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015: Klara Martinsson (S), Douglas Thisell (M), Rutger Fridholm (MP), Peter Norling (FP) och Esbjörn Holmén (C) Kommunstyrelsen beslutar att välja Rutger Fridholm (MP) till ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Douglas Thisell (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015: Olle Adolfsson (S), Karolina Roughton (S), Alexander Abenius (M), Lill Jansson (FP) och Christian Eberstein (KD) Kommunstyrelsen beslutar att välja Lill Jansson (FP) till ordförande för kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Alexander Abenius (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015: Jesper Liljedahl (S), Oskar Ahlman (M), Emma Liljeberg (MP), Nanna Siewertz-Tulinius (FP) och Eva Andersson (C). Kommunstyrelsen beslutar att välja Eva Andersson (C) till ordförande för kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Oskar Ahlman (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015.