Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2017-09-20 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Information inför workshop om trafikstrategin

 3. Beredningen för klimat, miljö och naturvårds förslag fokusområden i arbetet med att bli ledande miljökommun

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att arbetet med hållbara livsstilar ska utvecklas i linje med beredningens ställningstaganden:

  • Att pilotprojekt, hållbar teknik, digitalisering, kreativitet och delaktighet ska användas som möjliggörare för att nå hållbara livsstilar.

  • Att fler mätbara indikatorer ska tas fram för att följa utvecklingen inom områdena för hållbara livsstilar och verksamheter.

  • Att tillämpbara delar av de regionala miljömålen praktiseras och följs upp i Lerum.

  • Att beredningen för klimat, miljö och naturvård ska vara remissinstans för visionsrapporten

  Vidare beslutar kommunstyrelsen för egen del att kommande visionsstrategi ska belysa samtliga hållbarhetsperspektiv. De åtgärder som i strategin föreslås för att vi ska nå visionen måste därför vara ekonomiskt försvarbara. Vidare ska de åtgärder som föreslås ligga inom Lerums kommuns ansvarsområde och verksamheter.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Beredningen för klimat, miljö och naturvård uppdrogs att tydliggöra ett fortsatt arbete enligt vision 2025.

  Några av beredningens slutsatser är att Lerum ska genomföra och implementera de regionala miljömålen och intensifiera förändringsarbetet mot hållbara livsstilar. Vidare konstaterar beredningen att hållbara livsstilar hos befolkningen har påtaglig och mätbar effekt för miljöpåverkan. Eftersom inflytande och delaktighet är nödvändigt för social hållbarhet ser beredningen att det behövs högre krav på delaktighet och kreativitet från ide till beslut. Beredningen anser även att Lerum ska möjliggöra, motivera och inspireras av civilsamhället i arbetet mot ledande miljökommun.

  Under beredningens beslutsmöte reserverade sig moderaterna och yrkade på återremiss, återremissen går att läsa som beslutsunderlag

  Handlingar:

 4. Köp av aktier i Inera AB

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar förärva fem aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

  Sammanfattning:

  Lerums kommun står inför utmaningar i syfte att nå ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och nå Vision 2025. Digitalisering är ett medel för att nå dessa mål.

  Varje kommun i Sverige står inför likartade utmaningar avseende ökad utvecklingstakt för att möta de utmaningar som ökade krav på hållbarhet, ökad urbanisering och förändrad demografi representerar.

  Inera AB bildades 1999 i syfte att koordinera regioner och landstings gemensamma e-hälsoarbete. 1177 Vårdguiden och Nationell Patientöversikt är några av de tjänster som Inera tagit fram genom arbetet. Idag finns flera tjänster som också vänder sig till kommuner. Genom delägarskap i Inera förenklas upphandlingsförfarandet av dessa tjänster för kommuner.

  Per augusti 2017 har fler än hälften av landets kommuner tagit beslut i kommunfullmäktige om att ingå i Inera. Målet är att alla kommuner, landsting och regioner ska äga fem aktier vardera i Inera. Majoriteten av aktierna ägs av SKL Företag AB. Delägarskapet innebär ett åtagande om aktivt engagemang men också en möjlighet att dela utvecklingskostnader och effektivare samverka med övriga kommuner. Ökad samverkan inom digitalisering för offentlig sektor bedöms som en bättre väg än att kommuner fortsätter verka enskilt eller med mindre samverkan.

  Handlingar:

 5. Redovisning av hur partierna har använt det kommunala partistödet 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen.

  Sammanfattning:

  Syftet med det kommunala partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin.

  En mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 januari till 31 december och lämnas in till fullmäktige senast den 30 juni 2017. Till redovisningen ska även ett granskningsintyg bifogas.

  Samtliga partier i Lerums kommun har lämnat in en redovisning av partistödets användning för år 2016 samt granskningsintyg.

  Det är inte förvaltningens uppgift att kontrollera om partistödet har använts på rätt sätt. Förvaltningen kontrollerar endast att redovisningen kommit in i tid och är fullständig.

  Handlingar:

 6. Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra e-tjänster

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för digitala medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor genom att ändra §§ 30-31 samt 33-34 i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt förslaget i förvaltningens tjänsteskrivelse.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har fått i uppdrag att digitalisera sina processer, för att det ska vara möjligt behöver kommunfullmäktiges arbetsordning ändras.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2015-12-17
  Kommunfullmäktige beslutar att revidera arbetsordningen enligt kommunfullmäktigepresidiets förslag med ändringen att allmänhetens frågestund inte tas bort.
  2015-11-18
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till arbetsordning daterad 2014-11-03.
  2014-12-03
  Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till arbetsordning daterad 2014-11-03 Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att justera paragrafen omedelbart.
  2012-04-26
  Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag, daterat 2012-02-02, till arbetsordning för kommunfullmäktige.
  2012-03-21
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktig att fastställa förslag, daterat 2012-02-02, till arbetsordning för kommunfullmäktige. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 7. Marköverlåtelseavtal för detaljplan för fastigheten Hallsås 4:1 m.fl. i Lerum

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna exploateringsavtalet till detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl, bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken.

  Sammanfattning:

  Förslaget syftar till en komplettering i området längs Stamsjövägen med ca 12 bostäder i tvåvånings kedjehus, parhus och villor grupperade runt ett gemensamt grönområde. En stor del av planområdet mellan Alebäcken och Brännåsvägen bevaras som naturmark.

  Förvaltningen bedömer att behovet av bostäder i kollektivtrafiknära läge och av ett varierat bostadsutbud motiverar en tätare struktur än omgivande villabebyggelse. Förvaltningen bedömer även att Stamsjövägen tål den ökade belastning som blir följden av detaljplanens genomförande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-11-23

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.

  2016-11-23
  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet till detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl. bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
  2016-11-09
  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet till detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl, bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken.
 8. Beslut antagande av detaljplan för Hallsås 4:1 m fl, bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl. bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att tillse att tillgängligheten till fastigheten 1:12 blir tillfredställande.

  Sammanfattning:

  Förslaget syftar till en komplettering i området längs Stamsjövägen med ca 12 bostäder i tvåvånings kedjehus/parhus/villor. En stor del av planområdet mellan Alebäcken och Brännåsvägen, samt den del av planområdet som vetter mot Stamsjövägen bevaras som naturmark.

  Detaljplaneförslaget behandlades i kommunstyrelsen i november 2016 men återremitterades då till förvaltningen för ytterligare beredning, bland annat gällande trafikfrågan. Planförslaget har sedan dess reviderats och en trafikutredning har tagits fram. En andra granskning hölls under maj-juni 2017. Inkomna synpunkter berörde främst, trafik, bebyggelsekaraktär och bevarande av naturmark.

  Förvaltningen bedömer att behovet av bostäder i kollektivtrafiknära läge och av ett varierat bostadsutbud motiverar en tätare struktur än omgivande villabebyggelse. Förvaltningen bedömer även att Stamsjövägen tål den ökade belastning som blir följden av detaljplanens genomförande och bedömer därför att detaljplaneförslaget kan antas.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-11-23

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.

  2016-11-23
  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl. bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
  2016-11-09
  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl. bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken.
  2016-06-15
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra granskning för detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl, bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken.
  2015-03-18
  Kommunstyrelsen beslutar att planområdet för detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl ska utökas till att omfatta även fastigheterna Hallsås 2:194, 2:195 och 2:196, Hallsås 2:44 område 3 och Hallegården 1:45.
  2014-05-21
  Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan samt samråda om planförslaget.
  2012-04-11
  Kommunstyrelsen beslutar komplettera beslutet för § 94 2012-02-29 med: "Detaljplanen beräknas att kunna antas under år 2015. Övriga områden i ansökan bedöms inte kunna bebyggas på grund av natur-, kultur-, och rekreationsvärden med hänvisning till plan- bygglagen 2 kap 3§." Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
  2012-02-29
  Kommunstyrelsen beslutar att inleda ett planläggningsarbete utmed Stamsjövägen på fastigheterna Hallsås 2:200 och 4:1.
 9. Planändring för flerbostadshus på fastigheten Knappekulla 1:164 i Lerum

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked.

  Sammanfattning:

  Fastigheten bildades för bostadsändamål efter avstyckning med planstöd av detaljplan LD 162. Detaljplanen anger bestämmelser för bevarande av en ladugårdsbyggnad för ny användning och för att en liknande byggnad ska uppföras om den äldre rivs eller förstörs. Varsamhetsbestämmelserna upprättades med hänsyn till kulturmiljön i området och för att ladugården skulle byggas om till bostäder med bevarad karaktär i volymer, färgsättning, material och detaljutformning. Begäran om planbesked framställs efter att bygglov upphävts i mark och miljödomstol.

  Kravet på varsamhet i gällande plan är inte längre aktuellt eftersom omgivningen har förändrats genom att nya byggnader tillkommit sedan planen antogs. Fastighetsägarens förslag innebär att varsamhetsbestämmelserna upphävs för en ny byggnad med anpassad utformning enligt bygglovet beviljat i kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

  Handlingar:

 10. Beslut om uppdrag för detaljplan för del av fastigheten Floda 3:17 m.fl.

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att starta detaljplanearbetet för del av fastigheten Floda 3:17 m.fl. för idrottshall i anslutning till befintlig hall (Floda Nova-hallen).

  Sammanfattning:

  Detaljplanen syftar till att uppföra en idrottshall i anslutning till befintlig hall för att kunna utöka verksamheten. Förslaget stämmer överens med avsedd inriktning för bebyggelseutvecklingen i Floda.

  Handlingar:

 11. Igångsättningsbeslut till anläggande av ytor för mellanupplag

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut till anläggande av ytor för mellanupplag.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen har beslutat att investeringsobjekt över 5 miljoner ska föregås av ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen.

  För att kunna fatta beslut avseende entreprenaden för anläggande av ytor för mellanupplag beslutar kommunstyrelsen om igångsättningsbeslut för projektet.

  Handlingar:

 12. Ianspråktagande av investeringsmedel för anläggande av ytor för mellanupplag av massor från byggprojekt

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut till anläggande av ytor för mellanupplag.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen har beslutat att investeringsobjekt över 5 miljoner ska föregås av ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen.

  För att kunna fatta beslut avseende entreprenaden för anläggande av ytor för mellanupplag beslutar kommunstyrelsen om igångsättningsbeslut för projektet.

  Handlingar:

 13. Särskild veksamhetsuppföljning: Teknisk Service

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Teknisk service presenterar en fördjupad verksamhetsuppföljning 2016, och ger följande information.
  Verksamhetens uppdrag, uppföljning av uppdrag och mål, ekonomi, intern kontroll, miljödiplomering, NKI ”Kritik på teknik” och digitalisering.

  Teknisk service har i uppdrag att:

  • Skapa tryggt, tillgängligt och framkomligt gaturum
  • Producera och leverera gott dricksvatten med hög kvalitet och med hög leveranssäkerhet
  • Avleda avloppsvatten (spillvatten och dagvatten) för rening och sedan återföra vattnet till naturen utan påverkan på hälsa eller miljö
  • Tillhandahålla service för omhändertagande av hushållens avfall och arbeta med informationsförsörjning kring resurshantering och avfallsminimering
  • Drifta och underhålla kommunens anläggningar på ett sätt som bibehåller deras värde och kvalitet

  Handlingar:

 14. Särskild verksamhetsuppföljning: Myndighetsutövning inom sektor samhällsbyggnad

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera uppföljningen.

  Sammanfattning:

  Myndighet på Sektor samhällsbyggnad, med Miljöenheten och Bygglovsenheten, har ansvar för kommunens myndighetsansvar inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd och bygglovsfrågor på uppdrag av Miljö- och byggnadsnämnden.
  Ambitionen är att så långt det är möjligt underlätta för medborgaren att göra rätt. Bland annat genom att jobba stöttande och förebyggande med information och rådgivning som delar av prövning och tillsyn.

  Ett stort antal ärenden hanteras varje år och har sedan 2013 ökat särskilt inom byggområdet. Det syns bland annat i utvecklingen av antalet inflyttningsklara bostäder. 2014 byggdes 88 nya enbostadshus och 46 lägenheter i flerbostadshus. 2015 byggdes 122 enbostadshus och 18 lägenheter. Som helhet växte kommunen med drygt 1 % dessa båda år. 2016 ökade nyproduktionen av bostäder ytterligare till dryga 200.

  Med verksamhetsindikatorer som grund görs bedömningen att verksamheten fungerar bra. Den har en hög grad av rättssäkerhet. Majoriteten av överklagade ärenden får samma resultat i överinstans. Handläggningen är snabb – även om den ökat 2016 - och en majoritet av kunderna, företag och privatpersoner, bedömer att de får en bra service.
  Ärendeflödet är ökande varför verksamheten löpande justeras utgående från ekonomiska förutsättningar.

  Handlingar:

 15. Information om uppsägning av LOV-avtal inom hemtjänsten

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen

  Sammanfattning:

  Lerums kommun har sedan 15 oktober 2012 ett avtal med Seniorbolaget AB avseende utförande av hemtjänstinsatser. Genom avtalet förbinder sig leverantören att leva upp till samtliga krav som anges i förfrågningsunderlaget för hemtjänst LOV. Enligt avtalet har kommunen rätt att säga upp avtalet om leverantören inte upprätthåller ett obligatoriskt krav eller ett särskilt kontraktsvillkor under avtalsperioden. Innan dess ska leverantören få möjlighet att vidta rättelse inom en tid på 30 dagar (om det är möjligt och lämpligt).

  Seniorbolaget AB har under våren 2017 meddelat att de inte kan uppfylla kravet om att kunna utföra minst 200 timmar, på grund av personalbrist. Seniorbolaget AB har getts möjlighet att vidta rättelse och uppvisa att de kan uppfylla kravet men har ej kunnat göra detta inom angiven tidsram. Förvaltningen har därför beslutat att säga upp avtalet med leverantören då kapacitetskravet är obligatoriskt för samtliga leverantörer. Avtalet upphör att gälla den 17 juli 2017.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2014-05-21
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av hemtjänst enligt lagen om valfrihetsystem, LOV (Dnr KS13.989-13). Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 16. Avtal för idéburet offentligt partnerskap mellan RIA – hela människan Lerum och Lerums kommun

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge sektorschef för Sektor stöd och omsorg i uppdrag att teckna avtal för idéburet offentligt partnerskap (IOP) med RIA – hela människan i Lerum.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett fortsatt och utvecklat flerårigt avtal med RIA.

  Sammanfattning:

  Lerums kommun har tidigare lämnat föreningsbidrag till RIA motsvarade 150 000 kronor. Det finns ett behov av öppna icke biståndsbedömda insatser för målgruppen invånare som lever i missbruk och utanförskap. Då Lerums kommun är nöjda med de insatser RIA tillhandahållit i form av social gemenskap och samtal vill Lerums kommun ge möjligheten till fortsatt samarbete med RIA. Av det skälet har ett avtal om idéburet offentligt partnerskap tagits fram.

  Handlingar:

 17. Remiss om överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och VGR om uppsökande och nödvändig tandvård

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Västra Götalandsregionen har i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet som trädde i kraft i april 2017 lämnat förslag på en överenskommelse om ansvarsfördelningen kring den uppsökande munhälsoverksamheten och den nödvändiga tandvården inom det Särskilda tandvådsstödet. Västra Götalandsregionen har begärt att kommunen yttrar sig om förslaget till överenskommelse och förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

  Lerums kommun har inget att invända på avsnitt 1-8 i den föreslagna överenskommelsen då dessa i huvudsak motsvarar vad som gällt i tidigare avtal. I avsnitt 9 invänder Lerums kommun på förslaget om ett mål om att 3 % av befolkningen över 20 år i kommunerna ska ha intyg om nödvändig tandvård då vi menar att ett sådant mål dels inte tar hänsyn till kommunernas olika förutsättningar, dels riskerar att hamna i konflikt med andra övergripande mål.

  Handlingar:

 18. Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige:

  25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 13 september, 25 oktober, 29 november och 18 december.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen för egen del att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen:

  17 januari, 7 februari, 7 mars, 21 mars, 11 april, 25 april, 16 maj, 30 maj, 13 juni, 22 augusti, 5 september, 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 7 november, 21 november och 12 december.

  Sammanfattning:

  Sammanträdesdagar för den politiska organisationen ska årligen fastställas av respektive instans. Sammanträdesdagar planeras utifrån förvaltningens arbete och ärendeflödet gentemot kommunfullmäktige. Särskild hänsyn tas till viktiga hålltider i kommunallagen, samt Göteborgsregionens sammanträdesdagar. Kommunfullmäktige föreslås sammanträda på torsdagar bortsett från i december då det är en tisdag. Kommunstyrelsen föreslås sammanträda på onsdagar.

  Förvaltningen kommer återkomma med sammanträdestider för kommunstyrelsens utskott under hösten.

  Handlingar:

 19. Kommundirektören rapporterar

 20. Kommunstyrelsens representanter rapporterar

 21. Kommunstyrelsens utskott rapporterar