Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2017-10-04 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Information från Tolkförmedling Väst

 3. Information och workshop om Västra Stambanan

 4. Exploateringsavtal för detaljplan till fastigheten Hallsås 2:261 m. fl, Åsenvägen i Lerum

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Lerums kommun och Hallsås Fastigheter AB rörande detaljplan för fastigheten Hallsås 2:261 m. f. i Lerums kommun.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Ett detaljplanearbete för fastigheten Hallsås 2:261 med flera vid Åsenvägen har pågått sedan 2012. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att bygga cirka 50 bostäder och kontor. Planområdet består av fastigheterna Hallsås 2:261, 2:301 och 2:258 som ägs av två olika dotterbolag till Ernst Rosén Holding AB (Handelsbolaget Åsenvägen 1 i Lerum samt Hallsås Fastigheter AB).

  Området är problematiskt att bebygga med hänsyn till buller- och risksituationen utmed E20 och Västra stambanan. I detaljplaneförslaget är därför särskilda åtgärder reglerade för att säkerställa acceptabla buller- och risknivåer.

  Förvaltningen bedömer att förslaget ligger i linje med GR:s strukturbild för regionen och kommuns mål att förtäta med bostäder i kollektivtrafiknära lägen, där befintlig service och infrastruktur kan nyttjas.

  För att kunna hålla projektets tidplan och att byggnationen ska kunna påbörjas under 2017 krävs omedelbar justering av detta beslut

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut detaljplaneförslaget för Hallsås 2:261 m.fl. på granskning.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-03-16
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd för detaljplaneförslaget för Hallsås 2:261 med flera.
  2016-03-02
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-06-17
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplaneförslag för Hallsås 2:261 med flera.
 5. Beslut om antagande av detaljplan för fastigheten Hallsås 2:261 m fl., Åsenvägen i Lerum

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Lerums kommun och Hallsås Fastigheter AB rörande detaljplan för fastigheten Hallsås 2:261 m. f. i Lerums kommun.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Ett detaljplanearbete för fastigheten Hallsås 2:261 med flera vid Åsenvägen har pågått sedan 2012. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att bygga cirka 50 bostäder och kontor. Planområdet består av fastigheterna Hallsås 2:261, 2:301 och 2:258 som ägs av två olika dotterbolag till Ernst Rosén Holding AB (Handelsbolaget Åsenvägen 1 i Lerum samt Hallsås Fastigheter AB).

  Området är problematiskt att bebygga med hänsyn till buller- och risksituationen utmed E20 och Västra stambanan. I detaljplaneförslaget är därför särskilda åtgärder reglerade för att säkerställa acceptabla buller- och risknivåer.

  Förvaltningen bedömer att förslaget ligger i linje med GR:s strukturbild för regionen och kommuns mål att förtäta med bostäder i kollektivtrafiknära lägen, där befintlig service och infrastruktur kan nyttjas.

  För att kunna hålla projektets tidplan och att byggnationen ska kunna påbörjas under 2017 krävs omedelbar justering av detta beslut

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut detaljplaneförslaget för Hallsås 2:261 m.fl. på granskning.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-03-16
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd för detaljplaneförslaget för Hallsås 2:261 med flera.
  2016-03-02
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-06-17
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplaneförslag för Hallsås 2:261 med flera.
 6. Remiss om regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län

  Beslut:

  Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och skickar det till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning och skickat den till kommunerna på remiss. Yttrandet är gjort på ett bilagt formulär. Handlingsplanen består av ett antal åtgärder som kommunen respektive länsstyrelsen ska genomföra.

  Förvaltningen tycker att åtgärderna och handlingsplanen är bra och går hand i hand med de åtgärder som kommunen redan jobbar med. Det är viktigt att arbeta med dessa frågor i ett större perspektiv – regionalt och nationellt.

  Handlingar:

 7. Upphandling gällande ett samverkansavtal för nybyggnad av fyra förskolor i Lerums kommun

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den 18 oktober.

  Sammanfattning:

  Upphandlingen avser ett samverkansavtal gällande nybyggnation av fyra förskolor i Lerums kommun. Avtal kommer att tecknas med en totalentreprenör.

  Förfrågningsunderlag är belagt med sekretess och sänds därför ut separat.

  Handlingar:

 8. Inrättande av samråd för integrationsfrågor

  Beslut:

  Att kommunstyrelsen beslutar om att inrätta ett samråd för integrationsfrågor med representanter från civila samhället, kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att bordlägga ärendet om att inrätta ett samråd för integrationsfrågor i väntan på ett möte med civilsamhället 7 februari 2017. Vid mötet 7 februari deltog 15 olika föreningar samt kommunens förtroendevalda. Intresset för inrättande av ett samråd för integrationsfrågor diskuterades och föreningarna visade stort intresse för ett sådant forum.

  Deltagande organisationer och de förtroendevalda är överens om att det behövs ett forum där integrationsfrågor diskuteras med civilsamhället. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar om att ett samråd för integrationsfrågor bör inrättas.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till ett kommunstyrelsesammanträde efter den 7/2.

 9. Svar på motion att tillsätta en integrationssamordnare

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med hänvisning att enheten för Mottagande och integration arbetar med det motionen efterfrågar.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2015-10-14
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att yttra sig över motionen.
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: Motion om föreningsstöd till integrationsarbete ställd av Gunilla Lindell och Annelie Lundström (KD) Motion om integrationssamordnare ställd av Gunilla Lindell och Annelie Lundström (KD) Motion om råd för integration ställd av Gunilla Lindell och Annelie Lundström (KD)
 10. Svar på motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor, ställd av Svante Karlsson (M)

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Ordförande Dennis Jeryd (S) föreslår kommunstyrelsen att besluta att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

 11. Delårsuppföljning av kontrollplan 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen noterar uppföljning av kontroller enligt kontrollplan 2017.

  Sammanfattning:

  Delårsuppföljningen avser förvaltningens arbete med intern styrning och kontroller samt resultat av genomförda resultat för delåret 2017.

  Delårsuppföljningen visar att genomförandet av kontrollplanen har påbörjats och är på god väg. Av de 23 kontrollerna i kontrollplanen är 11 påbörjade eller genomförda och merparten av de avvikelser som hittats har antingen beslutade åtgärder eller förslag till åtgärder.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till kontrollplan 2017.

 12. Delårsrapport 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2017.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att förvaltningen skyndsamt ska återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå resultat enligt budget.

  Sammanfattning:

  Delårsrapport 2017 är en uppföljning av budget och verksamhetsplan för 2017. I rapporten som avser perioden januari-augusti, beskrivs förvaltningens arbete mot Vision 2025 samt verksamhetsarbetet inom respektive verksamhetsområde. Rapporten innehåller en ekonomiredovisning innefattande utfall för perioden och prognos för helåret utifrån drift, investeringar och exploatering. Även rapportering av personalstatistik, med fokus på sjukfrånvaron, återfinns i rapporten. I delårsrapporten ingår även uppföljning av mål och uppdrag.

  Handlingar:

 13. Rapportering om sjukfrånvaron

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar uppmana förvaltningen att intensifiera arbetet med att sänka sjukfrånvaron.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-27

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  2017-05-17

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  2017-03-29
  2017-02-22
  2017-01-11

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  2016-11-23
  2016-11-23
  SKRIV BESLUT HÄR
 14. Rapportering av ekonomin i sektor stöd och omsorg

 15. Kommundirektören rapporterar

 16. Kommunstyrelsens representanter rapporterar

 17. Val av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att välja Nanna Siewertz Tulinius (L) som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott från den 5 oktober 2017.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-10

  Kommunstyrelsen beslutar att välja Marie Sjödin (M) som ny ledamot och vice ordförande i lärandeutskottet.

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Rutger Fridholm (MP), ordförande
  Douglas Thisell (M), vice ordförande
  Klara Martinsson (S)
  Nanna Siewertz-Tulinius (L)
  Esbjörn Holmén (C)

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens lärandeutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Lill Jansson (L), ordförande
  Anneli Rhedin (M) vice ordförande
  Karolina Roughton (S)
  Olle Adolfsson (S)
  Christian Eberstein (KD)

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Eva Andersson (C), ordförande
  Oskar Ahlman (M), vice ordförande
  Jesper Liljedahl (S)
  Emma Liljeberg (MP)
  Peter Norling (L)

  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Nanna Siewertz Tulinius (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Peter Norlings (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att välja Peter Norling (FP) till ledamot i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att välja Nanna Siewertz Tulinius (FP) till ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018: Dennis Jeryd (S), Henrik Ripa (M), Rutger Fridholm (MP), Lill Jansson (FP) och Eva Andersson (C) Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018: Klara Martinsson (S), Alexander Abenius (M), Peter Norling (FP), Anette Holgersson (V) och Christian Eberstein (KD) Kommunstyrelsen beslutar att välja Dennis Jeryd (S) till ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018. Kommunstyrelsen beslutar att välja Henrik Ripa (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015: Klara Martinsson (S), Douglas Thisell (M), Rutger Fridholm (MP), Peter Norling (FP) och Esbjörn Holmén (C) Kommunstyrelsen beslutar att välja Rutger Fridholm (MP) till ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Douglas Thisell (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015: Olle Adolfsson (S), Karolina Roughton (S), Alexander Abenius (M), Lill Jansson (FP) och Christian Eberstein (KD) Kommunstyrelsen beslutar att välja Lill Jansson (FP) till ordförande för kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Alexander Abenius (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015: Jesper Liljedahl (S), Oskar Ahlman (M), Emma Liljeberg (MP), Nanna Siewertz-Tulinius (FP) och Eva Andersson (C). Kommunstyrelsen beslutar att välja Eva Andersson (C) till ordförande för kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Oskar Ahlman (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015.
 18. Val av ledamot till kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att välja Nanna Siewertz Tulinius (L) som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott från den 5 oktober 2017.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-10

  Kommunstyrelsen beslutar att välja Marie Sjödin (M) som ny ledamot och vice ordförande i lärandeutskottet.

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Rutger Fridholm (MP), ordförande
  Douglas Thisell (M), vice ordförande
  Klara Martinsson (S)
  Nanna Siewertz-Tulinius (L)
  Esbjörn Holmén (C)

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens lärandeutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Lill Jansson (L), ordförande
  Anneli Rhedin (M) vice ordförande
  Karolina Roughton (S)
  Olle Adolfsson (S)
  Christian Eberstein (KD)

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att välja nedanstående ledamöter och presidium till kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2017:

  Eva Andersson (C), ordförande
  Oskar Ahlman (M), vice ordförande
  Jesper Liljedahl (S)
  Emma Liljeberg (MP)
  Peter Norling (L)

  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Nanna Siewertz Tulinius (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Peter Norlings (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att välja Peter Norling (FP) till ledamot i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att välja Nanna Siewertz Tulinius (FP) till ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018: Dennis Jeryd (S), Henrik Ripa (M), Rutger Fridholm (MP), Lill Jansson (FP) och Eva Andersson (C) Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018: Klara Martinsson (S), Alexander Abenius (M), Peter Norling (FP), Anette Holgersson (V) och Christian Eberstein (KD) Kommunstyrelsen beslutar att välja Dennis Jeryd (S) till ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018. Kommunstyrelsen beslutar att välja Henrik Ripa (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden till 31 december 2018.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015: Klara Martinsson (S), Douglas Thisell (M), Rutger Fridholm (MP), Peter Norling (FP) och Esbjörn Holmén (C) Kommunstyrelsen beslutar att välja Rutger Fridholm (MP) till ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Douglas Thisell (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015: Olle Adolfsson (S), Karolina Roughton (S), Alexander Abenius (M), Lill Jansson (FP) och Christian Eberstein (KD) Kommunstyrelsen beslutar att välja Lill Jansson (FP) till ordförande för kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Alexander Abenius (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens lärandeutskott för tiden till 31 december 2015.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015: Jesper Liljedahl (S), Oskar Ahlman (M), Emma Liljeberg (MP), Nanna Siewertz-Tulinius (FP) och Eva Andersson (C). Kommunstyrelsen beslutar att välja Eva Andersson (C) till ordförande för kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar att välja Oskar Ahlman (M) till vice ordförande för kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott för tiden till 31 december 2015.
 19. Förtydligande av ny beräkningsmodell för medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg med infasning 2019-2021

  Beslut:

  Kommunstyrelsen godkänner av Förbundsstyrelsen översänt förslag till ny beräkningsmodell.

  Kommunstyrelsen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att utarbeta förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg, dels till följd av ny beräkningsmodell för medlemsavgiften, dels med anledning av att dokumentet är i behov av översyn och modernisering.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Den nuvarande medlemsavgiften för respektive kommun bygger på beslut om avgiftens storlek vid tillfället då kommunen anslöts till förbundet. Det medför att medlemsavgiften per invånare varierar mellan kommunerna

  Ett nytt förslag översändes 2016 från förbundsstyrelsen till medlemskommunernas respektive kommunstyrelse för yttrande, tillsammans med förslaget att förbundet skulle arbeta om förbundsordningen. Remissvaren från respektive kommunstyrelse var inte helt likalydande.

  Föreliggande förslag utgör ett förtydligande av beräkningsmodellen med infasning under åren 2019–2021.

  Då medlemskommunernas respektive andelar av bidraget till förbundet förändras måste delar av förbundsordningen skrivas om. Det ombesörjs förslagsvis av förbundet.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-08

  Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till ny beräkningsmodell för medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.