Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2017-10-18 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Information om trafikstrategin

 3. Beslut om samråd för detaljplan för del av fastigheten Almekärr 3:48 m fl. Aspen Strand, Aspedalen/Aludden

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om förslag till detaljplan för del av fastigheten Almekärr 3:48 m fl. Aspen Strand, Aspedalen/Aludden.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-03 att upprätta förslag till detaljplan på reningsverkstomten och återkomma till styrelsen för beslut om samråd. Förvaltningen begär nu beslut om att genomföra samråd av förslag till detaljplan för Aspen Strand. Planen syftar till att uppföra ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus kollektivnära intill sjön Aspen. Förslaget innehåller ca 600 bostäder, en förskola med fyra avdelningar och ett parkeringshus med möjlighet att bygga lokaler och kontor.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-11

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om förslag till detaljplan för del av fastigheten Almekärr 3:48 m fl. Aspen Strand, Aspedalen/Aludden.

 4. Planbesked för bostadshus på fastigheten Lerum 1:66

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för bostadshus på fastigheten Lerum 1:66.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att förvaltningen har i uppdrag att se över processen gällande hantering av mindre planer och detta ärende ska inrymmas inom detta uppdrag för att kunna tidigarelägga antagande datum.

  Sammanfattning:

  Källarvinden från sekelskiftet som är kulturhistoriskt värdefull omfattas av kommunens kulturmiljöprogram, motiverat främst av byggnadens miljöskapande värde. Förvaltningens bedömning är dock att byggnaden är i dåligt skick och rivning kan medges. Om möjligt kommer grundstenarna bevaras vid byggnation av nytt bostadshus för att platsen ska behålla sin historiska dimension. Förslaget innebär utöver rivning av befintlig byggnad även ny markanvändning, bostadsändamål.

  Detaljplan för rubricerad fastighet beräknas kunna antas år 2025.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-11

  Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för bostadshus på fastigheten Lerum 1:66.

 5. Planbesked för utbyggnad av kulturmiljön för fastigheten Lundby-Gråbo 1:1 och Lundby Prästgård 1:1

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked avseende del av fastigheten Lundby – Gråbo 1:1 samt del av fastigheten Lundby Prästgård 1:1.

  Sammanfattning:

  Kommunen avser att upprätta detaljplan för området norr om Olstorpsvägen samt för området väster om Gråbovägen. På grund av höga kulturmiljövärden öster om Gråbovägen kommer denna del av det ansökan inte att planläggas för ny markanvändning.

  Detaljplan för rubricerade fastigheter beräknas kunna antas 2022.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-11

  Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked avseende del av fastigheten Lundby – Gråbo 1:1 samt del av fastigheten Lundby Prästgård 1:1.

 6. Försäljning av fastighet Hunstugan 1:115

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ett omtag gällande alla fastigheter kopplade till anvisning av mark för snabb byggnation av hyresrätter.

  Sammanfattning:

  Kommunen har som ambition att skapa bostäder för både nyanlända och den reguljära marknaden. Fastigheten Hunstugan 1:115 är planlagd och kan snabbt bebyggas. Förvaltningen har låtit auktoriserad värderare värdera fastigheten och den kan säljas för ett lägstapris om 400 000 kr.

  Handlingar:

 7. Försäljning av del av fastighet Floda 3:31

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ett omtag gällande alla fastigheter kopplade till anvisning av mark för snabb byggnation av hyresrätter.

  Sammanfattning:

  Kommunen har som ambition att skapa bostäder för både nyanlända och den reguljära marknaden. Del av fastigheten Floda 3:31 är planlagd och kan snabbt bebyggas för detta syfte. Förvaltningen har låtit auktoriserad värderare värdera fastigheten och den kan säljas för ett lägstapris om 300 000 kr.

  Handlingar:

 8. Remissyttrande för Översiktsplan Partille 2035

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Lerum har fått Partille kommuns översiktsplan på remiss. Lerum anser att de regionala samarbetsfrågor som kommunen tagit upp är relevanta och att det i nuläget inte finns några planeringskonflikter. Vi saknar dock en djupare beskrivning av hur Partille ser på Västra stambanans utveckling och om kommunen har gjort några reservat för nya spår i ny sträckning.

  Handlingar:

 9. Upphandling gällande om- och tillbyggnad av Torpstugans förskola

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad gällande om- och tillbyggnad av Torpstugans förskola i Lerum till sektor samhällsbyggnad.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Upphandlingsunderlaget avser om- och tillbyggnad av Torpstugans förskola. Avtal kommer att tecknas med en totalentreprenör.

  Förfrågningsunderlaget är belagt med sekretess och sänds därför ut separat.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut för en om- och tillbyggnad av Torpstugans förskola.

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en om- och tillbyggnad av Torpstugans förskola med en avdelning.

  Kommunstyrelsen beslutar vidare att ianspråkta medel ur 2018 års investeringsbudget.

 10. Upphandling av entreprenad för vinterväghållning

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av entreprenad för vinterväghållning till sektor samhällsbyggnad.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Upphandlingen avser vinterväghållning och vårstädning av gator, vägar, gång- och cykelvägar samt övriga ytor. Gällande avtal för vinterväghållning och vårstädning av gator, vägar, gång- och cykelvägar samt övriga ytor löper ut 2018-07-31 och en ny upphandling behöver genomföras

  Upphandlingen omfattar kommundelarna Lerum, Stenkullen, Floda, Tollered, Stannum, Olstorp, Gråbo, Annekärr och Sjövik.
  Upphandlingen är uppdelad i fem geografiska områden, varvid varje område är ett enskilt avtal.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag på förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget är belagt med sekretess och sänds därför ut separat.

  Handlingar:

 11. Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens utskott 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott:

  10 januari, 31 januari, 20-21 februari, 28 mars, 18 april, 2 maj, 23 maj, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 14 november och 28 november.

  Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande sammanträdesdatum för kommunstyrelsens lärandeutskott, stöd- och omsorgsutskott samt samhällsbyggnadsutskott:

  31 januari, 28 februari, 28 mars, 18 april, 23 maj, 29 augusti, 26 september, 24 oktober och 28 november.

  Sammanfattning:

  Sammanträdesdagar för den kommunstyrelsens utskott ska årligen fastställas av kommunstyrelsen. Samtliga utskott föreslås sammanträda på onsdagar.

  Handlingar:

 12. Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen fram tills att en ny politisk organisation är fastställd.

  Sammanfattning:

  För att det inte ska finnas ekonomiska hinder att engagera sig i den kommunala politiken har förtroendevalda, enligt kommunallagen, rätt till skälig ersättning för sina uppdrag. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om grunderna för arvodesreglerna och det görs i Lerums kommun inför varje ny mandatperiod. Reglerna anger de förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter.

  I förslaget till nya arvodesbestämmelser ändras sammanträdesarvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning för inställt möte, reseersättning, och kursarvode.

  Handlingar:

 13. Uppföljning av beredningsrapporter, hösten 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen två gånger per år ska följa upp arbetet med att verkställa kommunfullmäktiges antagna beredningsrapporter. Förvaltningen har följt upp de 18 beredningsrapporter som har antagits av kommunfullmäktige mellan 2010 och 2016.

  En generell slutsats av uppföljningen är att arbetet med att verkställa beredningsrapporterna varierar från rapport till rapport. Vissa beredningsrapporter har lett till åtgärder och insatser, medan andra rapporter inte har arbetats vidare med. Delar av det som beredningarna har föreslagit ligger dock nära det ordinarie arbete som förvaltningen bedriver.

  De flesta beredningsrapporter följs inte upp direkt genom särskilda uppföljningar men däremot ligger många mål och uppdrag i beredningsrapporterna i linje med verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen beslutade även i december 2015 att de beredningsrapporter som antagits mellan 2010 och 2015 ska utgöra underlag för arbetet med förslag till budget 2017 i syfte att göra rapporterna till en del av den ordinarie styrkedjan. Förvaltningen lämnande utifrån detta förslag prioriteringar och åtgärder kopplade till antagna beredningsrapporter.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar notera informationen.

 14. Medborgarförslagsläget hösten 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige vilka medborgarförslag som ännu inte är slutbehandlade. Om beredningen av ett medborgarförslag inte kan avslutas inom ett år från när det väcktes får kommunfullmäktige avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta notera informationen.

 15. Motionsläget hösten 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige vilka motioner som ännu inte är slutbehandlade. Om beredningen av en motion inte kan avslutas inom ett år från när den väcktes får kommunfullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta notera informationen.

 16. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.

  Sammanfattning:

  Kommunen har en skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Skyldigheten att rapportera avser även ej verkställda domar. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

  Myndighetsavdelningen, Sektor Stöd och omsorg, har för kvartal 2 rapporterat totalt 56 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader till IVO. Bland dessa finns 13 avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader. 38 ärenden har tidigare rapporterats och 18 är nya ärenden. 22 beslut har verkställts eller avslutats under kvartalet. Besluten avser 28 flickor/kvinnor och 26 pojkar/män*.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.

 17. Svar på motion om temperaturen i Lerums Gymnasium, ställd av Alexander Abenius (M)

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-11-23

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att yttra sig över motionen.

  2016-11-23
  SKRIV BESLUT HÄR
 18. Svar på medborgarförslag om mobila klassrum

  Beslut:

  Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget och beslutar att översända förslaget till förvaltningen för vidare utredning och förslag om utformande.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-13
  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar att remittera medborgarförslaget till lärandeutskottet för politisk beredning.

 19. Medborgarförslag om att anpassa lyktstolpar till den naturliga omgivningen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.

 20. Medborgarförslag om information om fiske vid badbryggor

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänkbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

  Handlingar:

 21. Medborgarförslag om västtrafikkort till samtliga elever med skolgång i Lerum kommun

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att remittera medborgarförslaget till lärandeutskottet.

 22. Motion om gamla övergivna plastbåtar väckt av Svante Karlsson (M)

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.

  Handlingar:

 23. Kommundirektören rapporterar

 24. Kommunstyrelsens representanter rapporterar

 25. Kommunstyrelsens utskott rapporterar

 26. Upphandling gällande ett samverkansavtal för nybyggnad av fyra förskolor i Lerums kommun

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad gällande nybyggnad av fyra förskolor inom Lerums kommun till Sektor samhällsbyggnad.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en utvärdering innan nästa beslut ska fattas i kommunstyrelsen.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Upphandlingen avser ett samverkansavtal gällande nybyggnation av fyra förskolor i Lerums kommun. Avtal kommer att tecknas med en totalentreprenör.

  Förfrågningsunderlag är belagt med sekretess och sänds därför ut separat.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den 18 oktober.

 27. Avslut av avtal i förtid

 28. Direkttilldelning av avtal

 29. Val av representant till Säveåns vattenråd

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att utse Rutger Fridholm (MP) som ordinarie representant och Douglas Thisell (M) som ersättande representant till överläggningar med Säveåns vattenråd.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 30. C-företagen