Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2017-11-22 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Ökad budget för projektet ny idrottshall i Dergårdsområdet inom beslutad investeringsram

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att öka budgeten för nybyggnation av en ny idrottshall i Dergårdsområdet.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har under sommar och höst 2017 arbetat med utformningen av den nya idrottshallen. För att få en bra produkt som är funktionell för både skola och föreningsliv är förvaltningens uppfattning att vi behöver öka bruttoarea med ca 1000 kvadratmeter mot den tomtutredning som låg till grund för budgeten.
  Förvaltningen har prövat olika utformningar för att få ner antalet kvadratmeter. Resultat är då en byggnad som inte är funktionell för brukarna. Ökningen med 1000 kvadratmeter motsvarar ungefär 27 %, förvaltningens bedömning är att budget behöver ökas i storleksordningen 20 %.

  Arbetssättet med entreprenören gör att det fortfarande finns möjlighet att påverka kostnader i positiv riktning. Stora anträngningar görs för att om möjligt minska bruttoarean samt att hitta övriga kostnadsbesparingar i projektet utan att äventyra kvaliteten på färdig produkt.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad gällande nybyggnad av idrottshall i Dergårdsområdet.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-09-07
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en nybyggnation av en idrottshall i Dergårdsområdet. Kommunstyrelsen beslutar vidare att ur Investeringsbudget 2017-2019 ta budgeterade medel i anspråk för en nybyggnation av en idrottshall. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för externa ekonomiska bidrag för föreningsspecifika behov.
 3. Delfinansiering av växt- och djurlivsundersökning i sjöarna Anten och Mjörn

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att delfinansiera en limnologisk undersökning med 85 000 kronor till Anten – Mjörn kommittén.

  Sammanfattning:

  Lerums kommun har mottagit en skrivelse från Anten – Mjörnkommittén gällande delfinansiering av limnologisk undersökning av Anten och Mjörn. Denna typ av limnologisk undersökning genomförs med ca 10 års intervall.

  Anten – Mjörnkommittén föreslår att Lerums kommun bidrar med 85 000 kronor för undersökning gällande vattenkemi (näringsämnen, surhet, syre mm), biota (växt- och djurplankton), kvicksilver i fisk samt miljögifter i vatten och sediment. Enligt förslaget från Anten – Mjörnkommittén ska undersökningen 2018 även innefatta läkemedel och mikroskräp.

  Anten-Mjörnkommitténs förslag till den totala finansieringen på 506 000 kronor finns i beslutsunderlaget Ansökan finansiellt stöd.

  Handlingar:

 4. Antagande av detaljplaneändring för att möjliggöra avstyckningar i detaljplan LD 147

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar anta detaljplaneändring för detaljplanen LD 147.

  Sammanfattning:

  Fastigheterna Hallegården 1:115 och Hallegården 1:116 ryms inom en detaljplan som begränsar deras möjlighet att göra avstyckningar. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för dessa fastigheter att stycka av mark för att möjliggöra fler villatomter.

  Förvaltningen kan inte se någon anledning till att planen i dagsläget reglerar deras möjlighet till avstyckning. I samrådet godkändes planhandlingarna av samtliga berörda parter. Därmed kan planändringen gå direkt till antagande. Förvaltningen bedömer att planändringen är klar för antagande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-11-09
  Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplaneändring gällande fastigheterna Hallegården 1:115 och Hallegården 1:116. Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen uppdrag om samråd för rubricerad detaljplaneändring.
  2015-09-09
  Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked till förslag om ändring av detaljplan för fastigheten Hallegården 1:115 och 1:116 inom detaljplan LD147. Detaljplaneändringen beräknas kunna antas under 2017.
 5. Svar på medborgarförslag om ett rekreationsområde i Öxeryd

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgaförslaget besvarat med hänsyn till förvaltningens yttrande.

  Handlingar:

 6. Svar på motion om att intensifiera arbetet med att uppdatera tillgänglighetsdatabasen i Lerums kommun ställd av Alexander Abenius (M)

 7. Yttrande över förslag till ny zonstruktur för Västtrafik

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget med ändringen att Göteborgsområdet ändras till Göteborgsregionen i hela yttrandet.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har skickat ett förslag till ny zonstruktur för kollektivtrafiken på remiss till kommunalförbunden. Göteborgsregionen, GR, bereder och tar fram ett gemensamt svar för sina medlemskommuner och Lerums yttrande kommer att vara en del av underlaget för GRs yttrande.

  Förslaget om ny zonstruktur har föregåtts av dialoger med flera aktörer, resenärer och invånare och innebär endast en justering av zonerna och inte automatiskt av priserna. I förslaget finns samtidigt en hypotetisk prisbild för att beskriva effekterna av den nya zonindelningen. För Lerums del innebär detta att samtliga resor över kommungränsen i praktiken även i fortsättningen kommer kräva en biljett för minst två zoner. Periodkort för resor i två eller tre zoner kan bli billigare och för korta enkelresor inom två zoner kan priset bli dyrare. Det är svårt att ta vidare ställning till effekterna när prisbilden endast är hypotetisk.

  Lerums kommun har tagit fram ett yttrande som säger att för att främja ett ökat kollektivresande vore det bättre att istället för kommungränsen utgå från de funktionella geografiska områden där invånare arbetar, studerar och utför merparten av sina resor. Göteborgsområdet är ett sådant område som i och med förslaget delas upp i tre olika zoner. Det vore önskvärt att hela Göteborgsområdet ingick i en och samma zon, på samma sätt som flera andra funktionella områden ingår i en och samma zon enligt förslaget. 

  GR önskar svar senast 1 december och paragrafen behöver därför bli omedelbart justerad.

  Handlingar:

 8. Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att fastställa priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och International School of the Gothenburg Region i Göteborgsregionen 2018 i enlighet med beslut (§ 261) från Göteborgsregionens förbundsstyrelse.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Förslag från Göteborgsregionensförbundsstyrelse, avseende interkommunal ersättning (IKE) inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola samt International School of the Gothenburg Region i Göteborgsregionen (GR) kalenderåret 2018, har översänds till regionens kommuner enligt nedan

  Förbundsstyrelsen föreslår medlemskommunerna att fastställa prislistan enligt prisbilaga daterad 2017-08-14. Det sammanvägda indexet för 2017 och 2018 uppgår till 4,162 % vilket legat till grund för prisjusteringen mellan åren.

  Paragrafen behöver bli omedelbart justerad eftersom beslutet ska vara Göteborgsregionens kommunalförbund tillhanda senast 30 november 2017.

  Handlingar:

 9. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att fastställa interkommunala priser för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inom Göteborgsregionen 2018 i enlighet med beslut (§ 262) från Göteborgsregionen förbundsstyrelse.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Förslag från Göteborgsregionen förbundsstyrelse, avseende interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2018, har översänts till regionens kommuner för beslut.

  Förslag till prislista har sin utgångspunkt i 2017 års prislista samt ett indexpåslag på 1,86 % för 2018. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fatta beslut i enlighet med innehållet deras rapport.

  Paragrafen behöver bli omedelbart justerad eftersom beslutet ska vara Göteborgsregionens kommunalförbund tillhanda senast 30 november 2017.

  Handlingar:

 10. Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare i Göteborgsregionen 2018 i enlighet med beslut (§263) från Göteborgsregionens förbundsstyrelse.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Förslag från Göteborgsregionens förbundsstyrelse, avseende interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare i Göteborgsregionen kalenderåret 2018, har översänts till regionens kommuner enligt nedan.

  a) för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 51 kronor per poäng,
  b) för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 51 kronor per poäng,
  c) för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,
  d) för distanskurser och elever inom särskild utbildning för vuxna genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,
  e) för SFI tillämpas ersättning enligt följande:
  Studieväg 1 – bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner
  Studieväg 2 – 54 kr per timme
  Studieväg 3 – 41 kr per timme

  Paragrafen behöver bli omedelbart justerad eftersom beslutet ska vara Göteborgsregionens kommunalförbund tillhanda senast 30 november 2017.

  Handlingar:

 11. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.

  Sammanfattning:

  Kommunen har en skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Skyldigheten att rapportera avser även ej verkställda domar. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

  Myndighetsavdelningen, Sektor Stöd och omsorg, har för kvartal 3 rapporterat totalt 56 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader till IVO. Bland dessa finns 13 avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader. 34 ärenden har tidigare rapporterats och 22 är nya ärenden. Åtta beslut har verkställts eller avslutats under kvartalet. Besluten avser 24 flickor/kvinnor och 30 pojkar/män*.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-18

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.

 12. Svar på motion om att erbjuda hälsoundersökning för anställda i Lerums kommun ställd av Annelie Lundström (KD) och Gunilla Lindell (KD)

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar bifalla den första attsatsen i motionen: Att kommunen utreder möjligheten att låta kommunanställda erbjudas hälsoundersökning.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar avslå motionens andra och tredje attsats.

  Handlingar:

 13. Yttranden över ansökningar om förordnande som borgerlig vigselförrättare

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttranden som sina egna.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Länsstyrelsen har gett Lerums kommun möjlighet att yttra sig över två privatpersoners ansökan om att få bli förordnad som borgerlig vigselförrättare.

  Lerums kommun har under 2017 12 vigselförrättare. Den absoluta majoriteten av alla vigselförrättare är politiker och större delen av dem är kvinnor. Kommunens vigselförrättare har fram till och med den 20 oktober vigt 101 par. Under 2016 genomfördes 94 vigslar. Fördelningen av 2017 års uppdrag per vigselförrättare varierar stort mellan 0 och 19. Det genomsnittliga antalet vigslar per vigselförrättare är 7, medan medianen är 6,5 stycken.

  Med utgångspunkt i antalet vigslar är Lerums kommun inte i behov av ytterligare vigselförrättare. Det finns emellertid ur förvaltningens perspektiv ett värde i att ha fler än en politisk oberoende vigselförrättare. Ur ett jämställdhetsperspektiv skulle det dessutom vara värdefullt med fler manliga vigselförrättare.

  Länsstyrelsen har begärt ett yttrande till den 30 november 2017 och därför behöver paragrafen bli omedelbart justerad.

  Handlingar:

 14. Tillägg till delegationsordningen om återkrav av arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens delegationsordning enligt förslaget i förvaltningens tjänsteskrivelse.

  Sammanfattning:

  Enligt de av kommunfullmäktige antagna reglerna för ersättning till kommunalt förtroendevalda har de förtroendevalda rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättning betalas enligt reglerna bara ut för det antal timmar som den förtroendevalda förlorar enligt uppgift för varje sammanträde. Den förtroendevalde ska kunna styrka sitt anspråk genom att visa ett utdrag från arbetsgivarens lönesystem. Om den förtroendevalde inte kan styrka sitt anspråk ska kommunen kräva tillbaka pengarna.

  Av bestämmelserna framgår det också att det är kommunstyrelsen som avgör i varje enskilt fall. Förvaltningen föreslår att hanteringen av frågan effektiviseras och avpolitiseras genom att beslutanderätt delegeras till enskild tjänsteperson i förvaltningen.

   

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-03-16
  Kommunstyrelsen beslutar anta revideringar avseende delegat i kommunstyrelsens delegationsordning punkterna A.1.7, A.1.9, A.1.10, A.3.1, A.3.3 b), A.3.4 b), A.3.4.B, A.3.4.C, A.3.4.D. Avsnitt B Delegation till Stab och utveckling. B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.2.1, B.2.2, B.2.5. Avsnitt D Sektor lärande punkt D.3.2 i enlighet med bilaga 2016-03-03.
  2016-02-10
  Kommunstyrelsen beslutar anta revideringar avseende beloppsgränserna i kommunstyrelsens delegationsordning punkterna A.3.3 samt A.3.4. i enlighet med förslag i tjänsteskrivelsen Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende upphandlingsärenden daterad den 14 januari 2016, Dnr KS16.35-1.
 15. Beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  2017-06-14

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

   

  2017-06-14

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

   

  2017-04-05
  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

 16. Delårsrapport 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2017.

  Sammanfattning:

  Delårsrapport 2017 är en uppföljning av budget och verksamhetsplan för 2017. I rapporten som avser perioden januari-augusti, beskrivs förvaltningens arbete mot Vision 2025 samt verksamhetsarbetet inom respektive verksamhetsområde. Rapporten innehåller en ekonomiredovisning innefattande utfall för perioden och prognos för helåret utifrån drift, investeringar och exploatering. Även rapportering av personalstatistik, med fokus på sjukfrånvaron, återfinns i rapporten. I delårsrapporten ingår även uppföljning av mål och uppdrag.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2017.

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2017.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att förvaltningen skyndsamt ska återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå resultat enligt budget.

 17. Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen.

  Sammanfattning:

  Ärendet rapporterar ekonomiskt utfall per 31 oktober 2017 samt prognos för helår 2017.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-06-14

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen.

  2017-06-14

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen.

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen.

 18. Rapportering av ekonomin i sektor stöd och omsorg

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen enligt stöd och omsorgsutskottets förslag:

  • att ge sektor stöd och omsorg i uppdrag att uppnå minst 98 % beläggningsgrad på korttids- och särskilt boende inom äldreomsorgen.
  • att ge sektor stöd och omsorg i uppdrag att analysera och återrapportera till kommunstyrelsen varför kostnadsnivån för de ensamkommande flyktingbarn som är kommunens ansvar, inte anpassats till den kostnadsnivå som ryms inom den ersättning som Lerums kommun får från migrationsverket.
  • att de effektiviseringar som sektorn behöver genomföra från nu och framåt inte får hanteras som generella sparbeting, utan är en ledningsfråga. Åtgärder ska ske med beaktande av enheters olika förutsättningar och ske genom åtgärder som främjar ökad effektivitet och produktivitet genom exempelvis ändrade arbetssätt, nya lösningar, förebyggande arbete och ökat samarbete. Effektiviseringar ska i minsta möjliga mån påverka omsorgstagarna.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-15

  Stöd- och omsorgsutskottet beslutar för egen del att ge sektor stöd och omsorg i uppdrag att ekonomiskt redovisa Myndighet med underposter.

  Vidare föreslår stöd- och omsorgsutskottet att kommunstyrelsen beslutar:

  • att ge sektor stöd och omsorg i uppdrag att uppnå minst 98 % beläggningsgrad på korttids- och särskilt boende inom äldreomsorgen.
  • att ge sektor stöd och omsorg i uppdrag att analysera och återrapportera till kommunstyrelsen varför kostnadsnivån för de ensamkommande flyktingbarn som är kommunens ansvar, inte anpassats till den kostnadsnivå som ryms inom den ersättning som Lerums kommun får från migrationsverket.
  • att de effektiviseringar som sektorn behöver genomföra från nu och framåt inte får hanteras som generella sparbeting, utan är en ledningsfråga. Åtgärder ska ske med beaktande av enheters olika förutsättningar och ske genom åtgärder som främjar ökad effektivitet och produktivitet genom exempelvis ändrade arbetssätt, nya lösningar, förebyggande arbete och ökat samarbete. Effektiviseringar ska i minsta möjliga mån påverka omsorgstagarna.
  2016-11-23
  2016-11-23
  SKRIV BESLUT HÄR
 19. Rapportering om sjukfrånvaron

 20. Kommundirektören rapporterar

 21. Kommunstyrelsens representanter rapporterar

 22. Kommunstyrelsens utskott rapporterar

 23. C-företaget

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

 24. Tillfälligt föreningsstöd till föreningar som vill skapa förutsättningar för asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år under vistelsetiden

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett tillfälligt föreningsstöd, inom en sammanlagd ram om max 500 000 kr under 2017 och 2018, som kan sökas av ideella organisationer/föreningar. Stödet ska användas för att stödja de asylsökande ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och som har kvar sin skolgång i kommunen.

  Föreningsstödet betalas inte ut till privatpersoner som upplåter sina hem till asylsökande.

  Beslutet gäller under förutsättning att regeringens förslag i budgetpropositionen beslutas av riksdagen.

  I uppdraget ingår att ta fram villkor för föreningsstödet samt hur det ska utbetalas.

  Sammanfattning:

  Under 2017 har ett samråd för integrationsfrågor startats med syftet att hitta samverkansformer med civila samhället kring nyanlända. Vid de två senaste samråden har representanterna för civila samhället lyft frågan kring hur civila samhället kan bidra med insatser för de asylsökande ungdomar som fyllt 18 år och vistas i kommunen samt har sin skolgång här.

  I normalfallet är asylsökande vuxna ett statligt ansvar och staten är skyldig att erbjuda boende i ett anläggningsboende. I samband med budgetpropositionen för 2018 har regeringen föreslagit ett tillfälligt tillskott av medel till de kommuner som önskar kan låta de asylsökande ungdomarna bo kvar även efter att de blivit 18 år till exempel för att avsluta pågående studier

  För att ge de idéburna organisationerna/föreningarna möjligheten att kunna genomföra insatser snarast för målgruppen behövs ett beslut om inrättande av ett föreningsstöd. Stödet ska enbart kunna sökas av föreningar/ideella organisationer, inte privatpersoner.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdraget att ta fram ett beslutsunderlag så att kommunstyrelsen kan fatta beslut den 22 november 2017.

 25. Samarbetsformer med civila samhället kring mottagna nyanlända i Lerums kommun

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunen kan samverka och samarbeta med civila samhället för ett hållbart långsiktigt arbete kring nyanländas etablering samt om möjligt ingå överenskommelser för utförande av insatser för nyanlända.

  Sammanfattning:

  Under 2017 har ett samråd för integrationsfrågor startats med syftet att hitta samverkansformer med civila samhället kring nyanlända. Vid de två senaste mötena med samrådet har representanterna för civila samhället lyft frågan kring hur civila samhället kan bidra med insatser för de asylsökande ungdomar som fyllt 18 år och vistas i kommunen samt har sin skolgång här. För att tillgodose dessa ungdomars behov föreslås i ett annat ärende ett föreningsstöd.

  För ett mer långsiktigt och hållbart samarbete bör det utredas om kommunen tillsammans med civilsamhället kan ingå överenskommelser kring vissa tjänster och insatser gällande ensamkommande ungdomar och övriga nyanlända.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdraget att ta fram ett beslutsunderlag så att kommunstyrelsen kan fatta beslut den 22 november 2017.

 26. Samverkan mellan Lerum Energi och Partille Energi genom driftavtal

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Lerum Energis samverkan med Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB.

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå bolagets förslag till ny bolagsordning, och att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Lerum Energi ta fram en ny bolagsordning anpassad till de förändrade villkor som samverkansavtalet medför.

  Sammanfattning:

  Partille Energi AB ägs för närvarande till 50 procent av Partille kommun och till 50 procent av Göteborg Energi. Bolaget har ca 2 500 fjärrvärmekunder samt ca 14 500 elnätskunder via det helägda dotterbolaget Partille Energi Nät AB.
  Enligt plan säljer Göteborg Energi sin ägarandel till Partillekoncernen den 29 december 2017. Avsikten är att Partille Energi AB skall bli ett dotterbolag till Partillebo AB. Partille Energi och Partille Energi Nät har ingen personal utan bolagen drivs enligt avtal av Göteborg Energi.

  Lerum Energi och Partille är intresserade av att teckna avtal för att driva den operativa verksamheten för Partille Energi och Partille Energi Nät. Partille föreslår att avtal med Lerum Energi skall tecknas den 28 november. De båda aktuella avtalen bedöms kunna tecknas med förbehåll att det krävs godkännande av Lerums kommun för att de skall bli giltiga.
  Samverkan mellan Partille och Lerum Energi föreslås ske i form av ett ”Samriskföretag”.

  Förvaltningen bedömer att det finns behov av ytterligare juridisk utredning avseende lagligheten i affären. Dessutom bedömer förvaltningen att bolagsordningen bör arbetas om, då den är för detaljerad.

  Handlingar:

 27. Ordförandebeslut om medarrangering och delfinansiering av konferensen Landbaserad fiskodling kombinerat med grönsaksodling – en stark framtidsnäring