Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-01-25 - Beslut

 1. Tillkommande eller utgående ärenden

 2. Budget 2018-2020

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen

  Handlingar:

 3. Entreprenaddrift av Hallsås förskola

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen beslutade i § 77/2012 att teckna avtal med Almens äventyrsförskolor AB för att sköta driften av Hallsås förskola. Beslutet grundade sig i 23 kap § 2 Skollagen som tillåter entreprenaddrift inom förskola. Huvudman är i denna driftsform fortfarande Lerums kommun och förskolan är att betrakta som en kommunal verksamhet gentemot barn och vårdnadshavare.

  Avtalet går ut 2017-07-31 och inför detta har kommunen att senast 2017-01-31 ta ställning till en eventuell förlängning om maximalt två år.

  Under våren 2017 kommer en utredning att ge förslag på ett principbeslut om entreprenaddrift ska användas som driftsform för kommunala förskolor i Lerums kommun. I denna kommer också förutsättningar för drift i enskild regi att beskrivas.

  Efter beslut i det ärendet tas sedan ställning till i vilken driftsform Hallsås förskola ska bedrivas från och med 2018-01-01.

  Handlingar:

 4. Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2017 mellan Lerums kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2017 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden Väst och Lerums kommun, 2017-01-13.

  Sammanfattning:

  Lerum har avtalad samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst runt lokalt folkhälsoarbete. En plan med budget och insatser ska årligen tas fram inom ramen för avtalet. Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för HSN och kommunen.

  Folkhälsoarbetet ska ta sin utgångspunkt i de fem sociala hållbarhetsprinciperna. Vilket innebär att det inte finns strukturella hinder för människors hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening.

  Kommunens ekonomiska insatser 2017 kopplas till: Drogförebyggande utvecklingsarbete, utvecklingsarbete jämställdhet, Barnfestival, Utvärdering Familjecentralen i Gråbo och Yoga i skolan.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-11

  Kommunstyrelsens arbetsutsktot beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för revidering av förslaget. Ärendet tas åter upp på arbetsutskottets sammanträde den 25 januari.