Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-02-22 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Beredningen för klimat, miljö & naturvård besöker arbetsutskottet

 3. Dialog om medskapande i Lerums kommun 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Handlingar:

 4. Utveckling av styrning av lokalförsörjningen

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Sammanfattning:

  Detta ärende är en förberedelse i Kommunstyrelsens arbetsutskott inför beslut om Policy för lokalförsörjning i Kommunstyrelsen och syftar till att både ge en bakgrund och information i arbetet framåt inför beslut i Kommunstyrelsen.
  Behovet av att bedriva ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt är en prioriterad fråga och Lerums kommun behöver arbeta med en hållbar lokalplanering och lokalförsörjning. En översyn av lokalförsörjningen visar på förbättringspotential inom den strategiska planeringen av lokalförsörjning samt incitament för att nyttja kommunens verksamhetslokaler mer effektivt. Nuvarande arbetssätt riskerar bidra till ett ineffektivt nyttjande av befintliga lokaler och att perspektivet inte är tillräckligt långsiktigt och kommunövergripande. Vidare finns det en risk för eftersatt underhåll.


  Under 2016 har förvaltningen bedrivit ett förändringsarbete i syfte att styra mot ett effektivt lokalutnyttjande ur ett långsiktigt kommunperspektiv genom samordning, strategisk styrning och ett hållbart fastighetsägande. Resultatet av arbetet finns i styrdokumentet Policy för lokalförsörjning, vilket kommer att presenteras för Kommunstyrelsen den 8 mars.

  Handlingar:

 5. Uppföljning av det gemensamma folkhälsoarbetet 2016 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst och Lerums kommun

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna uppföljningen av det gemensamma folkhälsoarbetet 2016 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst och Lerums kommun.

  Sammanfattning:

  Uppföljningen innehåller utfallet av de insatser som finansierats med folkhälsomedel i enlighet med det avtal som kommunen har med Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN Väst). Insatserna för 2016 är planerade utifrån kommunens lokala folkhälsomål.

  Exempel på genomförda folkhälsoinsatser är:
  Barnfestivalen på Nääs, aktiviteter inom Hållbar Mat, utbildningspaket för måltidsservice runt klimatsmart mat, Sjung-hjärna-kör uppstartad, utbildning i jämställdhet inom sektor stöd och omsorg, ny övergripande samverkansöverenskommelse med polisen, arbete med barn och unga i riskzon inom ramen för SSPF-modellen, utvecklande av det drogförebyggande arbetet i form av föräldramöten samt ANTD-arbetet samt gransamverkan.

  Planerade insatser som först genomförs 2017 är:
  Skolvägarna i Gråbo och insatser kopplade till flyktinsituationen

  Handlingar: