Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-03-29 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Miljö- och byggnadsnämnden besöker arbetsutskottet

 3. Handlingsplan för parkering i Lerums centrum

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att arbeta utifrån Handlingsplan för parkering i Lerums centrum med följande ändring på sidan 3, så att tredje punkten under "Övergripande inriktning" lyder:

  Kommunen ska verka för att gång, cykel och kollektivtrafik ska bli ett attraktivt val.

  Sammanfattning:

  Lerums centrum utvecklas och förtätas vilket bland annat påverkar parkeringssituationen i centrum. Under hösten 2016 höll förvaltningen två parkeringsseminarier med berörd handel, fastighetsägare, exploatörer, intresseorganisationer, politiker och tjänstemän. ”Handlingsplan för parkering i Lerums centrum” tar tillvara de synpunkter som kom upp under dessa seminarier.
   
  Handlingsplanen är en sammanställning av de aspekter för parkering som förvaltningen anser viktiga att ha med sig i fortsatt utveckling av Lerums centrum. Den behövs för att parkeringssituationen ska stödja ett attraktivt Lerums centrum och för att ta med sig de inspel som kom upp under parkeringsseminarierna vidare in i arbetet med Trafikstrategi

  Handlingar:

 4. Översyn av investeringsprocess

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ärendet till arbetsutskottet den 12 april för fortsatt diskussion.

   

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har genomfört en kartläggning av nuvarande investeringsprocess med syfte att förenkla och förtydliga rutiner och beslutsfattande för politik och förvaltning. Kartläggningen har lett fram till ett förslag  på ny hantering av investeringar utifrån områdena budget, uppföljning och definitionen av vad som är drift eller investering för i första hand IT-utrustning.

  Handlingar:

 5. Budget 2018-2020

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-01

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  2017-01-25

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen

 6. Dialog om prioriteringsordning i aktuell plankalender

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-06-08
  SKRIV BESLUT HÄR