Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-04-26 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Genomgång av kommunens pensionsförvaltning

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Handlingar:

 3. Budget 2018-2020

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-12

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen.

  2017-03-29

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen

  2017-02-01

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  2017-01-25

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen

 4. Dialog om arbetet med idrottshall och kulturhus i Dergårdsområdet

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-09-07
  SKRIV BESLUT HÄR
  2016-05-18
  SKRIV BESLUT HÄR
 5. Försäljning av del av fastigheten Ölslanda 10:76

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och Lerums fjärrvärme, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Ölslanda 10:76 om ca 1435 kvm i Stenkullen till ett ungefärligt pris av 358 750 kronor.

  Sammanfattning:

  Lerum fjärrvärme är i behov av ett nytt fjärrvärmeverk för att kunna leverera fjärrvärme till fler kunder. Lerum fjärrvärme önskar en ny plats för detta ändamål och kom med önskan att få köpa mark i Stenkullen.
  När den nya värmecentralen byggs kommer det befintliga verket i Stenkullen att tas bort.

  Förvaltningen har av denna anledning upprättat förslag till köpeavtal för försäljning av del av industrifastigheten Ölslanda 10:76. Området utgör ca 1435 kvm och överlåts av Lerums kommun till Lerum fjärrvärme.

  Enligt avtalet går köpet åter om köparen inte inom 18 månader från tillträdesdagen erhållit bygglov och utfört byggnadsarbeten i väsentlig grad.

  Handlingar:

 6. Förändringsarbete inom äldreomsorgen med fokus på sysselsättning

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Handlingar:

 7. Uppföljning av Vision 2025 - grundkrav

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till grundkrav för uppföljningen av Vision 2025 i enlighet med tjänsteskrivelse upprättad den 30 mars 2017, under rubriken ”Förslag till reviderade grundkrav för uppföljning av Vision 2025”.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare föreslå Kommunstyrelsen att upphäva tidigare beslut från den 8 juni 2011, § 198, om grundkrav och målbild för uppföljning enligt ”Tjänsteskrivelsen om struktur för uppföljning av Vision 2025: Målbild och grundkrav” daterad 11 maj 2011 (KS11.403-4).

  Sammanfattning:

  Kommunfullmäktige har under 2016 fattat ett inriktningsbeslut om kommunens arbete med socialt hållbar utveckling. Från och med 2016 har visionsrapporten därför utökats till att omfatta även den sociala dimensionen. De formella grund­kraven för uppföljningen av Vision 2025 skulle därför också behöva revideras utgående från Kommunfullmäktiges beslut.

  Utifrån de erfarenheter som har gjorts sedan 2011 ser förvaltningen en möjlighet att förbättra uppföljningen ytterligare. De indikatorer som följs upp ändras inte mycket från år till år. Detta innebär att resultatet kan användas både i budget-arbetet och i verksamhetsarbetet två år i rad. Uppföljningen kan med fördel vartannat år bestå av djupare analyser av resultat som anses extra viktiga i den senaste visionsrapporten. En fördjupad analys kan bidra till att hitta framgångs­faktorer inom områden med positivt resultat men även inom områden som inte utvecklas lika positivt.

  Grundkraven för uppföljningen utgår ifrån följande områden: Visionens bredd och perspektiv, Fokus på resultat, Nationell jämförelse, Kontinuitet, Visionen som horisont samt Integrerad med styrsystemet

  Handlingar: