Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens lärandeutskott, 2017-02-22 - Beslut

 1. Tillsynsrapport enskilda förskolor och pedagogisk omsorg 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsens lärandeutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Under våren 2016 har Lerums kommun genomfört tillsyn på samtliga av kommunens fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Tillsynen har omfattat inhämtande av uppgifter, oanmälda observationer samt tillsynsbesök med tillhörande samtal. Tillsynsbesöken hade sin utgångspunkt i och bedömdes utifrån innehållet i läroplanen (Lpfö98), bestämmelserna i skollagen samt Skolverkets allmänna råd. Efter genomförda besök har enskilda beslut skickats till samtliga huvudmän.

  Efter genomförda besök har enskilda beslut skickats till samtliga huvudmän. Totalt fick sex förskolor en anmärkning, vilket är motiverat av mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten. En av förskolorna fick ett föreläggande, vilket motiveras av att verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lämnat föreläggande och anmärkningar ska åtgärdas enligt beslutad tidplan.

  Sju förskolor och två verksamheter i form av pedagogisk omsorg fick ingen anmärkning.

  Kommunens tillsyn omfattar inte tillsyn över bestämmelserna i skollagens 6 kap, som handlar om åtgärder mot kränkande behandlingar. Statens skolinspektion ansvarar för tillsynen i enlighet med detta kapital av samtliga huvudmän.
  Tillsynen ska genomföras som en självständig granskning i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.

   

   

  Handlingar:

 2. Dialog: GR-gemensam enkät till vårdnadshavare i förskolan 2016

 3. Dialog: Politisk inriktning för kultur och fritid

 4. Särskild verksamhetsuppföljning 2017: Grundskola läsåret 2015/2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsens lärandeutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen/Sektor lärande i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna.

  Handlingar:

 5. Dialog: Lägesrapport kring uppdraget Knappekulla och Torpskolan