Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott , 2017-02-22 - Beslut

 1. Särskild verksamhetsuppföljning 2017 för Sektor samhällsbyggnads verksamheter

  Beslut:

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

 2. Dialog: Bokslut 2016 och verksamhetsuppföljning – Sektor Samhällsbyggnad

 3. Dialog: Återrapportering sjukfrånvaro

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-11

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  2016-11-23
  2016-11-23
  SKRIV BESLUT HÄR
 4. Dialog: Hushållsnära hämtning

 5. Dialog: Tingshusparken

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-08

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att omedelbart inleda detaljplanearbetet i Tingshusparken och att låta exploatörerna göra så mycket av arbetet som möjligt. Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen arbetsutskott med en dialog hur detaljplanerna ska prioriteras.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 6. Revidering av äldre detaljplaner

  Beslut:

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att anta följande yttrande angående revidering av befintliga detaljplaner.

  Den politiska viljan avseende bostadsutveckling i kommunens orter uttrycks i översiktsplanen (ÖP). En ny ÖP är under framtagande där kommunens vilja beträffande bostadsutveckling kommer att synliggöras.
  En översyn av behovet av att ändra de befintliga detaljplaner som reglerar bebyggelsen kan bli aktuell i syfte att genomföra bostadsstrategiska förändringar i linje med Bostadsförsörjningsprogrammet och den bostadsstrategi som uttrycks i översiktsplanen.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsutskottet.

  2016-10-19
  SKRIV BESLUT HÄR
 7. Dialog: Detaljplaneärenden - eventuell beredning inför behandling i kommunstyrelsen

 8. Dialog: Planbesked - eventuell beredning inför behandling i kommunstyrelsen

 9. Dialog: Information om aktuella exploateringsprojekt

 10. Dialog: Investeringsprojekt pågående och nytillkomna i förslag till budget 2018