Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott, 2017-02-22 - Beslut

 1. Dialog: Särskild verksamhetsuppföljning förbyggande och hälsosjukvård

 2. Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2016

  Beslut:

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Sektor stöd och omsorg har tagit fram en kvalitetsberättelse och en patientsäkerhetsberättelse för 2016. I kvalitetsberättelsen beskrivs hur det systematiska förbättringsarbetet bedrivits inom sektorn. Fokus i kvalitetsberättelsen är hur verksamheternas arbete med riskanalyser, egenkontroller, avvikelsehantering, klagomål och synpunkter samt samverkan har fortlöpt under året. Den tydliggör även vilka områden som är viktiga att arbeta vidare med samt övergripande mål och strategier för kommande år.

  Av kvalitetsberättelsen framgår att det under året har bedrivits ett omfattande arbete inom sektorn för att skapa ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. En ram och struktur för ledningssystemet har tagits fram och likaså nya/reviderade riktlinjer för det systematiska förbättringsarbetet. Arbetet med att implementera de nya riktlinjerna och arbetssätten kommer att fortsätta under 2017. Av kvalitetsberättelsen framgår också att det pågår ett konstant förbättringsarbete inom de olika verksamheterna men att det saknas systematik i det förbättringsarbete som bedrivs. Det saknas inarbetade riktlinjer och arbetssätt för att kunna arbeta med riskanalyser, egenkontroller och avvikelsehantering på ett strukturerat och systematiskt sätt.

  Patientsäkerhetsberättelsen belyser ovanstående ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Den innehåller en beskrivning av hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året, vilka riskområden som har identifierats och vilka åtgärder som vidtagits. De riskområden som ägnats störst uppmärksamhet är läkemedelshantering, hygienfrågor, dokumentation och informationssäkerhet. Bedömningen är att systematiken i patientsäkerhetsarbetet behöver öka.

  Handlingar:

 3. Dialog: Utvärdering av effekter för riktlinjer för föreningsstöd

  Beslut:

  Stöd- och omsorgsutskottet beslutar att ställa sig positiva till en revidering av riktlinjerna för föreningsstöd.

  Stöd- och omsorgsutskottet konstaterar att förvaltningen återkommer  med ärendet till utskottet innan det går vidar till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-09-29
  Kommunfullmäktige beslutar att arbetet med social hållbarhet utgår ifrån de fem sociala hållbarhetsprinciperna "hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening".
  2016-09-07
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till revidering av riktlinjer för föreningsbidrag. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera effekterna av de nya riktlinjerna för föreningsbidrag.
  2016-08-24
  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2016.
 4. Dialog: Ekonomisk uppföljning av sektor stöd och omsorg

 5. Dialog: Lex Sarah och Lex Maria