Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott , 2017-03-29 - Beslut

 1. Dialog: Återrapportering sjukfrånvaro

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-22
  2017-01-11

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  2016-11-23
  2016-11-23
  SKRIV BESLUT HÄR
 2. Särskild verksamhetsuppföljning 2017 för Sektor samhällsbyggnads verksamheter

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-22

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

 3. Trafikstrategi

  Beslut:

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att notera informationen om processen för framtagande av trafikstrategi.

  Sammanfattning:

  2017-02-23 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en trafikstrategi och att samhällsbyggnadsutskottet ska se över den föreslagna processen. Förvaltningen föreslår att trafikstrategin tas fram genom en trestegsprocess.
  1) Framtagande av underlag i form av alternativa utvecklingsvägar för trafik- och infrastrukturområden i kommunen utifrån direktiven till översiktsplanen/ev förslag till översiktsplan, kommunens vision och mål. Scenarier med olika ambitionsnivå i riktning mot visionen tas fram och konsekvensbeskrivs.
  2) I ett trafikseminarium med politiken (KS/KSAU/KSSU/ÖP) redovisas de olika scenarierna. Politikerna får ta ställning till de konsekvensbeskrivna ambitionsnivåerna och ta beslut om vilken ambitionsnivå Lerums kommun siktar på samt hur Lerum ska prioritera vid intressekonflikter. Avsikten är att landa i ett förankrat ”Så här gör vi i Lerum”.
  3) En trafikstrategi formuleras, kommuniceras, remissas och revideras.

  Framtagandet av trafikstrategin är en del av arbetet med ny översiktsplan (ÖP) och den färdiga trafikstrategin kommer fungera som ett mellansteg mellan ÖP och åtgärdsplanering samt det dagliga arbetet med trafikfrågor.
  En trafikstrategi behövs för att Lerums kommun ska utvecklas mot vision 2025 samt kunna byta fokus i samhällsplaneringen och göra det enkelt för invånare och näringsliv att göra hållbara val i linje med målbild 2018. Trafikstrategin, som ett politiskt ägt styrdokument för transportsystemet, är ett tydligt dokument att arbeta efter – det ger en gemensam riktning och en tydlighet i utvecklingen. Det ger underlag att bedöma enskilda frågor i ett större sammanhang och därmed kunna uppnå önskad långsiktig förändring.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en trafikstrategi som underlag för arbetet med översiktsplanen. Därefter ska samhällsbyggnadsutskottet se över den föreslagna processen.

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en trafikstrategi som underlag för arbetet med översiktsplanen. Därefter ska samhällsbyggnadsutskottet se över den föreslagna processen.

  2016-12-07

  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde
  2016-12-14

  2016-12-07
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en trafikstrategi enligt föreslagen process.
 4. Dialog: Tingshusparken

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-22
  2017-02-08

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att omedelbart inleda detaljplanearbetet i Tingshusparken och att låta exploatörerna göra så mycket av arbetet som möjligt. Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen arbetsutskott med en dialog hur detaljplanerna ska prioriteras.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 5. Dialog: Detaljplaneärenden - eventuell beredning inför behandling i kommunstyrelsen

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-22
 6. Dialog: Planbesked - eventuell beredning inför behandling i kommunstyrelsen

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-22
 7. Dialog: Information om aktuella exploateringsprojekt

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-22