Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott , 2017-04-26 - Beslut

 1. Dialog: Revisionens besök hos kommunstyrelsens utskott

 2. Dialog: Revisionen och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

 3. Dialog: Presentation av ny sektorchef och dialog om utskottets arbete

 4. Konstnärlig utsmyckning av rondell

  Beslut:

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott återremitterar ärendet till förvaltningen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-08-24
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bygga en cirkulationsplats vid Aspenvägens korsning med Ekollonvägen. I samband med byggnationen av cirkulationsplatsen byggs även en gång- och cykelbana på Ekollonvägens östra sida. Kommunstyrelsen beslutar vidare att ur 2016 års investeringsbudget ta i anspråk medel för byggnation av en cirkulationsplats vid Aspenvägens korsning med Ekollonvägen. Kommunstyrelsen beslutar att ge enhetschef för projektenheten befogenhet att teckna upphandlingsavtal för entreprenaden, samt agera som ombud för kommunen under entreprenaden.
 5. Återremiss om ansökan om planbesked för bostäder avseende fastigheten Hjällsnäs 52:1

  Beslut:

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag om negativt planbesked.

  Sammanfattning:

  Området har stora kulturmiljövärden och omfattas av landskapsbildsskydd. Förslaget om radhusbebyggelse omfattande ca 50 bostäder längs med Monvägen bedöms påverka områdets stora kulturmiljövärden varför ansökan om planläggning bör avslås.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-05

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för vidare beredning.

 6. Återremiss om ansökan om planbesked för bostäder avseende fastigheten Torp 1:9

  Beslut:

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag om negativt planbesked.

  Sammanfattning:

  Förslagets ambitioner för bostäder avseende fastigheten Torp 1:9 kan inte uppfyllas. Vatten och avlopp saknas och tomten ligger otillgängligt till. Fastigheten är belägen inom område med naturvärden som inte får skadas och påverkan på Brattetjärnsbäcken ska undvikas. Fastigheten är idag obebyggd och nås via en enskild, smal grusväg. Området gränsar till Brattetjärnsbäcken, ett ekologiskt känsligt område. Området är även geotekniskt instabilt.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-05

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för vidare beredning.

 7. Återremiss om ansökan om planbesked avseende fastigheten Drängsered 2:120

  Beslut:

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta om positivt planbesked för fastigheten Drängsered 2:120, samt att föreslå när planen kan antas.

  Inom området finns två nedbrunna bostadshus. Väster om fastigheten finns en gångväg/stig vilket ger en god tillgänglighet till rekreationsområdet i nordväst. Öster om fastigheten finns en bäck, vilken ej berörs av planområdet.

  Möjlighet finns att ansluta vatten och avlopp till angränsande anslutningspunkt i syd. Området går väl att anpassa till gränsande bebyggelse med mindre enplanshus.

  Sammanfattning:

  Ansökan om planbesked inkom 2016-06-15 där utvisat markområde planerades användas för ungefär sju villatomter. Förvaltningens samlade bedömning blev negativ i planbesked. Detta eftersom fastigheten är belägen inom område med höga naturmiljövärden och rekreationsvärden och den omfattas av kommunens naturvårdsprogram. Fastigheten är även belägen långt från kollektivtrafik och förslaget är därmed inte i linje med kommunens mål att planera för långsiktig hållbarhet.

  Exploatering inom området innebär en negativ påverkan av natur- och friluftsvärden på platsen. Enligt kommunens naturvårdsprogram ska endast mindre exploateringar inom sådana områden tillåtas om det föreligger ett starkt allmänt intresse och att behovet inte kan tillgodoses på annan lämplig plats. Vid exploatering ska hänsyn tas till de värden som finns på platsen så att de så långt möjligt inte skadas. De värden som skadas ska kompenseras.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-05

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för vidare beredning.

 8. Dialog: Detaljplaneärenden - eventuell beredning inför behandling i kommunstyrelsen

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-29
  2017-02-22
 9. Dialog: Planbesked - eventuell beredning inför behandling i kommunstyrelsen

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-29
  2017-02-22
 10. Dialog: Information om aktuella exploateringsprojekt

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-29
  2017-02-22
 11. Dialog: Information om aktuella investeringsprojekt

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-22