Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott, 2017-05-17 - Beslut

 1. Reviderad riktlinje för avgifter och taxor inom sektor stöd och omsorg

  Beslut:

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta den reviderade riktlinjen för avgifter och taxor inom sektor stöd och omsorg.

  Sammanfattning:

  I den reviderade riktlinjen föreslås att avgift för växelvård, korttidsboende för personer som tillhör socialpsykiatrins målgrupp samt egenavgift för vuxna vid placeringar med syftet stöd- och hjälpinsatser läggs till.

  Ledsagarservice och avlösarservice enligt socialtjänstlagen för personer under 18 år föreslås som avgiftsfria insatser.

  Förändringar föreslås i följande avgifter: kostavgift dagverksamhet, jourlägenhet våld i nära relationer och avgift för transport av avliden.

  I syfte att tydliggöra riktlinjen har texten skrivits om i avsnittet gällande reduceringar av avgift för särskilt boende vid sjukhusvistelse, inkomstförfrågan och hur kommunen rättar felaktigt beräknade och uttagna avgifter.

  Ett förtydligande avsnitt om reducering av avgift för ordinärt boende har lagts till.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-06-16
  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjen för avgifter och taxor inom Sektor stöd och omsorg samt beslutar att ändra följande taxor och avgifter inom Sektor stöd om omsorgs verksamhetsområde från och med 2017-01-01: Service och omvårdnadsavgift särskilt boende Boendeavgift särskilt boende Högkostnadsskydd (maxtaxa) för insatser i ordinärt boende Trygghetslarm Korttidsvistelse enligt SoL, service och omvårdnadsavgift Förbrukningsartiklar särskilt boende Dagverksamhet Kostavgift korttidstillsyn Sondmat Kost på dagverksamhet Vaccinationsavgift Transport av avliden Avgift för fritidsaktiviteter LSS Egenavgift vid bilresor Egenavgifter vid köpta platser inom LSS och SoL (psykiatrireformens målgrupp) Underhåll från föräldrar vars barn får vård/omvårdnad i annat hem än det egna Kommunfullmäktige beslutar att egenavgifterna vid köpta boendeplatser inom LSS och SoL endast ska gälla för avtal som tecknas efter 2017-01-01.
  2016-06-01
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa riktlinjen för avgifter och taxor inom Sektor stöd och omsorg samt beslutar att ändra följande taxor och avgifter inom Sektor stöd om omsorgs verksamhetsområde från och med 2017-01-01: Service och omvårdnadsavgift särskilt boende Boendeavgift särskilt boende Högkostnadsskydd (maxtaxa) för insatser i ordinärt boende Trygghetslarm Korttidsvistelse enligt SoL, service och omvårdnadsavgift Förbrukningsartiklar särskilt boende Dagverksamhet Kostavgift korttidstillsyn Sondmat Kost på dagverksamhet Vaccinationsavgift Transport av avliden Avgift för fritidsaktiviteter LSS Egenavgift vid bilresor Egenavgifter vid köpta platser inom LSS och SoL (psykiatrireformens målgrupp) Underhåll från föräldrar vars barn får vård/omvårdnad i annat hem än det egna Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att egenavgifterna vid köpta boendeplatser inom LSS och SoL endast ska gälla för avtal som tecknas efter 2017-01-01. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på övergångsregler för hur egenavgifterna för de befintliga avtalen vad gäller köpta platser inom LSS och SoL kan hanteras.
 2. Dialog: Lex Sarah och Lex Maria

 3. Antagande av organisation för interimistisk Närvårdsamverkansorgansation i Lerum och Alingsås kommuner

  Beslut:

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslag till organisation för interimistisk Närvårdsamverkan i Lerum och Alingsås kommuner.

  Sammanfattning:

  Vårdgivare och organisationer med verksamhet i Alingsås och Lerum kommun har arbetat fram ett förslag till en ny interimistisk samverkansorganisation. Förslaget bygger på bedömningen att en lokal samverkansorganisation bedöms ge större förutsättningar till dialog och utveckling jämfört med när Lerum tidigare deltog i Närvårdsamverkan Södra Älvsborg.

  Utgångspunkten för närvårdssamverkan är enligt bilagt förslag att utveckla den egna organisationens grunduppdrag. Samverkan ska därför ske utifrån avvikelser och identifierade ”glapp” mellan organisationer och verksamheter med målet att hitta hållbara lösningar och tillämpningar för en sammanhållen vård och omsorg. Ambitionen är att samverkan ska ge praktiskt resultat i verksamheterna. Förslaget innebär att befintliga strukturer som idag är välfungerande ska bibehållas. Samverkansgrupperingarna runt området äldre, psykisk ohälsa/missbruk och Västbus bör därför fungera som utgångspunkter i den nya samverkansstrukturen.

  Handlingar:

 4. Samarbetsavtal för försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel

  Beslut:

  Stöd och omrsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel, med giltighet på tre år med start 2017-10-01.

  Sammanfattning:

  Ett förslag på nytt samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel har tagits fram av Västra Götalandsregionens och de 49 kommunerna i länets samverkansorganisationer. Samrådsorganet och GRs sociala styrgrupp rekommenderar huvudmännen att parterna tecknar ett tidsbegränsat avtal på tre år med start 2017-10-01. Om inte avtalet sägs upp 12 månader före upphörandedatum förlängs det med tre år i taget. Avtalsvård med kontinuerliga uppföljningar både avseende ekonomi, volym och kvalitet ska genomföras och ekonomin ska följas upp årligen. En bredare uppföljning ska göras vart tredje år.

  En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet. Nuvarande avtal gäller för perioden 2015-10-01 – 2017-09-30 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Utförare är Regionservice genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen. Om en ny överenskommelse om fortsatt samarbete inte tecknas upphör innevarande avtal från 2017-10-01.

  Under hösten 2016 har en utvärdering av nu gällande samarbetsavtal för genomförts. Syftet med utvärderingen var att utvärdera effekten av nuvarande samarbetsavtal i relation till den tidigare upphandlade försörjningsmodellen samt att ta fram ett underlag inför beslut om framtida försörjningsmodell. Utvärderingen visar att Samarbetsavtalet har varit framgångsrikt, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt och Ledningsrådet för hjälpmedel rekommenderar att ett nytt avtal tecknas.

  Handlingar:

 5. Dialog: Ekonomisk uppföljning av sektor stöd och omsorg

 6. Dialog: Uppföljning av mål och uppdrag för Verksamhetsplaner 2017

 7. Dialog: Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård