Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott , 2017-10-11 - Beslut

 1. Särskild verksamhetsuppföljning 2017 Serviceenheten

  Beslut:

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Serviceenheten är ett verksamhetsområde inom Sektor samhällsbyggnad, som består utav tre ben nämligen måltidservice, städverksamhet samt fordonsamordning. Serviceenheten ingår i det nya verksamhetsområdet Verksamhetsservice som startades första januari 2017.

  Serviceenheten levererar tjänster till kommunens övriga verksamheter.

  Handlingar:

 2. Beslut om samråd för detaljplan för del av fastigheten Almekärr 3:48 m fl. Aspen Strand, Aspedalen/Aludden

  Beslut:

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om förslag till detaljplan för del av fastigheten Almekärr 3:48 m fl. Aspen Strand, Aspedalen/Aludden.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-03 att upprätta förslag till detaljplan på reningsverkstomten och återkomma till styrelsen för beslut om samråd. Förvaltningen begär nu beslut om att genomföra samråd av förslag till detaljplan för Aspen Strand. Planen syftar till att uppföra ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus kollektivnära intill sjön Aspen. Förslaget innehåller ca 600 bostäder, en förskola med fyra avdelningar och ett parkeringshus med möjlighet att bygga lokaler och kontor.

  Handlingar:

 3. Planansökan för bostadshus på fastigheten Lerum 1:66

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked för bostadshus på fastigheten Lerum 1:66.

  Sammanfattning:

  Källarvinden från sekelskiftet som är kulturhistoriskt värdefull omfattas av kommunens kulturmiljöprogram, motiverat främst av byggnadens miljöskapande värde. Förvaltningens bedömning är dock att byggnaden är i dåligt skick och rivning kan medges. Om möjligt kommer grundstenarna bevaras vid byggnation av nytt bostadshus för att platsen ska behålla sin historiska dimension. Förslaget innebär utöver rivning av befintlig byggnad även ny markanvändning, bostadsändamål.

  Detaljplan för rubricerad fastighet beräknas kunna antas år 2025.

  Handlingar:

 4. Planbesked för utbyggnad av kulturmiljön för fastigheten Lundby-Gråbo 1:1 och Lundby Prästgård 1:1

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked avseende del av fastigheten Lundby – Gråbo 1:1 samt del av fastigheten Lundby Prästgård 1:1.

  Sammanfattning:

  Kommunen avser att upprätta detaljplan för området norr om Olstorpsvägen samt för området väster om Gråbovägen. På grund av höga kulturmiljövärden öster om Gråbovägen kommer denna del av det ansökan inte att planläggas för ny markanvändning.

  Detaljplan för rubricerade fastigheter beräknas kunna antas 2022.

  Handlingar:

 5. Beslut om flexibelt parkeringstal

  Beslut:

  Kommunstyrelsens samhällsbyggndasutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta interrimsbeslut om riktlinjer för flexibla parkeringstal som ett tillägg till Parkeringspolicy.

  Sammanfattning:

  ”Interrimsbeslut om riktlinjer för flexibla parkeringstal” är ett tillägg till gällande parkeringspolicy. Parkeringstal är det antal parkeringsplatser som varje exploatör åläggs att bygga. Flexibla parkeringstal innebär att den totala mobiliteten (rörligheten) för alla trafikslag bedöms, istället för enbart parkering. Det kan användas då både kommun och exploatör ser fördelar med ett reducerat parkeringstal. Detta är främst aktuellt i centrumområdena, men kan även vara aktuellt i tätortsområdena om kraven på god kollektivtrafik och service uppfylls. I de projekt där flexibla parkeringstal inte önskas eller bedöms vara lämpliga, enligt riktlinjernas kriterier, används gällande parkeringspolicy som vanligt.

  Förvaltningen bedömer att detta interrimsbeslut är ett viktigt led i arbetet mot vision 2025. Det bidrar till attraktivare centrumområden, bättre hälsa, jämställdhet och jämlikhet såväl som till minskade utsläpp på grund av minskat bilresande. När centrumområden växer och förtätas blir det högre tryck på kommunens allmänna parkeringar men med flexibla parkeringstal går den utvecklingen snabbare. Det ställs därmed högre krav på reglering och bevakning av allmänna parkeringsplatser.

  Förslaget är ett Interrimsbeslut som biläggs gällande Parkeringspolicy fram till antagande av Trafikstrategi där en uppdatering av parkeringspolicyn ingår. Enligt tidplan för Trafikstrategin ska den fastställas i mitten av 2018.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-13
  2017-09-13

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
  Vidare beslutar samhällsbyggnadsutskottet att föreslå kommunstyrelsen besluta att ett extra sammanträde får hållas direkt efter arbetsutskottets sammanträde den 27 september 2017 för att avhandla det bordlagda ärendet.

  2017-09-13

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
  Vidare beslutar samhällsbyggnadsutskottet att föreslå kommunstyrelsen besluta att ett extra sammanträde får hållas direkt efter arbetsutskottets sammanträde den 27 september 2017 för att avhandla det bordlagda ärendet.

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till samhällsbyggnadsutskottet för politisk beredning.

 6. Dialog; Förberedande arbeten och undersökningar för trafikplats Tollered, Väg E20, Tollered - Ingared

 7. Dialog: Information om aktuella exploateringsprojekt

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-26
  2017-03-29
  2017-02-22
 8. Rapport från sektorchefen