Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott, 2017-11-15 - Beslut

 1. Dialog: Lex Sarah och Lex Maria

 2. Dialog: Rapport om äldreomsorg från Ensolution

 3. Dialog: Revisionen för dialog med kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

 4. Dialog: Ekonomisk uppföljning av sektor stöd och omsorg

  Beslut:

  Stöd- och omsorgsutskottet beslutar för egen del att ge sektor stöd och omsorg i uppdrag att ekonomiskt redovisa Myndighet med underposter.

  Vidare föreslår stöd- och omsorgsutskottet att kommunstyrelsen beslutar:

  • att ge sektor stöd och omsorg i uppdrag att uppnå minst 98 % beläggningsgrad på korttids- och särskilt boende inom äldreomsorgen.
  • att ge sektor stöd och omsorg i uppdrag att analysera och återrapportera till kommunstyrelsen varför kostnadsnivån för de ensamkommande flyktingbarn som är kommunens ansvar, inte anpassats till den kostnadsnivå som ryms inom den ersättning som Lerums kommun får från migrationsverket.
  • att de effektiviseringar som sektorn behöver genomföra från nu och framåt inte får hanteras som generella sparbeting, utan är en ledningsfråga. Åtgärder ska ske med beaktande av enheters olika förutsättningar och ske genom åtgärder som främjar ökad effektivitet och produktivitet genom exempelvis ändrade arbetssätt, nya lösningar, förebyggande arbete och ökat samarbete. Effektiviseringar ska i minsta möjliga mån påverka omsorgstagarna.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-11-23
  2016-11-23
  SKRIV BESLUT HÄR
 5. Reviderat förslag till riktlinjer för föreningsstöd

  Beslut:

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nya riktlinjer för föreningsstöd med ändringen att anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsvariation inte omfattas av den föreslagna regeln att medlem som är stödberättigad måste bo i Lerums kommun.

  Sammanfattning:

  En utvärdering av effekterna av riktlinjerna för föreningsbidrag november 2016 belyste flera förbättringsområden. Förvaltningen har därför gjort bedömningen att riktlinjer för föreningsbidrag ersätts med nya riktlinjer för föreningsstöd. Huvuddragen för de nya riktlinjerna kan läsas här nedan:

  • I förslaget ersätts det gamla medlemsbidraget med ett föreningsstöd för samverkansföreningar och övriga föreningar.
  • I riktlinjerna förtydligas det särskilda verksamhetsstödet och ger exempel på särskilda aktiviteter föreningar kan söka medel för.
  • Riktlinjerna innehåller även nya villkor som förhindrar att budgeten för lokalkostnadsstödet överskrids och att det framgår av riktlinjerna vad som är godkända hyreskostnader.
  • I riktlinjerna framgår att stödberättigad medlem ska bo i Lerums kommun. Föreningen ska även ha sin huvudsakliga verksamhet i Lerums kommun, såvida föreningen inte är en handikappförening i annan kommun.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen med följande motivering:

  Förvaltningen ska ha dialog med berörda föreningar och sedan återkomma med ett reviderat förslag som först ska beredas i stöd- och omsorgsutskottet.