Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-04-12 - Beslut

 1. Tillkommande eller utgående ärende

 2. Översyn av investeringsprocessen

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag på ny hantering av avvikelser och budgetprocess.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag på en definition av vad som är drift eller investering vad gäller IT-utrustning.

  Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-05

  Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott 26/4 för fortsatt dialog.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-03-29

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ärendet till arbetsutskottet den 12 april för fortsatt diskussion.

   

 3. Budget 2018-2020

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-29

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen

  2017-02-01

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  2017-01-25

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen

 4. Uppdatering av modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till uppdaterad modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

  Sammanfattning:

  Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv har tillämpats sedan verksamhetplan 2011. Modellen bygger på ett antal finansiella nyckeltal som ligger till grund för jämförelse med andra kommuner och grupper av kommuner. Mål för nyckeltal har bestämts med utgångspunkt från gruppen Sveriges samtliga kommuner och belysande och kompletterande jämförelse har skett med utgångspunkt från kommungrupperna Göteborgsregionen och gruppen förortskommuner till storstäder.

  En översyn av modellen har gjorts där nyckeltal, grupper och analysmetod har diskuterats. Synpunkter har framförts att jämförelsegruppen Sveriges samtliga kommuner inte är optimal, utan grupperna Göteborgsregionen eller Sveriges förorter till storstäder är mer lämpade att fungera som jämförelsegrupper för målangivelse. Lerums kommun har betydligt mer gemensamt med dessa två grupper än med Sveriges kommuner som helhet. I stället för att Lerums kommun ska tillhöra den övre fjärddelen av Sveriges samtliga kommuner vad avser nivå på nyckeltalen anger modellen att Lerums kommunkoncern ska vara neutralt eller positivt positionerad i förhållande till övriga kommunkoncerner i regionen.

  Handlingar: