Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen
 • 16

 • 30

 • 13

-

 • 22

 • 5

 • 19

 • 3

 • 17

 • 7

 • 21

 • 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

 • 9

 • 23

-

-

-

 • 26

 • 10

 • 10

 • 10

 • 24

 • 14

 • 28

-

Kommunfullmäktige
 • 24

 • 14

-

-

 • 13

 • 25

 • 29

 • 18

Beredningen för infrastruktur och boende

-

-

 • 8

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

 • 17

 • 13

-

-

-

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre
 • 11

 • 6

-

-

 • 8

 • 22

-

-

-

 • 18

 • 19

 • 7

-

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv
 • 20

 • 22

 • 12

-

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott
 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2018-01-17 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Svar på medborgarförslag om nya trappsteg vid Aspens badplats

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar bifalla medborgarförslaget.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att se över en tillgänglighetsanpassning av Aspens badplats.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2015-06-17
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att yttra sig över medborgarförslaget.
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att avvisa Medborgarförslag om mobila vårdinrättningar med hänvisning till att det ligger utanför kommunfullmäktiges beslutskompetens. Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: • Medborgarförslag om leklandsoutlet • Medborgarförslag om nya trappsteg vid Aspens badplats • Medborgarförslag om att bygga ett "miniallum" • Medborgarförslag om konsumtomten • Medborgarförslag om att starta "el-bils-prova-på"-stipendiefond • Medborgarförslag om internetansluten turiststolpe med åtellkamera • Medborgarförslag om videomemoarer på särskilda boenden · Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Medborgarförslag om frågor till de som håller på att få god man till Överförmyndarnämnden för beredning. Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Medborgarförslag om att införa parkeringsförbud på gatan Grusvägen till Miljö- och byggnadsnämnden för slutgiltigt beslut.
 3. Arrendeavtal för Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till arrendeavtal mellan Lerums kommun och Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren, avseende lägenhetsarrende på 10 år och som förlängs med 10 år i taget på del av fastigheten Lerum Annekärr 2:64 och Lerum Ryd 1:19.

  Sammanfattning:

  Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren kontaktade Lerums kommun gällande det arrendeavtal de hade med kommunen där ändamålet är upplåtelse av mark för parkeringsplats, uppställningsplats för fritidsbåtar, uppförande av en klubbstuga samt anordning för sjösättning. Avtalstiden var 1989-07-01 – 1994-07-01 och förlängs med två år i taget. Förningarna vill göra investeringar på och runt arrendeområdet vilket medför kostnader för föreningarna. De vill då försäkra sig om att de får vara kvar på arrendet en viss tid framöver för att göra de investeringar som de planerar att göra.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till arrendeavtal med Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren som gäller i 10 år och som förlängs med 10 år i taget med ett års uppsägningstid.

  Föreningarna kan med detta fortsätta att verka på platsen och även utveckla och förbättra för de medlemmar som är med och möjliggöra för nya medlemmar att delta.

  Handlingar:

 4. Igångsättningsbeslut av VA-utbyggnad i Torpadal

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar bevilja igångsättningsbeslut för utbyggnad av kommunalt VA i Torpadal

  Sammanfattning:

  Investeringsprojekt med en budget över fem Mkr ska föregås av ett igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen.

  Under 2018 kommer projektering av VA och även utredning av dagvattenhantering att ske. Utbyggnad av kommunalt VA i Torpadal är planerad att ske under 2019.

  Handlingar:

 5. Igångsättningsbeslut för konstgräsplan Aspevallen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut för konstgräsplan Aspevallen.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen har beslutat att investeringsprojekt över fem miljoner ska föregås av ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen.

  För att kunna fatta beslut avseende entreprenaden för konstgräsplan Aspevallen beslutar kommunstyrelsen om igångsättningsbeslut för projektet

  Handlingar:

 6. Ianspråktagande av investeringsmedel gällande konstgräsplan Aspevallen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut för konstgräsplan Aspevallen.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen har beslutat att investeringsprojekt över fem miljoner ska föregås av ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen.

  För att kunna fatta beslut avseende entreprenaden för konstgräsplan Aspevallen beslutar kommunstyrelsen om igångsättningsbeslut för projektet

  Handlingar:

 7. Gråbo entréer

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda och arbeta utifrån punkt 7 i medskapandegruppens rapport om Gråbo Entréer.

  Sammanfattning:

  Medskapande är centralt i Gråbo utifrån arbetet med Pilot Gråbo och utifrån målen kring social hållbarhet i Visionsarbetet.

  Medskapandegruppen gavs hösten 2015 i uppdrag att ta fram en rapport med förslag för förbättrande av Gråbo Entréer. Rapporten har presenterats för kommunalrådsberedningen och förvaltningen. Därefter har det skett diskussioner kring rapporten med representanter från medskapandegruppen i syfte att bearbeta rapporten och göra prioriteringar.

  Bedömningen är att punkt 7 i rapporten, som tar upp Gråbovägen, tillsammans med ett antal ytterligare förslag på åtgärder, bör prioriteras i förverkligandet av Medskapandegruppens förslag. Från rondellen vid väg 190, till rondellen vid Hjällsnäsvägen får en resenär idag ingen hjälp med att uppleva närheten till Gråbo centrum. På vänster sida följer vägen en kraftledningsgata med lågvuxna träd, sly och vildvuxna ytor. Innanför delar av kraftledningsgatan växer en hög trädridå som döljer den bakomliggande bebyggelsen. Den högra sidan domineras av mindre industribyggnader och bakom dessa finns en bred kraftledningsgata. Även under denna är det vildvuxet, likaså sträckans avslutning vid Hjällsnäsvägen. Oberoende av färdriktning så har man i ett virrvarr av kraftledningar i blickfånget.

  För att få ett estetiskt och positivt intryck av samhället har medskapandegruppen tagit fram ett antal förslag på hur upplevelsen av sträckan kan förbättras.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-10

  Kommunstyrelsen beslutar att tillföra medel om 350 000 kronor till medskapandegruppens arbete för 2017.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att utbetalning av likvida medel ska godkännas av kommunstyrelsens representanter i medskapandegruppen samt ansvarig tjänsteperson i enighet.

  2017-05-10

  Kommunstyrelsen beslutar att välja Eva Andersson (C) och Marie Sjödin (M) som ledamöter till medskapandegruppen till den 31 december 2018.

  2016-11-23

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att ta fram en handlingsplan för 2017.

  2016-11-23
  Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta stödja medskapandet i Gråbo genom att avsätta medel för aktiviteter bedrivna inom medskapandegruppen och för riktat arbete i syfte att bredda medskapandet, till en summa om 350 tkr.
  2015-10-14
  Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan för medskapandegruppen i Gråbo. Kommunstyrelsen beslutar anslå 400 tkr till genomförande av handlingsplanen under 2016, och att medel tas från kommunstyrelsens anslag för Vision 2025 för år 2016. Medel för 2017 behandlas i budgetarbetet.
  2015-04-29
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.
  2015-04-15
  Kommunstyrelsen beslutar stödja föreläsningar om hållbarhet i Gråbo på det sätt som föreslås av medskapandegruppens styrelse i tjänsteskrivelse 2015-03-26, och anslå 30 tkr för detta. Medlen tas från kommunstyrelsens anslag för vision 2025. Kommunstyrelsen beslutar att resultat och utfall redovisas till kommunstyrelsen under hösten 2016.
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag.
  2015-01-14
  Kommunstyrelsen beslutar att välja Eva Andersson (C) och Anneli Rhedin (M) till medskapandegruppen för tiden till den 31 december 2016.
  2014-11-19
  Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förslag till organisation och arbetsordning för medskapande i Gråbo så som den beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2014-10-21. Kommunstyrelsen beslutar att skjuta på beslut om representanter från kommunstyrelsen med början 1 januari 2015 till efter årsskiftet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att utse två representanter att delta i medskapandearbetet för en tid av två år med början 1 jan 2015. Kommunstyrelsen beslutar att utse Anneli Rhedin (M) till representant i medskapandegruppen.
  2014-11-05
  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Annelie Lundströms (KD) avsägelse från uppdraget som kommunstyrelsens representant i medskapandegruppen.
  2014-10-01
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen för beslut, förhoppningsvis till sammanträdet den 19 november.
  2014-01-22
  Kommunstyrelsen beslutar att notera utvärderingen utan vidare åtgärd.
  2013-09-11
  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och beslutar att samarbetet inom medskapande fortsätter.
  2013-02-06
  Kommunstyrelsen beslutar avvakta rapportering till april-maj 2013. Beslut från kommunstyrelsen § 416 från 7 november 2012 ändras följaktligen.
  2012-11-07
  Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förslag till organisation för ett medskapande i Gråbo med tillägget att styrgruppen ska sträva efter att ha jämn könsfördelning. Kommunstyrelsen överlämnar förslaget till kommunfullmäktiges presidium för ställningstagande om kommundelsträffarnas roll i medskapandeprocessen, och om beslut om eventuellt tätare möten. Ett önskemål är att det ska kunna genomföras minst två träffar per år. Kommunstyrelsen emotser rapport senast januari 2013, om fortsatt utveckling av medskapandeprocessen i allmänhet, och om skolvägar och ekoturism i synnerhet, dvs. de områden som styrelsen önskat medskapande kring.
  2012-05-30
  Kommunstyrelsen beslutar starta utvecklingen av en medskapande grupp i Gråbo, i enlighet med tjänsteskrivelse 2012-05-11. Kommunstyrelsen konstaterar att utveckling av skolvägar i Gråbo, respektive utveckling av ekoturism, är två arbetsområden som är lämpliga att börja utvecklingsarbetet inom. Kommunstyrelsen beslutar utse Dennis Jeryd (S) samt Annelie Lundström (KD) så som kommunstyrelsens representanter till den medskapande gruppen i Gråbo. Kommunstyrelsen beslutar tilldela projektet ett bidrag om 25 000 kronor att användas inom ramen för visionsarbetet efter närmare instruktioner från förvaltningen. Finansiering ska ske via det centrala kontot Visionspengar Ledande Miljökommun.
  2011-06-08
  Kommunstyrelsen beslutar godkänna de tre förhållningssätt för arbetet i Gråbo som anges i tjänsteskrivelsen "Pilot Gråbo- upplägg av arbetet och en första tidplan" daterad 2011-05-06 (KS10.1105-2). Kommunstyrelsen beslutar godkänna målsättningar för arbetet i Gråbo enligt tjänsteskrivelsen "Pilot Gråbo- upplägg av arbetet och en första tidplan" daterad 2011-05-06 (KS10.1105-2). Kommunstyrelsen noterar tidplanen i tjänsteskrivelsen "Pilot Gråbo- upplägg av arbetet och en första tidplan" daterad 2011-05-06 (KS10.1105-2), och emotser rapport om utfallet under hösten 2011. Kommunstyrelsen beslutar att beslut om finansiering av verksamhet för 2012 tas i samband med budget för 2012.
  2011-03-23
  Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
 8. SKLs handlingsplan för gemensamma förutsättningar inom digitalisering 2017-2025

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslås anta den av Sveriges Kommuner och Landsting framtagna Handlingsplan för gemensamma förutsättningar 2017 – 2025.

  Sammanfattning:

  Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har identifierat behovet av ökad samverkan inom digitalisering mellan Sveriges kommuner, landsting och regioner.

  Samverkan ska ge en grundläggande gemensam referensarkitektur för en uppsättning principer, standarder, generella regler och riktlinjer till stöd för hur enskilda system utvecklas avseende dess integrationslösningar. Handlingsplanen syftar till en aktiv, samordnande och verksam arkitekturstyrning av de digitaliseringsinitiativ som bedrivs bland Sveriges kommuner, regioner och landsting.

  I Lerum skulle handlingsplanen fungera som ett verktyg för att aktivera organisation till verksamhetsutveckling med digitala medel. Handlingsplanen behöver årligen följas upp och prioriteras.

  Bedömningen är att antagande och stegvis uppfyllande av handlingsplanen ska prioriteras i syfte att tillsammans på nationell nivå skapa gemensamma förutsättningar för det digitala utvecklingsarbetet, samt att skapa ett underlag för egna lokala prioriteringar.

  Handlingar:

 9. Lerum Centrumutveckling, handlingsplan 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna handlingsplan 2018 och delfinansiera Lerum Centrumförening med 475 000 kronor för år 2018.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att förvaltningen, via säkerhetschefen, får i uppdrag att tillsammans med Lerums Centrumutveckling diskutera säkerhetshöjande åtgärder som exempelvis kameraövervakning.

  Sammanfattning:

  På förslag från Fastighetsägarföreningen genomfördes en förstudie 2015 gällande samverkan avseende Lerum centrumutveckling tillsammans med Lerums kommun och näringsidkare i området. Förstudien pekar på att samverkan är viktig för att utveckla den småskaliga handeln på ett hållbart sätt för att Lerums centrum ska kunna utvecklas till en mer attraktiv plats att vara på och att handla i. I förstudien föreslogs samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare samt Lerums kommun under tre år, 2016-2018.

  I en verksamhetsplan föreslogs åtta olika arbetsområden som aktörerna primärt ska samverka omkring:

  1) Tryggt och säkert
  2) Rent och snyggt
  3) Hållbar miljö
  4) Medlemsvård och Vi-anda
  5) Utbud och etablering
  6) Marknadsföring och evenemang
  7) Trafik och tillgänglighet, samt
  8) Stadsmiljö

  Varje år ska en handlingsplan med konkreta aktiviteter per arbetsområde tas fram. Detta ärende presenterar handlingsplanen för 2018 för att kommunstyrelsen ska kunna besluta om finansiering för 2018.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna handlingsplan 2017 och delfinansiera Lerum Centrumförening med 475 000:- för år 2017.

  2015-12-16
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att delta i samverkan omkring Lerum centrumutveckling. Samverkan sker tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare i syfte att stärka och utveckla Lerums centrum i en hållbar riktning för ett levande centrum. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att delfinansiera projektet med 475.000:- per år under åren 2016-2018. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv.
  2015-11-25
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att delta i samverkan omkring Lerum centrumutveckling. Samverkan sker tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare i syfte att stärka och utveckla Lerums centrum i en hållbar riktning för ett levande centrum. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att delfinansiera projektet med 475.000:- per år under åren 2016-2018. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv.
 10. Återrapportering demokratitorg 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att för framtida demokratitorg är det viktigt att alla partier som är representerade i kommunfullmäktige bjuds in att delta.

  Sammanfattning:

  Demokratitorget genomfördes på Lerums gymnasium den 24 oktober med elever från Byggprogrammet, Barn -och Fritidsprogrammet samt Samhällsprogrammet ihop med flertalet politiker från Lerums kommun. Det är andra året i rad som det genomförs i kommunen och utvärderingen av Demokratitorget visar att eleverna var nöjda med dagen.

  Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning har projektlett Demokratitorget. Kostnaden för Pedagogiskt Centrum för genomförandet var 90 tkr. För planering och genomförande deltog även två tjänstepersoner från Lerums kommun.

  Förutom att tas upp för information till kommunstyrelsen kommer rapporten mailas ut till kommunfullmäktige och till fullmäktiges beredningar. Vilka som tagit del av rapporten återkopplas till eleverna.

  Arbete pågår för att utveckla demokratitorget så att det lyfts in i ett större sammanhang kring ungas inflytande.

  Handlingar:

 11. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med hänsyn till den nya kommunallagen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta den reviderade arbetsordningen.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att uppmana kommunfullmäktiges presidium att fortsätta annonsera i lokaltidning.

  Sammanfattning:

  Den nya kommunallagen träder i kraft den 1 januari 2018. I huvudsak innebär lagen en ny struktur med ett enhetligt språk. Det finns dock ett par ändringar i sak. Ett fåtal av dessa påverkar kommunfullmäktige. Med anledningen av lagändringen finns det behov av att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning. Förvaltningen föreslår bland annat följande ändringar:

  • Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för att ta fram förslag på de förtroendevaldas budget.
  • Annonseringskravet i ortstidning slopas.
  • Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.
  • När revisionsberättelse, årsredovisning eller ett ärende som berör revisorernas granskning behandlas i kommunfullmäktige får de sakkunniga revisorerna delta i överläggningen.

  Ärendet har beretts av kommunfullmäktiges presidium.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för digitala medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor genom att ändra §§ 30-31 samt 33-34 i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt förslaget i förvaltningens tjänsteskrivelse.

  Kommunfullmäktige beslutar att paragrafhänvisningen i § 34 ändras till § 33. 

  2017-09-20

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för digitala medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor genom att ändra §§ 30-31 samt 33-34 i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt förslaget i förvaltningens tjänsteskrivelse.

  2015-12-17
  Kommunfullmäktige beslutar att revidera arbetsordningen enligt kommunfullmäktigepresidiets förslag med ändringen att allmänhetens frågestund inte tas bort.
  2015-11-18
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till arbetsordning daterad 2014-11-03.
  2014-12-03
  Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till arbetsordning daterad 2014-11-03 Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att justera paragrafen omedelbart.
  2012-04-26
  Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag, daterat 2012-02-02, till arbetsordning för kommunfullmäktige.
  2012-03-21
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktig att fastställa förslag, daterat 2012-02-02, till arbetsordning för kommunfullmäktige. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 12. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens reglemente enligt förvaltningens förslag.

  Sammanfattning:

  Reglementet är kommunfullmäktiges beställning till kommunstyrelsen. Det anger vad kommunstyrelsen ska göra, vad kommunstyrelsen får göra och vad kommunstyrelsen ansvarar för. Reglementet anger även hur kommunstyrelsen som politiskt organ ska arbeta.

  Förvaltningen har fått i uppdrag att revidera uppdrags- och arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens utskott och måste därför även revidera kommunstyrelsens reglemente.

  Ändringen som förvaltningen föreslår är ett förtydligande gällande att kommunstyrelsen bestämmer vilka ärenden som ska beredas av kommunstyrelsens utskott.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-11-24
  Kommunfullmäktige beslutar att aktualisera och revidera kommunstyrelsens reglemente enligt förvaltningens förslag med ändringen att första stycket i paragraf 27 omformuleras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha hand om, bereda och vara dialogorgan i ärenden som rör ekonomi, personal, näringslivsfrågor, ledningsfrågor, klimat- och miljöfrågor samt frågor som är samhällsövergripande eller som rör visionen.
  2016-10-19
  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt förvaltningens förslag med ändringen att första stycket i paragraf 27 formuleras om till: ”Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha hand om, bereda och vara dialogorgan i ärenden som rör ekonomi, personal, näringslivsfrågor, ledningsfrågor, klimat- och miljöfrågor samt frågor som är samhällsövergripande eller som rör visionen.”.
  2015-12-17
  Kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande reglemente för kommunstyrelsen från och med den 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa det nya reglementet från 1 januari 2016.
  2015-11-18
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande reglemente för kommunstyrelsen från och med den 31 december 2015. Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att fastställa det nya reglementet från 1 januari 2016.
  2015-10-21
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdraget att ändra på följande: Kommunstyrelsens andre vice ordförandes uppdragsomfattning är heltid, inte 90 procent av heltid. Texten om näringslivsfrågor ska omformuleras genom att texten som hänvisar till turismen tas bort. Turismen är en del av näringslivet i Lerums kommun. Ärendet går därefter vidare till kommunstyrelsen för beslut.
 13. Åtgärder för att stärka utskottens funktionssätt

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad uppdrags- och arbetsordning för kommunstyrelsens utskott. Därmed fastställer kommunstyrelsen ett nytt beredningsförfarande för planärenden, innebärande att det tidigare beslutet om planstart tas bort till förmån för årliga strategiska planprioriteringsbeslut samt att planansökningar, beslut om samråd och beslut om granskning ska beredas i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige Lerums kommuns ledande politiska instans. Styrelsen ansvarar, bortsett från myndighetsutövningen, för hela den kommunala verksamheten. Det är ett brett uppdrag som innebär allt från att säkerställa kvalitet i skola, vård och omsorg till att styra samhällsbyggnaden så att fler kan flytta till Lerums kommun.

  Till sin hjälp har kommunstyrelsen fyra utskott knutna till sig. De är i huvudsak dialog- och beredningsorgan.

  Förvaltningen föreslår ändringar av utskottens reglering för att förbättra deras funktionssätt.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-29

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att revidera arbets- och uppdragsbeskrivningen för kommunstyrelsens utskott enligt förvaltningens förslag.

  2017-06-07

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet emd förslag på ändringar i utskottens arbetsordning.

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att aktualisera och revidera arbets- och uppdragsbeskrivningen för kommunstyrelsens utskott enligt förvaltningens förslag.

  2015-02-11
  Kommunstyrelsen beslutar att anta uppdrags- och arbetsbeskrivningen för kommunstyrelsens utskott.
 14. Beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-22

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  2017-06-14

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

   

  2017-06-14

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

   

  2017-04-05
  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

 15. Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, byggarbete

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, byggarbete till Sektor samhällsbyggnad.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Upphandlingsunderlaget avser ramavtal för hantverkstjänster, byggarbete till Sektor samhällsbyggnad. Gällande ramavtal löper ut 2018-09-30 och en ny upphandling behöver genomföras.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag på förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag är belagt med sekretess och sänds därför ut separat.

  Handlingar:

 16. Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, larm

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal för hantverkstjänster, larm till Sektor samhällsbyggnad.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Upphandlingsunderlaget avser ramavtal för hantverkstjänster, larm till Sektor samhällsbyggnad. Gällande ramavtal löper ut 2018-11-30 och en ny upphandling behöver genomföras.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag på förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag är belagt med sekretess och sänds därför ut separat

  Handlingar:

 17. Kommundirektören rapporterar

 18. Kommunstyrelsens representanter rapporterar

 19. Medborgarförslag om att flytta lekplatsen vid Kring Alles väg

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att skicka medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

  Handlingar:

 20. Medborgarförslag om att flytta parken vid Feminetthuset

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgaförslaget med hänvisning till pågående detaljplanarbete.

  Handlingar:

 21. Medborgarförslag om att införa ett avgiftstak på transport av avlidna

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att skicka medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

 22. Medborgarförslag om att skapa ett minnesmärke för tågolyckan i Lerum

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget remitteras till trafikverket för ett yttrande.

  Handlingar:

 23. Motion om att införa en fyra veckors utbildning för de som ska arbeta inom äldrevården ställd av Ingrid Swenson (SD)

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att skicka motionen till förvaltningen för beredning.

  Handlingar:

 24. Omtag av anvisning av fastigheter för snabb byggnation av hyresrätter

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en ny värdering av Hunstugan 1:115 och Floda 3:31. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta diskussionerna gällande dessa två fastigheter med de sedan tidigare tilldelade byggföretagen.

  Kommunstyrelsen beslutar att återkalla tidigare beslut för tilldelning gällande fastigheterna Bråta 1:36, Bråta 2:104, Drängsered 1:118, Drängsered 1:119, Lekstorp 2:103, Lekstorp 2:104 och Skepplaskog 2:10/ Olstorp 3:21. Kommunstyrelsen beslutar att dessa fastigheter inte längre är aktuella för byggnation inom ramen för arbetet med bostäder enligt bosättningslagen.

  Kommunstyrelsen har sedan tidigare redan återkallat beslutet om tilldelning gällande fastigheten Lekstorp 14:2.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen har tidigare valt ut ett antal platser för snabb byggnation av hyresrätter i två etapper. Kommunstyrelsen beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att hyresrätterna i både etapp 1 och 2 förblir hyresrätter i minst 10 år och att ca 50 % av dem kan fördelas till kommunens behov. Under processens gång har det dock visat sig att det inte är möjligt att både försälja fastigheterna och samtidigt säkerställa att de förblir hyresrätter i tio år och att hälften fördelas till kommunens behov. På kommunstyrelsens uppdrag har förvaltningen gått igenom fastigheterna på nytt för att föreslå hur kommunen ska gå vidare med respektive fastighet.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-09-21
  SKRIV BESLUT HÄR
  2016-09-07
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att utse följande byggherrar: Hunstugan 1:115 - Lisa och Johan Jansson Bygg AB Bråta 1:36 - Laborint International Services AB - med villkoret att exploatören bekostar åtgärder för att minska bullernivåerna till rekommenderade nivåer Bråta 2:104 - Laborint International Services AB Drängsered 1:118 - GBJ Bygg AB Drängsered 1:119 - GBJ Bygg AB Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att följande fastigheter utgår ur markanvisningen: Bråta 2:32 - utgår på grund av alltför brant väganslutning Drängsered 1:38 - utgår på grund av mycket höga naturvärden
 25. Yttrande till förslag för en ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att de inte har några invändningar mot Tolkförmedling Väst förslag till ny förbundsordning.

  Sammanfattning:

  Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning med hänsyn till den nya kommunallagen och för att anpassa till förbundets nuvarande storlek. Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. Nya medlemmar kommer även att läggas till i förbundsordningen.

  Som medlem i förbundet ger nu Lerums kommun möjlighet att inkomma med ett yttrande kring förslaget och Tolkförmedling Väst vill ha in yttrandet senaste den 16 februari.

  Lerums kommun har inget att invända mot i den föreslagna förbundsordningen då förändringarna i huvudsak är för att anpassa till gällande lagstiftning och nuvarande verksamhet. I övrigt innehåller den nya förbundsordningen några strukturella och redaktionella ändringar.

  Handlingar:

 26. Svar efter skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolans värdegrundsarbete vid Höjdens förskola i Lerums kommun

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens svar som kommunstyrelsens egna.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Skolinspektionen genomförde under våren 2017 en kvalitetsgranskning av förskolornas värdegrundsarbete. Totalt granskades 15 förskolor i landet med såväl enskilda som kommunala huvudmän. Höjdens förskola med Lerums kommun som huvudman ingick i urvalet för granskningen.

  Skolinspektionen har efter tillsyn gjort bedömningen att utvecklingsarbete behöver inledas inom följande områden:

  • Förskolechefen behöver skapa förutsättningar för att säkerställa att personalen utvecklar och använder sig av ett demokratiskt arbetssätt i verksamheten som är i överensstämmelse med förskolans läroplan.

  • Förskolechefen behöver skapa förutsättningar för att säkerställa att personalen utvecklar och använder sig av ett gemensamt etiskt förhållningssätt i verksamheten som är i överensstämmelse med förskolans läroplan.

  I svaret till skolinspektionen framgår vilka åtgärder som genomförts och genomförs, effekterna av dessa samt beskrivning av fortsatt utvecklingsarbete.

  Handlingar:

 27. Arrende för del av fastighet Tollestorp 6:3

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna överenskommelse om fastighetsreglering mellan Lerums kommun och Frode Laursen Stenkullen AB för del av fastighet Tollestorp 6:3.

  Kommunstyrelsen beslutar godkänna arrendekontraktet med Frode Laursen Stenkullen AB gällande del av fastigheten Tollestorp 6:3 med en årlig avgift om 16 000 kr.

  Sammanfattning:

  Logistikföretaget Frode Larsen Stenkullen AB (hädanefter kallat Frode Laursen) har förvärvat fastigheten Tollestorp 6:18 i norra Stenkullen. För att kunna nyttja fastigheten optimalt för sina behov vill de köpa till mark som tillhör angränsande fastigheten Tollestorp 6:3 som ägs av Lerums kommun. Marken är värderad till 190 kr/m2. Eftersom marken är till liten nytta för kommunen och eftersom det finns ett stort ekonomiskt och socialt värde att möjliggöra och förenkla för Frode Laursen att genomföra sin etablering på Tollestorp 6:18 har priset satts till 75 kr/m2. Totalt rör fastighetsregleringen en yta om cirka 7000 m2.

  För att Frode Larsen snabbt ska kunna starta arbetet på Tollestorp 6:3 har ett arrendekontrakt skrivits som ska gälla under tiden som lantmäteriförrättningen pågår och fastighetsregleringen kan slutföras. Detta blir en form av förtida tillträde. Arrendet gäller ett område på ca 7000 m2 och ersättningen är 16000 kr/år. Arrendeavgiften kommer enligt kontraktet att räknas av på köpesumman ifall fastighetsregleringen fullbordas

  Handlingar:

 28. Handlingsplan Floda BID 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna handlingsplan för Floda BID 2018.