Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen
 • 7

 • 21

 • 11

 • 25

 • 16

 • 30

 • 13

-

 • 22

 • 5

 • 19

 • 3

 • 17

 • 7

 • 21

 • 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 28

-

 • 9

 • 23

-

-

-

 • 26

 • 10

 • 24

 • 14

 • 28

-

Kommunfullmäktige
 • 22

 • 26

 • 24

 • 14

-

-

 • 13

 • 25

 • 29

 • 18

Beredningen för infrastruktur och boende

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre
 • 11

 • 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv
 • 20

 • 24

 • 22

 • 12

-

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott
 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsen, 2018-02-07 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Sektorberättelse 2017 och sektorplan 2018 Sektor stöd och omsorg

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar:

  • Att notera informationen rörande verksamhetsuppföljning av Sektor stöd och omsorg genom sektorberättelse 2017 och sektorplan 2018.
  • Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en äldreomsorgsstrategi.
  • Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en funktionshindersstrategi.
  • Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar att starta en intraprenad för kommunens SÄBO verksamhet och återkomma med svar under våren 2018.

  Sammanfattning:

  Sektor stöd och omsorg redovisar årets verksamhet genom sektorberättelse 2017. Sektorn redovisar också plan för arbetet framåt genom sektorplan 2018.

  Sektorberättelsen 2017 är en sammanfattning av stöd och omsorgs verksamheters årsberättelser. Denna innehåller både målredovisning av politiska, sektorsspecifika och verksamhetsegna mål samt strategiska frågor.

  Sektorplanen är en direkt nedbrytning av kommunens verksamhetsplan med tillägg för styrning av Sektor stöd och omsorg genom egna mål och strategiska frågor för 2018. Sektorplanen visar hur ansvaret för respektive mål fördelas samt hur angreppssätt och strategier ser ut för de politiska målen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2018-01-31

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

  • Att notera informationen rörande verksamhetsuppföljning av Sektor stöd och omsorg genom sektorberättelse 2017 och sektorplan 2018.
  • Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en äldreomsorgsstrategi.
  • Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en funktionshindersstrategi.
  • Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar att starta en intraprenad för kommunens SÄBO verksamhet och återkomma med svar under våren 2018.
 3. Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022.

  Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till sektorchef inom Sektor stöd och omsorg att teckna ettårigt avtal med Västra Götalandsregionen i enlighet med förvaltningens förslag.

  Sammanfattning:

  Inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 är ett samverkansdokument mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR). Syftet är en jämlik vård för unga i Västra Götaland.

  Ungdomsmottagningar bedrivs i samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst och vänder sig till ungdomar till och med 24 år. Mottagningens huvudsakliga uppdrag gäller samlevnad och relationer, psykisk hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt levnadsvanor och livsvillkor. Ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag. Ungdomsmottagningen är en s.k. lågtröskelverksamhet vilket innebär att det ska vara lätt för unga att söka och få hjälp med sina frågor. God tillgänglighet ger möjlighet till tidiga insatser vilket i sin tur förebygger risken att utveckla ohälsa.

  Inriktningsdokumntet beskriver ungdomsmottagningarnas mål, uppdrag och vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamhet och utveckling av ungdomsmottagningarna i länet. Dokumentet utgör även ett stöd och ska ligga till grund för de samverkansavtal som tecknas mellan kommun och Västra Götalandsregionen för varje ungdomsmottagning i länet. Inriktningsdokumentet beskriver också den ekonomiska fördelningsprincip som ligger till grund för fördelning av kostnader mellan VGR och kommunerna.

  Handlingar:

 4. Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

  Sammanfattning:

  Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från 1 januari 2018.

  Överenskommelsen beskriver en in- och utskrivningsprocess för personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst eller öppen hälso- och sjukvård. Processen har ett stort fokus på att samverkan och samordning mellan verksamheterna leder till att den enskilde kan skrivas in och ut på sjukhus på ett tryggt och effektivt sätt.

  Överenskommelsen är tillfällig eftersom dialog pågår om hur betalansvaret ska regleras och hur den slutgiltiga överenskommelsen ska se ut.

  I den föreslagna överenskommelsen regleras att 2017 års regler och rutiner för kommunernas betalansvar fortsätter att gälla till och med 2018-09-24.

  Handlingar:

 5. Remiss om Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att avstå möjligheten att lämna synpunkter på Remissversionen av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

  Sammanfattning:

  Lerums kommun har genom ett utskick från Socialstyrelsen till samtliga kommuner i Sverige fått möjlighet att inkomna med synpunkter på en remissversion av de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

  Förslaget till de nationella riktlinjerna ger rekommendationer om hälso- och sjukvårdens åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor. Rekommendationerna omfattar åtgärder för att stödja personer att förändra levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet.

  Handlingar:

 6. Förfrågningsunderlag Hemtjänst LOV

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag avseende förfrågningsunderlag för hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

  Kommunstyrelsen beslutar att inför nästa årliga revidering ska förfrågningsunderlaget beredas av lämpligt politiskt organ.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har sett över och tagit fram ett nytt förslag på förfrågningsunderlag avseende hemtjänst LOV för 2018. Vissa förtydliganden har gjorts i förfrågningsunderlaget, bl.a. avseende kompetenskrav och tillgänglighet för verksamhetsansvarig samt vilken uppföljning som kommer att ske.

  Revideringen har även medfört några ändringar som kommer att påverka utförarna i viss mån. Förvaltningen har valt att ta bort den högre ersättning som erbjudits då insatser behöver startas upp med kort varsel. Detta som ett steg i de anpassningar som kommer behöva ske i verksamheten till följd av ändrad lagstiftning. Även krav avseende utbildning hos personal har ändrats. Tidigare har kravet varit att all personal som utför omsorgsinsatser ska ha utbildning motsvarande gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Detta krav har ändrats till att minst 60 % av den arbetade tiden ska utföras av personal med ovan angiven utbildning. Därtill har kraven avseende vad leverantörerna själva ska tillhandahålla för att kunna använda kommunens verksamhetssystem ändrats något. Framöver ska leverantören själv tillhandahålla de datorer och telefoner som krävs för åtkomst till verksamhetssystemet samt säkerställa att det finns ett nätverk med tillräcklig kapacitet. Kommunen står fortsatt för licenskostnader och andra eventuella kostnader kopplade till mjukvaran samt för support och utbildning i verksamhetssystemet. Ytterligare en förändring som gjorts är att ansökan nu ska ske elektroniskt, vilket bedöms kunna underlätta såväl ansökningsförfarandet som handläggningen av de inkomna ansökningarna.

  Förvaltningen föreslår att ersättningen justeras med omsorgsprisindex (OPI) och nivån på ersättningen 2018 är då 395 kr per beviljad timme (385 kr 2017).

  Handlingar:

 7. Namngivning på nytt LSS-boende i Gråbo

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att det nya LSS-boendet i Gråbo ska heta Mjörnbo Allé.

  Sammanfattning:

  Kommunen har byggt ett nytt LSS-boende i Gråbo. Namnberedningen föreslår att boendet ska få namnet Mjörnbo Allé.

  Handlingar:

 8. Omprioritering av medel för mindre investeringar under 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att bevilja omprioriteringar av 8 miljoner kronor för investeringar i mindre åtgärder under 2018.

  Sammanfattning:

  I 2018 års budget minskades investeringsmedlen för kollektivtrafikåtgärder och trafiksäkerhetshöjande åtgärder och förvaltningens förslag på trygghetsskapande åtgärder och medel för löpande mindre inflytande projekt fick inga medel. Anledningen till detta var de stora investeringar, bland annat i och med renoveringen av Vattenpalatset och utbyggnationen av Knappekullaskolan, som hade planerade utbetalningar under 2018. Eftersom dessa stora projekt inte kommer ha utbetalningar under 2018 önskar förvaltningen prioritera upp mindre investeringar som kan genomföras under året. Därmed skulle finansiering från ”Vattenpalatset ventilation och vattenrening” samt ”Knappekullaskolan om- och tillbyggnad” omprioriteras till ”Löpande investeringar i kollektivtrafik och hållbart resande”, ”Löpande ökad trafiksäkerhet”, ”Löpande trygghet” och ”Löpande mindre inflytande projekt”.

  Åtgärderna syftar till att främja hållbart resande, ökat inflytande och ökad trafiksäkerhet samt säkra skolvägar. Förvaltningen bedömer att åtgärderna bidrar till kommunens vision, samt till att mål i 2018 års verksamhetsplan uppfylls. Alla åtgärder har tillsammans en uppskattad kostnad på åtta miljoner kronor.

  Handlingar:

 9. Direkttilldelning av drift och underhåll av fastbränsleanläggningar

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar direkttilldela drift och underhåll av fastbränsleanläggningar i Lerums kommun till Lerums Fjärrvärme AB.

  Sammanfattning:

  Lerums kommuns fastighetsbestånd finns sju stycken fastbränsleanläggningar. Kommunen har upphandlat drift och underhåll av dessa. Leverantören av tjänsten har bland annat inte kunna tillhandahålla den jourverksamhet som är nödvändig för att upprätthålla lagkrav. Eftersom avtalet med leverantören löper ut har kommunen inte förlängt det utan önskar finna ny utförare. Kommunens bolag Lerum Fjärrvärme AB har egna fastbränsleanläggningar och således både kompetens och befintlig jourverksamhet avseende dessa. Istället för att upphandla drift och underhåll förslår förvaltningen alltså att kommunen direkttilldelar Lerum Fjärrvärme AB uppdraget att sköta drift och underhåll av fastbränsleanläggningarna.

  Förvaltningen gör bedömningen att det är möjligt att direkttilldela kontraktet till Lerum Fjärrvärme AB utifrån reglerna om interna kontrakt (in house) och de så kallade Teckalkriterierna.

  Handlingar:

 10. Komplettering av renhållningstaxa 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förslag om komplettering av renhållningstaxan 2018.

  Sammanfattning:

  Från och med den 1:a januari 2018 fakturerar kommunen själv renhållningsavgifterna för insamling av hushållsavfall, istället för som tidigare då faktureringen utfördes av kommunens entreprenör. Renhållningstaxa 2018 behöver därför kompletteras.

  Handlingar:

 11. Sektor lärandes arbete för att motverka kränkande behandling

 12. Beredningsrapport: Framtidens gymnasieutbildning

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta beredningsrapporten Framtidens gymnasieutbildning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-26
 13. Köp av andel i Nya Novahallen AB

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om köp av 9 % av aktierna i det bolag som bildas i syfte att uppföra och driva en ny sporthall i Floda till en kostnad av 9 000 kronor.

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna aktieägaravtal och bolagsordning för detsamma samt beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att justera bolagets namn och organisationsnummer, så som det har angivits i bolagsordning och aktieägaravtal, för det fall Bolagsverket ej accepterar detta.

  Handlingar:

 14. Uppföljning av växtrum 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  2017 genomfördes för tredje gången Växtrum i Lerum. Strax efter årsskiftet sammanställdes en uppföljning som nu skickas till Växtrums partnerföretag. Uppföljningen beskriver Växtrum i Lerum 2017 från planeringsstadiet till genomförandet. Hur evenemanget lockat lokala besökare och tillresta, genererat uppmärksamhet och synlighete för Lerum och vårt hållbarhetsarbete. Uppföljningen beskriver också behov av förändring inför kommande års Växtrum och skötseln av våra växtrumsplatser.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-11-16
  Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner sponsringsavtal för Växtrum i Lerum 2017 med Made by Säfwenberg AB, Ernst Rosén AB samt Ica Kvantum i Lerum
 15. Bidrag till utbyggnad/anpassning samlingslokal Sjövik

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 1 miljoner kronor till föreningen Sjöviks Sportklubb för utbyggnad/anpassning av Sjövikslokalen.

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med föreningen Sjöviks Sportklubb i enlighet med föreliggande beslut.

  Sammanfattning:

  För att främja en god integration i Sjövik där ett mottagande av nyanlända är aktuellt beviljas ett bidrag på en miljon kronor till föreningen Sjöviks Sportklubb. Bidraget ska användas för utbyggnad/anpassning av Sjövikslokalen. Syftet är att möjliggöra en utökad användning av lokalen för kommunens invånare där en särskild prioritering är att främja integrationen i samhället. Den verksamhet som föreningen ska bedriva i lokalen hör till den kommunala kompetensen varför bidraget bedöms vara tillåtligt enlig kommunallagen.

  Sjöviks Sportklubb ansvarar för att driva genomförandet av utbyggnationen samt att säkerställa att lokalen hålls tillgänglig för kommunens alla invånare. Bidraget uppgår till 1 miljon kronor och utbetalas under förutsättning att föreningen kan redovisa faktiska kostnader på utfört arbete i definierat syfte.

  Handlingar:

 16. Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse om svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2017 som sitt eget yttrande och överlämnar det till de förtroendevalda revisorerna.

  Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige beslutar notera kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning.

  Sammanfattning:

  Som ett led i 2017 års redovisningsrevision har EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat den interna kontrollen för ett antal processer och rutiner, däribland bokslutsprocessen, löneprocessen, inköpsprocessen, faktureringsprocessen, investerings- och exploateringsprocessen samt processen för redovisning av mervärdesskatt och för finansiella instrument. EY har också granskat bland annat gränsdragning mellan investering och drift och övergripande resultatanalys.

  I rapporten, som är skriven i avvikelseform, framkommer att det inom den interna kontrollen finns vissa områden där förbättringar kan ske. Revisorerna påpekar att det finns förbättringar att göra inom löneprocessen samt investerings- och exploateringsprocessen. Revisorerna rekommenderar kommunen att utveckla processen för redovisning av mervärdesskatt och fortsätta arbetet med kontroller för representation och konferenser.

  Handlingar:

 17. Bollebygd kommuns ingående av aktieägaravtal och förvärv av aktier i Gryaab AB samt fastställande av bolagsordning för Gryaab AB

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna Bollebygds kommuns inträde i aktieägaravtalet mellan delägarna i Gryaab AB och anslutning till den kommunala samverkan som bedrivs i Gryaab AB samt att med anledning av denna förändring godkänna anpassad bolagsordning för Gryaab AB.

  Sammanfattning:

  Gryaab AB har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ägs av kommunerna Göteborg, Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Lerum. Bollebygds kommun har ansökt om delägarskap i Gryaab AB. Bollebygd föreslås erbjudas att teckna aktier genom riktad nyemission till en andel som motsvarar kommunens befolkningsandel av den totala befolkningsmängden bland de anslutna kommunerna. Bollebygd föreslås också erhålla en suppleantplats i Gryaabs styrelse vilket innebär att styrelsens utökas med en suppleantplats.

  Handlingar:

 18. Försäljning av kommunens datorer

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till försäljning av kommunens datorer.

  Sammanfattning:

  Som ett nästa steg i förverkligandet av beslutet från kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2017 (§ 152) säljs kommunens datorer till avtalad leverantör av Data hårdvara. Datorerna leasas tillbaka och intäkten används för direkt avskriva det bokförda värdet och på så sätt hanteras kommunens alla datorer som drift.

  Handlingar:

 19. Beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att notera förteckningen över beslut fattade på delegation.

  Handlingar:

 20. Kommundirektören rapporterar

 21. Kommunstyrelsens utskott rapporterar

 22. Kommunstyrelsens representanter rapporterar