Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen
 • 16

 • 30

 • 13

-

 • 22

 • 5

 • 19

 • 3

 • 17

 • 7

 • 21

 • 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

 • 9

 • 23

-

-

-

 • 26

 • 10

 • 10

 • 10

 • 24

 • 14

 • 28

-

Kommunfullmäktige
 • 24

 • 14

-

-

 • 13

 • 25

 • 29

 • 18

Beredningen för infrastruktur och boende

-

-

 • 8

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

 • 17

 • 13

-

-

-

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre
 • 11

 • 6

-

-

 • 8

 • 22

-

-

-

 • 18

 • 19

 • 7

-

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv
 • 20

 • 22

 • 12

-

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott
 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-10 - Beslut

 1. Tillkommande eller utgående ärenden

 2. Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2018 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst och Lerums kommun

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2018 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst och Lerums kommun.

  Sammanfattning:

  Lerum har avtalad samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst runt lokalt folkhälsoarbete. En plan med budget och insatser ska årligen tas fram inom ramen för avtalet. Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för HSN och kommunen.

  Folkhälsoarbetet ska ta sin utgångspunkt i de fem sociala hållbarhetsprinciperna. Detta innebär att det inte finns strukturella hinder för människors hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening.

  Både Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst och Lerums kommun har tydligt uttalat fokus inom området fullföljda studier. Med utgångspunkt i detta planerar parterna att fokusera på och utveckla arbetet med ”Familjecentrerat arbetssätt i samverkan för fullföljda studier” under perioden 2018-2020.
   
  Insatsområdena för 2018 är: Plattform Lerum - Familjecentrerat arbetssätt i samverkan för fullföljda studier, ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)-arbete i Lerum samt interna och externa initiativ för ökad social hållbarhet.

  Handlingar:

 3. Dialog om Lerums kommuns engagemang i Garveriet i Flodas utveckling

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Handlingar:

 4. Avtal med partners för Växtrum i Lerum 2018-2020

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner sponsringsavtal för Växtrum i Lerum 2018, 2019 och 2020 med Sparbanksstiftelsen Alingsås, Made af Säfwenberg samt Ica Kvantum i Lerum.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen har upprättat tre partneravtal för genomförande av Växtrum i Lerum 2018, 2019 och 2020. Eftersom avtalet innebär att partner medfinansierar Växtrum, måste kommunstyrelsens arbetsutskott godkänna avtalen. Lerums kommuns och partners åtaganden framgår av avtalen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-25

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

 5. Innovationssluss för hållbar kommunutveckling, införandeprojekt

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Handlingar:

 6. Regionalt stomcykelnät

  Beslut:

  Kommunstryrelsen arbetsutskott noterar informationen om arbetet med det regionala stomcykelnätet.

  Sammanfattning:

  Inom Göteborgsregionen har vi en god cykelinfrastruktur inom tätorterna, men saknar ofta länkar som kopplar ihop tätorter och kommuner med varandra. GR har därför samlat medlemskommunerna och arbetat fram ett koncept för stomcykelnät inom regionen. Ett koncept för regionala stomcykelstråk kan öka cykelns status som regionalt transportslag, genom ökad framkomlighet och kortare restider, högre säkerhet och komfort. Projektets syfte är fler regionala pendelresor med cykel och kollektivtrafik, samt färre bilresor.

  Koncept för regionalt stomcykelnät utgörs av en gemensam standard som beskriver dels tekniska, infrastrukturella kvaliteter av cykelvägnätet men också funktioner som beskriver hur det ska vara att cykla. Utpekat stomcykelvägnät genom Lerums kommun är längs med E20 stråket.

  Under hösten 2017 ska arbetet förankras i GRs medlemskommuner. Nästa steg i arbetet är att genomföra stråkstudier för respektive cykelstråk, tidsplanen för detta är ännu okänd

  Handlingar:

 7. Lerums kommuns värdegrund för ledarskapet

 8. Workshop ”Jag är Lerum”

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Handlingar: