Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen
 • 7

 • 21

 • 11

 • 25

 • 16

 • 30

 • 13

-

 • 22

 • 5

 • 19

 • 3

 • 17

 • 7

 • 21

 • 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 28

-

 • 9

 • 23

-

-

-

 • 26

 • 10

 • 24

 • 14

 • 28

-

Kommunfullmäktige
 • 22

 • 26

 • 24

 • 14

-

-

 • 13

 • 25

 • 29

 • 18

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre
 • 11

 • 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv
 • 20

 • 24

 • 22

 • 12

-

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott
 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunfullmäktige, 2018-02-22 - Kallelse

 1. Omvärldsrapport

 2. Upprop

 3. Val av justerare

 4. Avsägelser från förtroendeuppdrag

 5. Fyllnadsval vid sammanträdet

 6. Anmälan av nya medborgarförslag

 7. Anmälan av nya motioner

 8. Anmälan av nya frågor

 9. Anmälan av nya interpellationer

 10. Presentation av resultatet från medborgarenkäten

 11. Svar på interpellation om skattefinansierad propaganda ställd av Alexander Abenius (M)

 12. Svar på medborgarförslag om att flytta parken vid Feminetthuset

 13. Svar på medborgarförslag om nya trappsteg vid Aspens badplats

 14. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med hänsyn till den nya kommunallagen

  Sammanfattning

  Den nya kommunallagen träder i kraft den 1 januari 2018. I huvudsak innebär lagen en ny struktur med ett enhetligt språk. Det finns dock ett par ändringar i sak. Ett fåtal av dessa påverkar kommunfullmäktige. Med anledningen av lagändringen finns det behov av att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning. Förvaltningen föreslår bland annat följande ändringar:

  • Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för att ta fram förslag på de förtroendevaldas budget.
  • Annonseringskravet i ortstidning slopas.
  • Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.
  • När revisionsberättelse, årsredovisning eller ett ärende som berör revisorernas granskning behandlas i kommunfullmäktige får de sakkunniga revisorerna delta i överläggningen.

  Ärendet har beretts av kommunfullmäktiges presidium.

  Handlingar :

 15. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

  Sammanfattning

  Reglementet är kommunfullmäktiges beställning till kommunstyrelsen. Det anger vad kommunstyrelsen ska göra, vad kommunstyrelsen får göra och vad kommunstyrelsen ansvarar för. Reglementet anger även hur kommunstyrelsen som politiskt organ ska arbeta.

  Förvaltningen har fått i uppdrag att revidera uppdrags- och arbetsbeskrivning för kommunstyrelsens utskott och måste därför även revidera kommunstyrelsens reglemente.

  Ändringen som förvaltningen föreslår är ett förtydligande gällande att kommunstyrelsen bestämmer vilka ärenden som ska beredas av kommunstyrelsens utskott.

  Handlingar :