Bolag och förbund

Lerums kommun äger delar av Förbo, Gryaab, Renova och är ensam ägare av Lerum Energi, det allmännyttiga bostadsbolaget AVAB och Hedehem. Lerums kommun är medlem i Räddningstjänsten Storgöteborg och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Här följer en kort beskrivning av respektive bolag och förbund. Du kan läsa mer om dem i länklistan längst ner på sidan.

Allmännyttigt bostadsbolag AVAB

AVAB* har som uppgift att

  • tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster
  • samverka med kommunen kring bostäder för grupper med särskilda behov
  • välja energieffektiva lösningar och sunda material och driva verksamheten på ett ekologiskt hållbart sätt, präglat av ett aktivt miljöarbete
  • bidra till integration och mångfald
  • låta verksamheten präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen

Kommunen äger AVAB i sin helhet, vilket innebär att beslut av principiell karaktär eller av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige. Ägardirektivet är därför fastställt av kommunfullmäktige och på bolagets första årsstämma.

AVAB har ingen egen bostadskö. Bostadssökande ska istället anmäla sig till Boplats Göteborg.

*AVAB är en förkortning av Aspenäs Villastad AB, ett bolag som Lerums kommun haft vilande och som därför snabbt kunde startas när behovet av hyreslägenheter i kommunen ökade under 2016. AVAB arbetar för hela Lerums kommun, och inte enbart för området Aspenäs.

Lerum Energi

Lerum Energi AB är ett lokalt energibolag med eldistribution till ca 15 000 kunder i Lerum, Floda och Gråbo. Lerum Energi ägs till 100 procent av Lerums kommun.

Kommunens representanter i styrelsen 2015-2018:

Leon Johanson (FP), ordförande
Anna-Lena Holberg (m), vice ordförande
Lena Stenmark (S), ledamot
Sven Ekman (MP), ledamot
Bengt Slättberg (S), ersättare
Lillemor Rånevik (S), ersättare
Annelie Eng (M), ersättare
Lars-Gunnar Gonnardsson (C), ersättare 

Lerum Fjärrvärme

Lerum Fjärrvärme AB är ett dotterbolag till Lerum Energi AB. Det ägs till 51 procent av Lerum Energi AB och till 49 procent av Göteborg Energi AB. Lerum Fjärrvärme bedriver elproduktion och erbjuder fjärrvärme till privatpersoner och företag i Lerum, Gråbo, Stenkullen och Floda och driver tre vattenkraftverk i Säveån.

Kommunens representanter i styrelsen 2015-2018:

Lena Stenmark (S), ledamot
Anna-Lena Holberg (M), ledamot
Leon Johanson (FP), ledamot

Hedehem

Lerums kommun är ensam ägare till kommanditbolaget Hedehem. Bolaget äger sju fastigheter för särskilt boende och en förskola och förvaltas av Lerums kommun.

Förbo

Förbo är ett allmännyttigt bostadsföretag med verksamhet inom ägarkommunerna Härryda, Kungälv, Lerum och Mölndal. Kommunens ägarandel är 21 procent.

Gryaab

Gryaab ansvarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen och ägs gemensamt av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Kommunens ägarandel är 4,8 procent.

Renova

Renova erbjuder tjänster inom återvinnings- och avfallsområdet och ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö. Kommunens ägarandel är 1,3 procent.

Kommuninvest

Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag som ägs av svenska kommuner och landsting som är medlemmar i bolaget. Bolaget arbetar för att ge sina medlemmar utlåning och rådgivning.

Räddningstjänsten Storgöteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg har som uppdrag att ansvara för förebyggande brandskydd och räddningstjänst i de sex medlemskommunerna: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Verksamheten bedrivs i ett kommunalförbund som leds av ett politiskt valt förbundsfullmäktige som i sin tur utser en förbundsstyrelse.

Kommunens representanter i förbundsfullmäktige 2015-2018:

Dennis Jeryd (S), ledamot
Jeanette Andersson (M), ledamot
Eva Brodén (M), ersättare
Eva Andersson (C), ersättare

Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner 918 000 invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. Verksamheten bedrivs i ett kommunalförbund som leds av ett politiskt valt förbundsfullmäktige som i sin tur utser en förbundsstyrelse.

Lerum Elhandel AB

Bolaget bedriver elhandel genom inköp och försäljning av energi. Lerum Elhandel AB ägs till 100 procent av Lerum Energi AB.