Utveckling

Verksamhetsområde Utveckling är det samlade namnet på kommunens gemensamma stödfunktioner: ekonomi, kommunikation, kundcenter, IT, personal samt administrativt stöd till den politiska organisationen.

Verksamhetsområde Utveckling möjliggör för sektorerna att fokusera på respektive kärnverksamhet.

Hög servicenivå och inspiration

Kommunens interna service ska inte bara kännetecknas av en hög servicenivå utan också stödja och inspirera utifrån övriga verksamheters behov. De interna servicefunktionerna ska arbeta för att frågor hanteras enhetligt inom hela förvaltningen och att beslutade handlingar och policyer följs.

Effektivare styrning av verksamheten

Verksamhetsområde Utveckling samordnar och effektiviserar de delar av verksamheten som är gemensamma för förvaltningens olika delar. Genom rätt balans av stöd, service, uppföljning och kontroll möjliggör verksamhetsområdet kommunledningens styrning av verksamheten. Verksamhetsområde Utveckling gör det möjligt för kommunstyrelsen att verka genom en förvaltning.