Personalenheten

Personalenheten ansvarar för kommunens övergripande personalfrågor.

Enheten jobbar med kommunens personal- och lönepolitik genom att informera, utbilda, erbjuda rådgivning och vara ett stöd för kommunens ledare.

Vardagsnära och strategiskt

Det innebär bland annat att arbeta strategiskt med kompetensutveckling, ledarutveckling, lönebildning, jämställdhet och mångfald samt hälsofrämjande insatser. Men också att vara till hjälp i mer vardagliga frågor som rör arbetsgivarrollen.

HR-chef  Malena Steingruber, 0302-52 12 43.