Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad är den samlade benämningen för de enheter som arbetar med planering, byggande, infrastruktur, miljö, näringsliv och teknisk drift inom kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde.

Sektorchef

Tf Anna Poulsen  0302-52 26 89

Bygglov

Bygglovsenheten hanterar frågor som bygglovsprövning, bygganmälan och förhandsbesked. Miljö- och byggnadsnämnden är beslutande organ. Ska du bygga nytt, bygga om eller riva, läs mer här

Energirådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Läs mer här om energirådgivning, uppvärmningsalternativ och energianvändning.

Miljö

För frågor som rör bland annat miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelstillsyn, läs mer under rubriken Bygga, bo och miljö eller kontakta Miljöenheten via kommunens kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00. Miljöenhetens uppdrag är att för miljö- och byggnadsnämnden, kontrollera att lagstiftning om i huvudsak miljö, livsmedel, och tobak följs. I uppdraget ligger även att lämna råd i olika miljöfrågor. Miljöenheten håller sig uppdaterad om miljö- och hälsosituationen i kommunen, utarbeta förslag och åtgärder för att förebygga ohälsa och miljöskada på lång sikt.

Strategisk planering

Enheten ansvarar för bland annat; översiktsplanering, trafikstrategi, bredband, buller, geoteknik, klimatanpassning, kollektivtrafik och naturvård.

Samhällsplanering

Verksamhetsområdet samhällsplanering är en beställar- och utförarverksamhet med ansvar för bland annat; GIS, detaljplaner, exploaterings- och investeringsprojekt, markfrågor som inte är allmän platsmark, vatten- och avloppsplaner, trafikplaner, trafikreglering och trafiksäkerhet.

Gator, vägar och parker

Vägenheten sköter drift och underhåll av 200 kilometer vägar, 90 kilometer gång- och cykelvägar och gångbanor samt 48 broar och vägportar. Dessa ska vara belysta, rätt skyltade, uppmålade och vintertid halkbekämpade och snöröjda. Vägverket ansvarar för E20 och vissa andra vägar som till exempel väg 190, Härskogsvägen, Olofstorpsvägen och Gråbovägen. De mindre vägarna sköts av vägsamfälligheter eller privata väghållare.

Parkenheten sköter rabatter, cirka en miljon kvadratmeter grönytor, 2 000 träd och 39 lekplatser samt håller rent på allmänna platser.

För felanmälan som rör vägar, gator och parker, kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00. Du kan också göra felanmälan direkt via webbplatsen. Observera att vi behandlar webbanmälningar vardagar, under kontorstid. Klicka här för att fylla i webbformuläret »

Renhållning

För frågor som gäller hushållsavfall, farligt avfall, återvinning, taxor och avgifter, läs mer under fliken Bygga, bo och miljö eller kontakta Renhållningsenheten via kommunens kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00. Renhållningsenheten ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållssopor genom avtal med entreprenören Renova.

På återvinningscentralen Hultet, som drivs i egen regi, kan Lerums kommuninvånare lämna återvinningsmaterial, trädgårdsavfall, farligt avfall, skrot och grovsopor med mera.

Vatten och avlopp

VA-produktion förser Lerumsborna med gott och hälsosamt vatten efter de kvalitetskrav som Livsmedelsverket fastställt. Enheten producerar rent vatten vid två vattenverk samt sköter drift och underhåll av tryckstegringsstationer och reservoarer. Avloppsvattnet hanteras också efter givna tillståndsvillkor för att återföras till naturen utan störningar för hälsa och miljö. Avloppsvattnet leds idag till Ryaverket.

VA-distribution sköter drift- och underhåll av VA-ledningsnätet. Det innebär att man arbetar med förebyggande åtgärder för att förhindra akuta reparationer av läckor, rörbrott och avloppsstopp.

Har du frågor om renvattenproduktion, taxor eller anslutning till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, läs mer under fliken Bygga, bo och miljö eller kontakta VA-enheten via kommunens kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00.

Verksamhetsservice

Verksamhetsservice består av kommunens verksamhetslokaler och serviceenheten (måltid, städ och fordon). Serviceenheten har driftsuppdraget att sköta och utveckla måltidsservice och städ av kommunens lokaler och att samordna kommunens fordon.

Kommunens verksamhetslokaler arbetar med post och vaktmästeri inom kommunen, drift, förvaltning och planerat underhåll av kommunala verksamhetslokaler. Såväl lokaler som bostäder hyrs ut till externa hyresgäster. Ytan på totalt cirka 193 000 kvadratmeter fördelas på 5 förvaltningsfastigheter, 8 fritidsfastigheter, 18 skolor, 6 servicehus, 41 förskolor samt ett antal hyres-, kultur- och saneringsfastigheter.

Näringsliv

Näringslivsenheten är till för företagarna och för att fånga upp näringslivets behov. Näringslivsenheten är en förmedlande länk till kommunens organisation och hjälper till vid kontakt med olika myndigheter. Lokalt verkar vi för att åstadkomma ett bra näringslivsklimat samt göra Lerums kommun attraktiv för företagare.