Samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad är den samlade benämningen för de enheter som arbetar med planering, byggande, infrastruktur, miljö och teknisk drift inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Bygglov

Bygglovsenheten hanterar frågor som bygglovsprövning, bygganmälan och förhandsbesked. Miljö- och byggnadsnämnden är beslutande organ. Ska du bygga nytt, bygga om eller riva, läs mer här

Energirådgivning

För information om uppvärmningsalternativ och energianvändning, läs här.

Detaljplaner och exploatering

Planenheten arbetar med program, detaljplaner och områdesbestämmelser. Mer information om kommunens pågående detaljplanearbeten och utbyggnadsområden, kan du läs här

Mark- och exploateringsenheten arbetar med exploatering, markfrågor (som inte är allmän platsmark), mark- och arrendeavtal och frågor om markåtkomst.

Gator, vägar och parker

För felanmälan som rör vägar, gator och parker, kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00. Du kan också göra felanmälan direkt via webbplatsen. Observera att vi behandlar webbanmälningar vardagar, under kontorstid.
Klicka här för att fylla i webbformuläret »

För mer information om trafik, vägar och gator, läs här.

Vägenheten sköter drift och underhåll av 200 kilometer vägar, 90 kilometer gång- och cykelvägar och gångbanor samt 48 broar och vägportar. Dessa ska vara belysta, rätt skyltade, uppmålade och vintertid halkbekämpade och snöröjda. Vägverket ansvarar för E20 och vissa andra vägar som till exempel väg 190, Härskogsvägen, Olofstorpsvägen och Gråbovägen. De mindre vägarna sköts av vägsamfälligheter eller privata väghållare.

Parkenheten sköter rabatter, cirka en miljon kvadratmeter grönytor, 2 000 träd och 39 lekplatser samt håller rent på allmänna platser.

Kollektivtrafik

Genom att resa kollektivt minskar vi utsläpp, buller och trängsel i vår närmiljö. För mer information om kollektivtrafik, läs här.   

Kommunens verksamhetslokaler

Kommunens verksamhetslokaler förvaltar lokaler för kommunens skolor, förskolor och övrig kommunal verksamhet. Dessutom hyrs såväl lokaler som bostäder ut till externa hyresgäster. Ytan på totalt cirka 193 000 kvadratmeter fördelas på 5 förvaltningsfastigheter, 8 fritidsfastigheter, 18 skolor, 6 servicehus, 41 förskolor samt ett antal hyres-, kultur- och saneringsfastigheter.

Ett av verksamhetens mål är att öka det planerade fastighetsunderhållet så att de akuta felen kan minimeras. Förvaltningen påverkas i hög utsträckning av miljökrav och kommunens vision att bli ledande miljökommun 2025, vilket gör det angeläget att utveckla alternativa uppvärmningssystem och att installera återvinningssystem för ventilation. Verksamheten var först i kommunen med att miljödiplomeras år 2010.

Miljö

För ärenden som rör bland annat miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelstillsyn, läs mer under rubriken Bygga, bo och miljö eller kontakta Miljöenheten via kommunens kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00.

Miljöenhetens uppdrag är att för den politiska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kontrollera att lagstiftning om i huvudsak miljö, livsmedel, och tobak följs. En del av uppdraget är att behandla alla de ärenden som kommer in; ansökningar, klagomål, remisser och förfrågningar. I uppdraget ligger även att lämna råd i olika miljöfrågor. Årligen behandlas cirka 1 000 sådana ärenden.

En annan del av uppdraget är att besöka olika verksamheter i kommunen för att kontrollera att lagstiftningen följs. I detta arbete ingår också en stor del rådgivning. I Lerums kommun finns fler än 1 100 verksamheter som regelbundet ska besökas för rådgivning och kontroll.

Sist men inte minst ska enheten hålla sig uppdaterad om miljö- och hälsosituationen i kommunen, utarbeta förslag och åtgärder för att förebygga ohälsa och miljöskada på lång sikt.

Tänk på att all e-post som kommer till oss blir en allmän handling och kan bli offentlig.

Miljöenhetens arbetsområden

 • Avfall
 • Bad, både simhallar och utomhus
 • Bekämpningsmedel
 • Bostäder
 • Buller
 • Cisterner för till exempel olja
 • Dricksvatten
 • Elmagnetiska fält
 • Energifrågor
 • Enskilda avlopp
 • Förorenad mark
 • Försurning
 • Grundvatten
 • Hälsoskydd
 • Kalkning
 • Kemiska produkter
 • Lantbrukets miljöskydd
 • Livsmedel
 • Luftvård
 • Miljöskydd
 • Miljöstörningar från flyg, tåg och vägtrafik
 • Ozonskadliga ämnen
 • Skyddsplaner för dricksvatten
 • Smittskydd
 • Strålning
 • Tobakslagen
 • Vatten och avloppsplaner
 • Värmepumpar
 • Ytvatten
 • Övergödning

Projektledning och trafik

Projektenheten arbetar med planering, projektledning och byggande av kommunala serviceinrättningar, byggande enligt VA-planer och trafikplaner samt även trafikreglering och trafiksäkerhet.

Renhållning

För frågor som gäller hushållsavfall, farligt avfall, återvinning, taxor och avgifter, läs mer under fliken Bygga, bo och miljö eller kontakta Renhållningsenheten via kommunens kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00.

Renhållningsenheten ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållssopor genom avtal med entreprenören Renova.

På återvinningscentralen Hultet, som drivs i egen regi, kan Lerums kommuninvånare lämna återvinningsmaterial, trädgårdsavfall, farligt avfall, skrot och grovsopor med mera.

Renhållningsverksamhetens mål är att skydda miljön genom att minska avfallets farlighet samt genom återvinning och källsortering få bättre hushållning med naturresurserna.

Vatten och avlopp, VA

VA-produktion förser Lerumsborna med gott och hälsosamt vatten efter de kvalitetskrav som Livsmedelsverket fastställt. Enheten producerar rent vatten vid två vattenverk samt sköter drift och underhåll av tryckstegringsstationer och reservoarer. Avloppsvattnet hanteras också efter givna tillståndsvillkor för att återföras till naturen utan störningar för hälsa och miljö. Avloppsvattnet leds idag till Ryaverket.

VA-distribution sköter drift- och underhåll av VA-ledningsnätet. Det innebär att man arbetar med förebyggande åtgärder för att förhindra akuta reparationer av läckor, rörbrott och avloppsstopp.

Verksamhetens mål är att VA-hanteringen ska bedrivas utifrån ett kretsloppstänkande. Verksamheten finansieras till cirka 97 procent genom anläggnings- och förbrukningsavgifter från kunderna enligt kommunens VA-taxa.

I kommunens digitala kartverk är ledningarnas status och sträckning inlagda. Har du frågor om renvattenproduktion, taxor eller anslutning till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, läs mer under fliken Bygga, bo och miljö eller kontakta VA-enheten via kommunens kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00.


I menyn till vänster hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare på respektive enhet.