Samhällsplanering

Verksamhetsområdet samhällsplanering är en beställar- och utförarverksamhet med ansvar för bland annat; GIS, detaljplaner, exploaterings- och investeringsprojekt, markfrågor som inte är allmän platsmark, vatten- och avloppsplaner, trafikplaner, trafikreglering och trafiksäkerhet. I verksamhetsområdet ingår enheterna, Mark och GIS-enheten, Planenheten och Projektenheten.

Verksamhetschef

Anna Poulsen, verksamhetschef, telefon 0302-52 26 89

Mark och GIS-enheten 

Cecilia Friberg, enhetschef Mark och GIS, telefon 0302-52 12 22
Annelie Magnesköld, samordnare
Christina Odby, mark- och exploateringsingenjör
Niklas Björnander, marksamordnare
Oscar Karlsson, mark- och exploateringsingenjör
Pernilla Siverbo, mark- och exploateringsingenjör
Anna Wigren, GIS-samordnare
Carina Gillquist, GIS-ingenjör
Fikret Calakovic, GIS-ingenjör
Klara Persson, GIS-ingenjör

Planenheten

Anna Samuelsson, planchef, telefon 0302-52 08 43
Agnes Muzones, planarkitekt
Helena Berntsson Rådlund, administratör
Helena Hoas, planarkitekt
Henrik Ohlson, planarkitekt
Lars Palmeby,planarkitekt
Louise Wollter, projektsamordnare
Nermina Ombasic, planarkitekt
Ottie Holmberg, administratör

Projektenheten

Morgan Persson, tf projektchef, telefon 0302-52 11 91
Andreas Stark, projektledare
Anna Jägemalm, projektledare
Anna-Karin Holmgren, projektledare
Denny Johansson, projektledare 
Hamid Rezaie, projektledare
Henrik Nystedt, projektledare
Josef Olsson, projektledare 
Lisa Vikingsson, trafikingenjör
Mahmood Salih, projektledare
Maria Ackerberg, projektledare
Marie Back, administratör
Martin Carlsson, byggledare
Mikaela Munoz Eliasson, projektledare
Peter Ringström, projektledare
Rebecca Greek, trafikingenjör
Robert Hamilton,trafikingenjör