Samhällsplanering

Verksamhetsområdet samhällsplanering är en beställar- och utförarverksamhet med ansvar för bland annat; GIS, detaljplaner, exploaterings- och investeringsprojekt, markfrågor som inte är allmän platsmark, vatten- och avloppsplaner, trafikplaner, trafikreglering och trafiksäkerhet. I verksamhetsområdet ingår enheterna, Mark och GIS-enheten, Planenheten och Projektenheten.

Verksamhetschef

Vakant, rekrytering pågår.

Mark och GIS-enheten 

Cecilia Friberg, enhetschef Mark och GIS, telefon 0302-52 12 22
Annelie Magnesköld, samordnare
Christina Odby, mark- och exploateringsingenjör
Niklas Björnander, marksamordnare
Oscar Karlsson, mark- och exploateringsingenjör
Pernilla Siverbo, mark- och exploateringsingenjör
Anna Wigren, GIS-samordnare
Cecilia Nilsson, GIS-ingenjör
Carina Gillquist, GIS-ingenjör
Klara Persson, GIS-ingenjör 
Fikret Calakovic, GIS-ingenjör

Planenheten

Vakant, Planchef
Agnes Muzones, planarkitekt
Helena Berntsson Rådlund, administratör
Helena Hoas, planarkitekt
Henrik Ohlson, planarkitekt
Lars Palmeby, planarkitekt
Louise Wollter, projektsamordnare
Nermina Ombasic, planarkitekt
Ottie Holmberg, administratör

Projektenheten

Jennie.Eriksson, projektchef, telefon 0302-52 14 66
Anna Jägemalm, projektledare
Anna-Karin Holmgren, projektledare
Denny Johansson, projektledare 
Hamid Rezaie, projektledare
Josef Olsson, projektledare 
Khaled Al-Abdullah, trafikingenjör
Mahmood Salih, projektledare
Maria Ackerberg, projektledare
Marie Back, administratör
Martin Carlsson, byggledare
Mikaela Munos Eliasson, projektledare
Rebecca Greek, trafikingenjör
Robert Hamilton, trafikingenjör