Samhällsplanering

Verksamhetsområdet samhällsplanering är en beställar- och utförarverksamhet med ansvar för bland annat; översiktsplanering, detaljplaner, geodata, exploaterings- och investeringsprojekt, markfrågor (som inte är allmän platsmark), vatten- och avloppsplaner, trafikplaner, trafikreglering och trafiksäkerhet. Inom verksamhetsområdet finns expertkompetens inom områdena; bredband, buller, geoteknik, klimatanpassning, kollektivtrafik, mätning och naturvård.

Verksamhetschef

Cecilia Friberg, telefon 0302-52 12 22

Geodata- och strategisk planering

Carolina Eriksson, tf enhetschef, telefon 0302- 52 20 18
Anna Wigren, GIS-ingenjör
Carina Gillquist, kartingenjör
Cecilia Ahl, geotekniker
David Hirdman, expertsamordnare och klimatanpassningsstrateg
David Lindström, projektcontroller
Fredrik Hillbom, strategisk samhällsplanerare, Kollektivtrafik
Hans Wiberg, mätningsingenjör
Karolina Källstrand, naturvårdshandläggare
Klara Persson, GIS-ingenjör / vikarie Cecilia Nilsson, GIS-ingenjör
Linda Billberg, strategisk samhällsplanerare, Översiktsplan
Linda Sälle, personalsamordnare
Maria Persson, kommunikatör
Marielle Dannewing, administratör
Per Karlsson, GIS-samordnare

Mark- och exploateringsenheten

Johanna Ek Wahlqvist, mark- och exploateringschef, telefon 0302-52 12 15
Christina Odby, mark- och exploateringsingenjör
Niklas Björnander, administratör
Oscar Karlsson, mark- och exploateringsingenjör
Pernilla Siverbo, mark- och exploateringsingenjör
Susanne Rosqvist, mark- och exploateringsingenjör

Planenheten

Joanna Hagstedt, planchef, telefon 0302-52 11 92
Agnes Muzones, planarkitekt
Helena Berntsson Rådlund, administratör
Helena Hoas, planarkitekt
Henrik Ohlson, planarkitekt
Lars Palmeby, planarkitekt
Louise Wollter, projektsamordnare
Ottie Holmberg, administratör

Projektenheten

Peter Ringström, tf projektchef, telefon 0302-52 11 79
Anna Jägemalm, projektledare
Anna-Karin Holmgren, projektledare
Denny Johansson, projektledare 
Hanna Jonsson, projektledare
Hamid Rezaie, projektledare
Josef Olsson, projektledare 
Khaled Al-Abdullah, trafikingenjör
Lisa Sakshaug, trafikingenjör
Mahmood Salih, projektledare
Maria Ackerberg, projektledare
Maria Magnusson, projektsamordnare
Martin Carlsson, byggledare
Mikaela Munos Eliasson, projektledare
Rebecca Greek, trafikingenjör
Robert Hamilton, trafikingenjör