Samhällsplanering

Verksamhetsområdet samhällsplanering är en beställar- och utförarverksamhet med ansvar för bland annat; översiktsplanering, detaljplaner, geodata, exploaterings- och investeringsprojekt, markfrågor (som inte är allmän platsmark), vatten- och avloppsplaner, trafikplaner, trafikreglering och trafiksäkerhet. Inom verksamhetsområdet finns expertkompetens inom områdena; bredband, buller, geoteknik, klimatanpassning, kollektivtrafik, mätning och naturvård.

Verksamhetschef

Cecilia Friberg, telefon 0302-52 12 22

Geodata- och strategisk planering

Carolina Eriksson, tf enhetschef, telefon 0302- 52 20 18
Anna Wigren, GIS-ingenjör
Carina Gillquist, kartingenjör
Carina Persson, ekonomiassistent
Cecilia Ahl, geotekniker
David Hirdman, expertsamordnare och klimatanpassningsstrateg
David Lindström, projektcontroller
Fredrik Hillbom, strategisk samhällsplanerare, Kollektivtrafik
Hans Wiberg, mätningsingenjör
Karolina Källstrand, naturvårdshandläggare
Klara Persson, GIS-ingenjör / vikarie Cecilia Nilsson, GIS-ingenjör
Linda Billberg, strategisk samhällsplanerare, Översiktsplan
Linda Sälle, personalsamordnare
Maria Persson, kommunikatör
Marielle Dannewing, administratör
Per Karlsson, GIS-samordnare

Mark- och exploateringsenheten

Johanna Ek Wahlqvist, mark- och exploateringschef, telefon 0302-52 12 15
Christina Odby, mark- och exploateringsingenjör
Ingemar Larsson, mark- och exploateringsingenjör
Niklas Björnander, administratör
Oscar Karlsson, mark- och exploateringsingenjör
Pernilla Siverbo, mark- och exploateringsingenjör
Susanne Rosqvist, mark- och exploateringsingenjör

Planenheten

Joanna Hagstedt, planchef, telefon 0302-52 11 92
Agnes Muzones, planarkitekt
Helena Berntsson Rådlund, administratör
Helena Hoas, planarkitekt
Henrik Ohlson, planarkitekt
Lars Palmeby, planarkitekt
Louise Wollter, projektsamordnare
Ottie Holmberg, administratör
Tordh Lindgren, planarkitekt

Projektenheten

Peter Ringström, tf projektchef, telefon 0302-52 11 79
Anna Jägemalm, projektledare
Emelie Andréasson, projektledare
Mahmood Salih, projektledare
Maria Ackerberg, projektledare
Martin Carlsson, byggledare
Mikaela Munos Eliasson, projektledare
Rebecca Greek, trafikingenjör
Robert Hamilton, trafikingenjör
Maria Magnusson, projektsamordnare
Anna-Karin Holmgren, projektledare
Lisa Sakshaug, trafikingenjör
Hanna Jonsson, projektledare
Hamid Rezaie, projektledare
Khaled Al-Abdullah, trafikingenjör