Samhällsplanering

Verksamhetsområdet samhällsplanering är en beställar- och utförarverksamhet med ansvar för bland annat; GIS, detaljplaner, exploaterings- och investeringsprojekt, markfrågor som inte är allmän platsmark, vatten- och avloppsplaner, trafikplaner, trafikreglering och trafiksäkerhet. I verksamhetsområdet ingår enheterna, Mark och GIS-enheten, Planenheten och Projektenheten.

Verksamhetschef

Vakant, rekrytering pågår.

Mark och GIS-enheten 

Cecilia Friberg, enhetschef mark och GIS, telefon 0302-52 12 22
Annelie Magnesköld, samordnare
Christina Odby, mark- och exploateringsingenjör
Niklas Björnander, marksamordnare
Oscar Karlsson, mark- och exploateringsingenjör
Pernilla Siverbo, mark- och exploateringsingenjör
Anna Wigren, GIS-samordnare
Cecilia Nilsson, GIS-ingenjör
Carina Gillquist, GIS-ingenjör
Hans Wiberg, Mätingenjör
Klara Persson, GIS-ingenjör 

 

Planenheten

Joanna Hagstedt, planchef, telefon 0302-52 11 92
Agnes Muzones, planarkitekt
Helena Berntsson Rådlund, administratör
Helena Hoas, planarkitekt
Henrik Ohlson, planarkitekt
Lars Palmeby, planarkitekt
Louise Wollter, projektsamordnare
Ottie Holmberg, administratör

Projektenheten

Jennie.Eriksson, projektchef, telefon 0302-52 14 66
Anna Jägemalm, projektledare
Anna-Karin Holmgren, projektledare
Denny Johansson, projektledare 
Hanna Jonsson, projektledare
Hamid Rezaie, projektledare
Josef Olsson, projektledare 
Khaled Al-Abdullah, trafikingenjör
Mahmood Salih, projektledare
Maria Ackerberg, projektledare
Maria Magnusson, projektsamordnare
Martin Carlsson, byggledare
Mikaela Munos Eliasson, projektledare
Rebecca Greek, trafikingenjör
Robert Hamilton, trafikingenjör