Samhällsplanering

Verksamhetsområdet samhällsplanering är en beställar- och utförarverksamhet med ansvar för bland annat; GIS, detaljplaner, exploaterings- och investeringsprojekt, markfrågor som inte är allmän platsmark, vatten- och avloppsplaner, trafikplaner, trafikreglering och trafiksäkerhet. I verksamhetsområdet ingår enheterna, Mark och GIS-enheten, Planenheten och Projektenheten.

Verksamhetschef

Anna Poulsen

Mark och GIS-enheten 

Tf Enhetschef Mark och Exploatering Anna Samuelsson

Tf Enhetschef GIS Åsa Qvist

Planenheten

Enhetschef Anna Samuelsson

Projektenheten

Enhetschef Morgan Persson