Administrativa enheten

Enheten ansvarar för dokument- och ärendehantering, sekreterarstöd åt kommunstyrelsen, dess utskott och kommunfullmäktige, för arkiv, kommunjuridiskt stöd, administrativt stöd och överförmyndarverksamhet.

Administrativa enheten samordnar även det kommunövergripande arbetet med intern styrning och kontroll.

Enhetschef

Marcus Larsson, 0302-52 15 97