Kommunfullmäktige sammanträde den 24 september 2015

Kommunfullmäktige hade den 24 september 2015 ett möte i Dergårdsteatern. Då diskuterade politikerna delårsrapporten samt godkände ett par motioner och medborgarförslag. Nedan kan du läsa vad politikerna bestämde. Du kan läsa handlingarna här.

Innehållsförteckning

1. Godkännande av avsägelse från beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv
2. Godkännande av avsägelse från beredningen för klimat, miljö och naturvård
3. Godkännande av avsägelse från beredningen för infrastruktur och boende
4. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige
5. Val av ny ledamot till beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv
6. Val av ny ledamot till beredningen för beredningen för klimat, miljö och naturvård
7. Anmälan av nya medborgarförslag
8. Anmälan av nya motioner
9. Anmälan av nya interpellationer
10. Svar på interpellation om utvärderingen av den nya politiska organisationen ställd av Svante Karlsson (M)
11. Anmälan av nya frågor
12. De förtroendevalda revisorernas rapport avseende utökad granskning av inköp
13. Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2014
14. Delårsrapport
15. De förtroendevalda revisorernas bedömning av delårsbokslutet
16. De förtroendevalda revisorernas revisionsplan för 2015 och del av 2016
17. Rätt för kommunalförbundet Tolkförmedlingen Väst att ta ut avgift för kopior av allmänna handlingar
18. Övergångsregler för sektor stöd och omsorgs föreningsbidrag
19. Ändring av detaljplanen LD 156 för fastigheten Tollestorp 6:3 med flera
20. Köpeavtal avseende försäljning av del av fastigheten Östad 12:52
21. Överlåtelse av exploateringsavtal, Hunstugan 1:128 med flera
22. Svar på motion om att kunna använda ny teknik ställd av Gun-Britt Delsvik Svensson (S) och Mikael Rånevik (S)
23. Svar på motion om tydlig informationsskyltning vid kommungränser och av- och infarter ställd av Marita Snällman (M) och Jeanette Andersson (M)
24. Svar på medborgarförslag om skyltning Lerums kommun
25. Svar på motion om utmärkelser till idrottsprestationer ställd av Alexander Abenius (M)
26. Svar på motion om att vi måste se om grustaget i Gråbo nu ställd av Ralf Dahlgren (SD)
27. Svar på motion om att ge glasögon till de elever som har behov i vår kommun ställd av Ralf Dahlgren (SD)
28. Svar på motion angående energitjuvar ställd av Ingrid Swenson (SD)
29. Svar på motion om rehab-bassägen i Gråbo ställd av Ralf Dahlgren (SD)
30. Svar på motion om utbildning för deltidsanställda inom Räddningstjänsten ställd av Ingrid Swenson (SD)
31. Svar på medborgarförslag om att ta fram förslag till budgetering, styrning och operativt genomförande för att öka planproduktionen
32. Svar på medborgarförslag om leklandsoutlet
33. Svar på medborgarförslag om konsumtomten
34. Svar på medborgarförslag om att starta ”el-bils-prova-på”-stipendiefond
35. Svar på medborgarförslag om internetansluten turiststolpe med åtelkamera
36. Svar på medborgarförslag om videomemoarer på särskilda boenden
37. Svar på medborgarförslag om att marknadsföra stödfunktionen

1. Godkännande av avsägelse från beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Patrik Benjaminssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.

2. Godkännande av avsägelse från beredningen för klimat, miljö och naturvård

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Linda Colombos (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.

3. Godkännande av avsägelse från beredningen för infrastruktur och boende

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jannicke Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för infrastruktur och boende.

4. Godkännande av avsägelse från kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Cecilia Hellströms (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Kristdemokraterna.

5. Val av ny ledamot till beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Leif Klintbäck (S) till ny ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv för tiden till 31 december 2015.

6. Val av ny ledamot till beredningen för beredningen för klimat, miljö och naturvård

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Marie Larsson (S) till ny ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård för tiden till 31 december 2105.

7. Anmälan av nya medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

 • Medborgarförslag om inrättande av handikappsamordnare
 • Medborgarförslag om duschpumpar
 • Medborgarförslag om att bygga ett särskilt ”mini-Allum” tillsammans med en högskola
 • Medborgarförslag om skylt på eller vid Riddarstenen
 • Medborgarförslag om handikappanpassad badplats vid Aspen station
 • Medborgarförslag om naturminnesförklaring av två värdefulla och karakteristiska ekar i Lerums centrum
 • Medborgarförslag om att Lerums kommun ansluter sig till Röda Korsets "Kompis Sverige"

Kommunfullmäktige beslutar att avvisa följande medborgarförslag med hänvisning till att de ligger utanför kommunfullmäktiges beslutsbefogenhet:

 • Medborgarförslag om att bygga ett särskilt ”mini-Allum” tillsammans med en högskola
 • Medborgarförslag om heltid för alla som jobbar deltid inom vårdyrket

8. Anmälan av nya motioner

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande motioner lämnas över till kommunstyrelsen för beredning:

 • Motion om föreningsstöd till integrationsarbete ställd av Gunilla Lindell och Annelie Lundström (KD)
 • Motion om integrationssamordnare ställd av Gunilla Lindell och Annelie Lundström (KD)
 • Motion om råd för integration ställd av Gunilla Lindell och Annelie Lundström (KD)

9. Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktibe beslutar att interpellation om utvärderingen av den nya politiska organisationen ställd av Svante Karlsson (M) får ställas.

10. Svar på interpellation om utvärderingen av den nya politiska organisationen ställd av Svante Karlsson (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

11. Anmälan av nya frågor

Inga nya frågor.

12. De förtroendevalda revisorernas rapport avseende utökad granskning av inköp

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen och lämnar över till kommunstyrelsen för yttrande.

13. Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2014

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

14. Delårsrapport

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

15. De förtroendevalda revisorernas bedömning av delårsbokslutet

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

16. De förtroendevalda revisorernas revisionsplan för 2015 och del av 2016

Beslut

Kommunfullmäktige noterar att informationen har tagits emot.

17. Rätt för kommunalförbundet Tolkförmedlingen Väst att ta ut avgift för kopior av allmänna handlingar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kommunalförbundet Tolkförmedlingen Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordning (1992:191).

18. Övergångsregler för sektor stöd och omsorgs föreningsbidrag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget i tjänsteskrivelsen daterad den 2 juni 2015 om övergångsregler under två år för föreningsbidrag för de föreningar som erhöll föreningsbidrag 2014 men som inte kan beviljas bidrag enligt de nya riktlinjerna.

19. Ändring av detaljplanen LD 156 för fastigheten Tollestorp 6:3 med flera

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring genom tillägg till detaljplanen LD 156 för fastigheten Tollestorp 6:3 med flera.

20. Köpeavtal avseende försäljning av del av fastigheten Östad 12:52

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna köpeavtal mellan Lerums kommun och Systemteknik i Lerum AB, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Östad 12:52 om ca 2700 kvm i Sjövik till ett pris om 945 000 kr.

21. Överlåtelse av exploateringsavtal, Hunstugan 1:128 med flera

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna övertagande av exploateringsavtalet till detaljplan Hunstugan 1:129 bostäder på Skiffervägen antaget av kommunfullmäktige 2014-11-27

22. Svar på motion om att kunna använda ny teknik ställd av Gun-Britt Delsvik Svensson (S) och Mikael Rånevik (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

23. Svar på motion om tydlig informationsskyltning vid kommungränser och av- och infarter ställd av Marita Snällman (M) och Jeanette Andersson (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Skyltning får hanteras i det ordinarie budgetarbetet.

24. Svar på medborgarförslag om skyltning Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Skyltning får hanteras i det ordinarie budgetarbetet.

25. Svar på motion om utmärkelser till idrottsprestationer ställd av Alexander Abenius (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet till kommunfullmäktiges presidium för att utreda arbetsbördan ur ett tidsperspektiv för fullmäktiges presidium och förvaltningen.

26. Svar på motion om att vi måste se om grustaget i Gråbo nu ställd av Ralf Dahlgren (SD)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

27. Svar på motion om att ge glasögon till de elever som har behov i vår kommun ställd av Ralf Dahlgren (SD)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

28. Svar på motion angående energitjuvar ställd av Ingrid Swenson (SD)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

29. Svar på motion om rehab-bassägen i Gråbo ställd av Ralf Dahlgren (SD)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

30. Svar på motion om utbildning för deltidsanställda inom Räddningstjänsten ställd av Ingrid Swenson (SD)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

31. Svar på medborgarförslag om att ta fram förslag till budgetering, styrning och operativt genomförande för att öka planproduktionen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att förvaltningen redan har ett uppdrag att arbeta med att rigga en organisation för att öka planproduktionen.

32. Svar på medborgarförslag om leklandsoutlet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

33. Svar på medborgarförslag om konsumtomten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

34. Svar på medborgarförslag om att starta ”el-bils-prova-på”-stipendiefond

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

35. Svar på medborgarförslag om internetansluten turiststolpe med åtelkamera

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

36. Svar på medborgarförslag om videomemoarer på särskilda boenden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. Kommunfullmäktige lämnar över medborgarförslaget till förvaltningen som inspel i den kommande verksamhetsutvecklingen.

37. Svar på medborgarförslag om att marknadsföra stödfunktionen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.