temp

Torsdagen den 26 januari 2012 sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdesteatern. På mötet behandlades bland annat flera interpellation och många motioner.

Här kan du läsa korta referat av de olika ärenden som kommunfullmäktige behandlade samt lyssna till ledamöternas inlägg och diskussioner. För att lyssna klickar du på länken under rubiken Debatt efter respektive ärende.

 

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. 

Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

1 Parentation  
2 Meddelande om ny Ledamot och ersättare i kommunfullmäktige Debatt
3 Avsägelse kommunfullmäktige Debatt
4 Meddelande om ny vigselförrättare under perioden den 20 december 2011 - den 31 december 2015 Debatt
5 Anmälan av nya motioner  
6 Anmälan av nya interpellationer Debatt

7

Anmälan av nya enkla frågor  
8 Valärenden Debatt
9 Näringslivsstrategi för Lerums kommun Debatt
10 Bevarandet av kulturarvet i Lerums kommun Debatt
11 Årsplan 2012 för kommunfullmäktige och dess beredningsorgan Debatt
12 Revisionsrapport - granskning av upphandling och inköp Sektor samhällsbyggnad

Debatt

13  Bildande av kommunalt naturreservat vid Lerån

Debatt

14 Reglemente för kommunstyrelsen

Debatt

15 Rapportering av ej verkställda beslut, LSS och SoL 2011

Debatt

16 Interpellation om privat äldreomsorg

Debatt

17 Motion om parboendegaranti

Debatt

18 Motion om inomkommunal klimatfond i Lerums kommun

Debatt

19 Motion om utvecklingen av Parasollen

Debatt

20 Motion om multisporthall i Floda

Debatt

21 Motion om konstgräsplan i Stenkullen

Debatt

22 Motion om tillgänglighet till motioner på kommunens hemsida

Debatt

23 Motion om kyrkliga skolavslutningar

Debatt

 

Parentation

Kommunfullmäktige hedrar förre kommunalrådet Kenneth Johansson med en parentation och tyst minut.

 

Meddelande om ny ledamot och ersättare till kommunfullmäktige 2011-2014

Beslut

Kommunfullmäktiges ordförande Birger Rosén (M) meddelar att Länsstyrelsen har beslutat att utse Björn Jägesten (V) som ny ledamot och Magnus Pettersson (V) som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Karl Ask (V) för tiden 2011-12-01 - 2014-10-31.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

 

Avsägelse kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ingela Björklund Long (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 Testlänk

 

 

Meddelande om ny vigselförrättare under perioden den 20 december 2011 - den 31 december 2015

Beslut

Kommunfullmäktiges ordförande Birger Rosén (M) meddelar att Länsstyrelsen har beslutat att utse Filippa Marie Sjölund som ny vigselförrättare för tiden 2011-12-20 - 2015-12-31.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

 

Anmälan av nya motioner

Beslut

Ingen ny motion har inkommit 

 

Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:
• Interpellation om hushöjder.
• Interpellation om båtramper

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

 

Anmälan av nya enkla frågor

Beslut

Inga enkla frågor har inkommit.

 

 

Valärenden

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ordförande respektive 1:e vice ordförande för Beredningen för klimat och miljö 2012-01-26- 2012-12-31 samt nämndeman i Alingsås tingsrätt efter Karl Ask (V) för tiden 2012-01-26- 2014-12-31 enligt nedan:
Oskar Ahlman (M) ordförande 
Robert Blomberg (C) 1 vice ordförande
Lena Hansson (V) Nämndeman

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

 

Näringslivsstrategi för Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till näringslivsstrategi och vidare besluta att strategin årligen ska följas upp och åter rapporteras till kommunfullmäktige.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

Bevarandet av kulturarvet i Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta beredningens förslag om att börja arbeta utefter metoden Cultural Planning samt ta fram en ny modell för ekonomiskt stöd till kulturarvsföreningar.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

 

Årsplan 2012 för kommunfullmäktige och dess beredningsorgan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta Årsplan 2012, med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar, daterad 2011-12-16.

Kommunfullmäktige beslutar också som tillägg att i sista meningen under paragrafen 11.1 efter ordet jämlikhet, kompletteras med "och jämställdhet".

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

 

Revisionsrapport - granskning av upphandling och inköp Sektor samhällsbyggnad

Beslut

Kommunfullmäktige noterar att kommunfullmäktige tagit del av revisionens granskning av upphandling och inköp Sektor samhällsbyggnad och översänder den till kommunstyrelsen för beredning.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

Bildande av kommunalt naturreservat vid Lerån

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Naturreservat Lerådalen.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

 

Reglemente för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag 2011-09-14, till reglemente för Lerums valnämnd.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

Rapportering av ej verkställda beslut, LSS och SoL 2011

Beslut

Kommunfullmäktige noterar rapporten om ej verkställda beslut.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

Interpellation om privat äldreomsorg

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

Motion om parboendegaranti

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

Motion om inomkommunal klimatfond i Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

Motion om utvecklingen av Parasollen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

Motion om multisporthall i Floda

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

Motion om konstgräsplan i Stenkullen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

Motion om tillgänglighet till motioner på kommunens hemsida

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

 

Motion om kyrkliga skolavslutninga

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.