Kommunfullmäktiges möte 2012-02-23

Kommunfullmäktiges möte 2012-02-23

Torsdagen den 23 februari sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland annat flera interpellation och många motioner.

Här kan du läsa korta referat av de olika ärenden som kommunfullmäktige behandlade samt lyssna till ledamöternas inlägg och diskussioner. För att lyssna klickar du på länken under rubriken Debatt efter respektive ärende.

 

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. 

  
Klicka här för att läsa handlingarna
 
OBS! Protokollet är ännu inte justerat och därför kan beslut komma se annorlunda ut. 

 

Innehållsförteckning

1 Meddelande om ny ersättare till kommunfullmäktige 2011-2014 Debatt
2 Avsägelse kommunfullmäktige Debatt
3 Anmälan av nya motioner Debatt
4 Anmälan av nya interpellationer Debatt
5 Anmälan av nya enkla frågor Debatt
6 Val av ledamöter till Beredningen för infrastruktur och boende Debatt

7

Val av ledamot till Beredningen för kultur och fritid Debatt
8 Val av ledamöter och ersättare till styrelse för Förbo Debatt
9 Val av ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB Debatt
10 Val av vice ordförande Greta Bergs minnesstiftelse Debatt
11 Revidering av program för funktionsnedsättningar Debatt
12 Ny teknik ger nytt skolupplägg?

Debatt

13 Vilja och mål för folkhälsan i Lerums kommun

Debatt

14 Revisionsrapport - Granskning av överförmyndarnämndens rutiner

Debatt

15 Interpellation om båtramper

Debatt

16 Interpellation om hushöjder och centrummiljö

Debatt

17 Redovisning av motionsläget 2011

Debatt

18 Motion om ett hyrcykelsystem i Lerums kommun

Debatt

19 Motion om småskalig elproduktion

Debatt

20 Motion om kommunägt vindkraftverk

Debatt

21 Motion om vindkraftverk i kommunen

Debatt

22 Motion om att utreda möjligheterna till att starta ett solfångarfält i Lerums kommun

Debatt

 
23 Motion om klimatsmarta och kreativa mötesplatser för ungdomar

Debatt

 
24 Motion om fritidsaktiviteter för flickor Debatt
25 Motion om anläggning för motionssimning i Stenkullen Debatt
26 Motion om Lerums kommuns deltagande i bilfria dagen Debatt
27 Motion om ett föreningscentrum och nya butiksytor i Stenkullen Debatt
28 Motion om utbyggnad av bredband Debatt
29 Motion om hundrastgårdar Debatt
30 Motion om överbyggnad av järnväg och motorväg Debatt
31 Motion om fler hyresrätter Debatt
32 Motion om byggande av trygghetsboende vid Gustav Dahléns väg/Odhners väg Debatt

 

Meddelande om ny ersättare till kommunfullmäktige 2011-2014

Beslut

Kommunfullmäktiges ordförande Birger Rosén (M) meddelar att Länsstyrelsen har beslutat att utse Erik Malmgren (S) som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ingela Björklund Long (S) för tiden 2011-12- 01 - 2014-10-31

 

Avsägelse kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mikael Karlsson (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden.

 

Debatt

 

Anmälan av nya motioner

Beslut

Kommunfullmäktige remitterar följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
• Motion om nämndemän
• Motion om två politikerförord i Lerums årsredovisningar
• Motion om videoupptagning vid sammanträden
• Motion om att utreda lokalisering av trygghetsboende i anslutning till Gustav Dahléns väg/Odhnersväg 

 

Debatt

 

Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:
• Interpellation om den saktfärdiga behandlingen av Nyebro förskola
• Interpellation förvaltning brukande av skog
• Interpellation nedläggning villan och parkskolan

 

Debatt

 

 

Anmälan av nya enkla frågor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse den enkla frågan besvarad.
• Enkel fråga demokratidagar ungdomar

 

Val av ledamöter till Beredningen för infrastruktur och boende

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ordförande ledamöter för Beredningen för infrastruktur och boende 2012-02-23- 2012-12-31 enligt nedan:
Lars-Göran Larsson (M) ordförande
Christopher Hansson (C) ledamot
Peter Glader (S) ledamot 

 

Debatt 

 

Val av ledamot till Beredningen för kultur och fritid

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamot för Beredningen för kultur och fritid 2012-02-23- 2012-12-31 enligt nedan:
Örjan Wennersten (C)

 

 

Val av ledamöter och ersättare till styrelse för Förbo

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Förbo 2012-02-23- 2012-12-31 enligt nedan:
Finn Söderpalm (M) ledamot
Renée Jeryd (S) ledamot
Magnus Lansenfeldt (M) ersättare

 

Debatt

 

Val av ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedningen val av ersättare till styrelsen för Lerums energi AB för tiden 2012-02-23 till 2014-12-31 enligt nedan:
Lena Stenmark (S) vice ordförande

 

Debatt
 

Val av vice ordförande Greta Bergs minnesstiftelse

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedningen val av vice ordförande till Greta Bergs minnesstiftelse för tiden 2012-02-23 till 2014-12-31 enligt nedan:
Erik Malmgren (S) vice ordförande 

 

Debatt

 

Revidering av program för funktionsnedsättningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till reviderat politiskt program för personer med funktionsnedsättning och beslutar vidare att programmet varje mandatperiod ska följas upp och återrapporteras till kommunfullmäktige.

 

Debatt

 

 

Ny teknik ger nytt skolupplägg?

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen från Beredningen för skola och utbildning.

 

Debatt

 

Vilja och mål för folkhälsan i Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen från Beredningen för samhällets omsorger. 

 

Debatt

 

Revisionsrapport - Granskning av överförmyndarnämndens rutiner

Beslut

Kommunfullmäktige noterar att kommunfullmäktige tagit del av revisionsrapporten Granskning av överförmyndarnämndens rutiner samt att kommunfullmäktige fått kommunstyrelsens svar på densamma för kännedom.

 

Debatt

 

Interpellation om båtramper

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.

 

Debatt

 

 

Interpellation om hushöjder och centrummiljö

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.

 

Debatt

 

 

Redovisning av motionsläget 2011

 

Beslut

Kommunfullmäktige noterar Redovisning 2 av motionsläget 2011.

 

Debatt

 

 

Motion om ett hyrcykelsystem i Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

 

Debatt

 

 

Motion om småskalig elproduktion

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

 

Debatt

 

Motion om kommunägt vindkraftverk

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

 

Debatt

 

Motion om vindkraftverk i kommunen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

 

Debatt

Klicka här för att lyssna till debatten.

 

Motion om att utreda möjligheterna till att starta ett solfångarfält i Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

 

Debatt

 

 

Motion om klimatsmarta och kreativa mötesplatser för ungdomar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

 

Debatt

 

Motion om fritidsaktiviteter för flickor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

 

Debatt

 

Motion om anläggning för motionssimning i Stenkullen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

 

Debatt

 

Motion om Lerums kommuns deltagande i bilfria dagen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Debatt

 

Motion om ett föreningscentrum och nya butiksytor i Stenkullen

Beslut

Kommunfullmäktige beslut att avslå motionen.

 

Debatt

 

Motion om utbyggnad av bredband

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

 

Debatt

 

Motion om hundrastgårdar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

 

Debatt

 

Motion om överbyggnad av järnväg och motorväg

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

 

Debatt

 

Motion om fler hyresrätter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

 

Debatt

 

Motion om byggande av trygghetsboende vid Gustav Dahléns väg/Odhners väg

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

 

Debatt