Kommunfullmäktiges möte 2012-03-22

Kommunfullmäktiges möte 2012-03-22

Torsdagen den 22 mars sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdesteatern. På mötet behandlades bland annat flera interpellation och en motion. Nytt för året är att en allmänpolitisk debatt hölls under början av sammanträdet.

Här kan du läsa korta referat av de olika ärenden som kommunfullmäktige behandlade samt lyssna till ledamöternas inlägg och diskussioner. För att lyssna klickar du på länken under rubriken Debatt efter respektive ärende.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. 

 Klicka här för att läsa handlingarna >>
 
OBS! Protokollet är ännu inte justerat och därför kan beslut komma se annorlunda ut. 

 

Innehållsförteckning

1 Meddelande om ny ersättare till kommunfullmäktige 2011-2014  
2 Allmänpolitisk debatt - Att bygga och bo i Lerum Debatt
3 Anmälan av nya motioner Debatt
4 Anmälan av nya interpellationer Debatt
5 Anmälan av nya enkla frågor Debatt
6 Val av ledamot till Beredningen för skola och utbildning Debatt

7

Val av ombud vid sammanträden i vägföreningar och samfälligheter Debatt
8 Interpellation om den saktfärdiga behandlingen av Nyebro förskola Debatt
9 Interpellation om nedläggning av Villan och Parkskolan Debatt
10 Interpellation om förvaltning och brukande av kommunens skog Debatt
11 Motion om reducering av kommunens pappersförbrukning Debatt
12 Motion om insamling av förpackningar för återvinning

Debatt

13 Tillägg till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagen, angående strandskyddsärenden Debatt
14 Torp 1:202 köp av fastighet

Debatt

15 Lerum Energi AB - Elhandel

 

 

Meddelande om ny ersättare till kommunfullmäktige 2011-2014

Beslut

Kommunfullmäktiges ordförande Birger Rosén (M) meddelar att Länsstyrelsen har beslutat att utse Ewa Lövgren (S) som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Mikael Karlsson (S) för tiden 2012-02- 23 - 2014-10-31.

 

Allmänpolitisk debatt - Att bygga och bo i Lerum

Beslut

Kommunfullmäktige håller allmänpolitisk debatt om att bygga och bo i Lerum. 

Debatt

 

Anmälan av nya motioner

Beslut

Kommunfullmäktige remitterar följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
• Motion om klimat-app
• Motion om Barn har rätt till en giftfri vardag
• Motion om generationsväxling i familjeföretag
• Motion om vegetariska dagar

 

Debatt

 

Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellation får ställas:
• Interpellation om den upphandlade städningen av kommunens lokaler

 

Debatt

 

 

Anmälan av nya enkla frågor

Beslut

Inga nya enkla frågor har inkommit.

 

Val av ledamot till Beredningen för skola och utbildning

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamot för Beredningen för skola och utbildning 2012-03-22- 2012-12-31 enligt nedan:


Claes-Åke Magnusson (M)
 

Debatt 

 

Val av ombud vid sammanträden i vägföreningar och samfälligheter

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ersättare att vara ombud vid sammanträden i vägföreningar och samfälligheter för tiden fram till 2014-12-31 enligt nedan:


Per- Anders Tornås (S) ersättare 
 

Interpellation om den saktfärdiga behandlingen av Nyebro förskola

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.

 

Debatt

 

Interpellation om nedläggning av Villan och Parkskolan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.

 

Debatt
 

Interpellation om förvaltning och brukande av kommunens skog

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.

 

Debatt

 

Motion om reducering av kommunens pappersförbrukning

Beslut

Motionen hänskjuts till nästkommande sammanträde. 

 

Debatt

 

 

Motion om insamling av förpackningar för återvinning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

 

Debatt

 

Tillägg till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagen, angående strandskyddsärenden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta följande förslag till tillägg till taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagen, antagen av Kommunfullmäktige 2010 - 06 - 15 § 91. Komplettering en görs till taxans bilaga 1. I samband med att detta tillägg träder ikraft utgår avsnittet ur taxan för plan- och bygglagen (tabell 7A och 5.21) gällande strandskyddsdispens.

Åtgärder                                            Avgift
Tillsynsbesök i strandskyddsärenden   2300 kronor
För varje uppföljande tillsynsbesök     1400 kronor
Beviljad strandskyddsdispens             8400 kronor
Avslag av strandskyddsdispens          4200 kronor
Återkallad ansökan om strandskyddsdispens
(avskrivet ärende)                            2100 kronor.
 

Debatt

 

Torp 1:202 köp av fastighet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna avtal om fastighetsreglering där fastigheten Torp 1:202 överförs till lämplig kommunal fastighet. Köpeskilling fastställs till 12 000 000 kronor.

 

Debatt

 

Lerum Energi AB - Elhandel

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige ser positivt på och godkänner för sin del en utveckling av elhandel under Lerum Energi AB samt uppdrar åt kommunstyrelsen att följa det fördjupade arbete som planeras inför start av elhandel.

 

Debatt