Kommunfullmäktiges möte 2012-04-26

Kommunfullmäktiges möte 2012-04-26

Torsdagen den 26 april sammanträdde kommunfullmäktige i Torpskolans Aula. På mötet behandlades bland annat Årsredovisningen för Lerums kommun 2011 och revisionsberättelsen för 2011.

Här kan du läsa korta referat av de olika ärenden som kommunfullmäktige behandlade samt lyssna till ledamöternas inlägg och diskussioner. För att lyssna klickar du på länken under rubiken Debatt efter respektive ärende. 

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige. 

Klicka här för att läsa handlingarna >>
 
OBS! Protokollet är ännu inte justerat och därför kan beslut komma se annorlunda ut. 

 

Innehållsförteckning

1 Anmälan av nya motioner         
2 Anmälan av nya interpellationer  
3 Anmälan av nya enkla frågor  
4 Valärenden  
5 Interpellation om den upphandlade städningen av kommunens lokaler  
6 Resultatreglering 2011  

7

Allmänhetens frågestund  
8 Årsredovisning 2011  
9 Årsredovisning 2011 för Lerum Energi AB och Lerum Fjärrvärme AB  
10 KB Hedehem årsredovisning 2011  
11 Revisionsberättelse för år 2011  
12 Revisionsrapport - Granskning av bokslut 2011-12-31

 

13 Revisionsrapport - Årlig granskning 2011  
14 Revisionsrapport - Granskning av styrningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt hur utvalda sektorer arbetar med personalförsörjning och kompetens

 

15 Revisionsrapport granskning av upphandling och inköp Sektor samhällsbyggnad

 

16 Motion om reducering av kommunens pappersförbrukning  
17 Motion om elförsörjning till kommunhuset i form av solceller eller vindkraftverk  
18 Rapportering av ej verkställda beslut, LSS och SoL 2011  
19 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning  
20 Attestreglemente 2012  

 

Anmälan av nya motioner

Beslut

Kommunfullmäktige remitterar följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:
• Motion om utfasning av kommunens förmånsbilar


 

Anmälan av nya interpellationer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:
• Interpellation om kvinnligt företagande
• Interpellation om boendeformer

 

Debatt

 

Anmälan av nya enkla frågor

Beslut

Inga enkla frågor har inkommit

 

Debatt

 

Valärenden

Beslut

Inga valärenden har anmälts.

 

Debatt

 

 

Interpellation om den upphandlade städningen av kommunens lokaler

Beslut

Svaret på interpellationen behandlas på nästkommande sammanträde.

 

Resultatreglering 2011

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om resultatreglering med 5 059 tusen kronor, i enlighet med bilagd sammanställning av kommunförvaltningens förslag till resultatreglering.

 

Debatt 

 

Allmänhetens frågestund

Beslut

Inga frågor från allmänheten anmäls. 
 

Årsredovisning 2011

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2011.

 

Debatt

 

Årsredovisning 2011 för Lerum Energi AB och Lerum Fjärrvärme AB

Beslut

 

Årsredovisningen 2011 för Lerum Energi AB och Lerum Fjärrvärme AB har överlämnats till kommunen vilket antecknas till protokollet.

 

Debatt
 

KB Hedehem årsredovisning 2011

Beslut

Årsredovisningen 2011 för KB Hedehem har överlämnats till kommunen vilket antecknas till protokollet.

 

Debatt

 

Revisionsberättelse för år 2011

Beslut

Kommunfullmäktige anser liksom de förtroendevalda revisorerna att nämnderna och kommunstyrelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt varvid ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2011. Det antecknas till protokollet att kommunfullmäktiges ledamöter ej har deltagit i beslutet om ansvarsfrihet i styrelsen och respektive nämnd vederbörande är verksam i.

 

Debatt

 

 

Revisionsrapport - Granskning av bokslut 2011-12-31

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att revisionsrapporten Granskning av bokslut 2011-12-31 har överlämnats till kommunfullmäktige.

 

Debatt

 

Revisionsrapport - Årlig granskning 2011

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera att revisionsrapporten - Revisionsrapport - Årlig granskning 2011 - har överlämnats till kommunfullmäktige.

 

Debatt

 

Revisionsrapport - Granskning av styrningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt hur utvalda sektorer arbetar med personalförsörjning och kompetens

Beslut

Kommunfullmäktige noterar att kommunfullmäktige tagit del av revisionsrapporten Granskning av styrningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt hur utvalda sektorer arbetar med personalförsörjning och kompetens samt att kommunfullmäktige fått kommunstyrelsens svar på densamma för kännedom.

 

Debatt

 

Revisionsrapport granskning av upphandling och inköp Sektor samhällsbyggnad

Beslut

 

Kommunfullmäktige noterar att kommunfullmäktige tagit del av revisionsrapporten "Granskning av upphandling och inköp Sektor samhällsbyggnad" samt att kommunfullmäktige fått kommunstyrelsens svar på densamma för kännedom.

 

Debatt

 

Motion om reducering av kommunens pappersförbrukning

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslutar bortlägga motionen.

 

Debatt

 

Motion om elförsörjning till kommunhuset i form av solceller eller vindkraftverk

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslutar återremittera motionen.

 

Debatt

 

Rapportering av ej verkställda beslut, LSS och SoL 2011

Beslut

 

Kommunfullmäktige noterar informationen.

 

Debatt

 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag, daterat 2012-02-02, till arbetsordning för kommunfullmäktige

 

Debatt

 

Attestreglemente 2012

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslutar anta attestreglemente för Lerum kommun

 

Debatt