Kommunfullmäktiges möte 2012-06-19

Kommunfullmäktiges möte 2012-06-19

Tisdagen den 19 juni sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland annat Budget för Lerums kommun 2013 och ett antal motioner. 

Här kan du läsa korta referat av de olika ärenden som kommunfullmäktige behandlade samt lyssna till ledamöternas inlägg och diskussioner. För att lyssna klickar du på länken under rubriken Debatt efter respektive ärende.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.   
Klicka här för att läsa handlingarna >>
 
OBS! Protokollet är ännu inte justerat och därför kan beslut komma se annorlunda ut. 

 

Innehållsförteckning

1 Minnesstund         
2 Anmälan av nya motioner 2012  
3 Anmälan av nya interpellationer 2012  
4 Anmälan av nya enkla frågor 2012  
5 Meddelande om ny ledamot och ersättare till kommunfullmäktige 2011-2014  
6 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen 2011-01-01 till 2014-12-31  

7

Val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnd 2011-01-01- 2014-12-31  
8 Val av ledamöter och ersättare till kommunfullmäktiges valberedning 2010-11-01 --2014-10-31  
9 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-2014  
10 Val av ersättare till miljö- och byggnadsnämnden  
11 Utseende av vigselförättare  
12 Budget 2013-2015

 

13 Taxor och avgifter 2013  
14 Justering av pågående investeringsprojekt till och med år 2012

 

15 Utökad upplåningsram för år 2012

 

16 Reglemente  
17 Brukarundersökning äldreomsorgen 2011  
18 Interpellation om den upphandlade städningen av kommunens lokaler  
19 Interpellation om kvinnligt företagande  
20 Interpellation om boendeformer  
21 Motion om reducering av kommunens pappersförbrukning  
22 Motion om två politikerförord till Lerums årsredovisningar  
23 Motion om instiftande av förtjänsttecken  
24 Motion om miljödiplomering av kommunens förskolor  
25 Motion om grannskapstjänster för att bryta utanförskap  
26 Motion om jämställdhet och heltidstjänster i Lerums kommun  
27 Motion om fri mjukvara och öppna licenser  
28 Motion om utrangering av utrustning som kan användas som bistånd  
29 Motion om införande av kulturarvsfond  

 

Minnesstund

Beslut

Kommunfullmäktige hedrar Finn Söderpalm med en tyst minut.
 

Anmälan av nya motioner 2012

Beslut

Kommunfullmäktige remitterar följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion om att skapa fria måleriväggar
  • Motion om vegetarisk mat som grundalternativ
  • Motion om att öka återanvändning
  • Motion om införa medborgarförslag

Anmälan av nya interpellationer 2012

Beslut

Inga interpellationer har inkommit

Anmälan av nya enkla frågor 2012

Beslut

Inga enkla frågor har inkommit 

Meddelande om ny ledamot och ersättare till kommunfullmäktige 2011-2014

Beslut

Kommunfullmäktiges ordförande Birger Rosén (M) meddelar att Länsstyrelsen har beslutat att utse Oskar Ahlman (M) som ny ledamot och Peter Ramhage (M) som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Finn Söderpalm (M) för tiden 2012-05-14 - 2014-10-31. 

Debatt

Klicka här för att lyssna på debatten.

Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen 2011-01-01 till 2014-12-31

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen för tiden till 2014-12-31 enligt nedan:

Svante Karlsson (M) 1 vice ordförande

Jeanette Andersson (M) ledamot

Daniel Eriksson (MP) ersättare

Magnus Pettersson (V) ersättare

Debatt 

 

Val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnd 2011-01-01- 2014-12-31

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden för tiden till 2012-12-31 enligt nedan:

Svante Karlsson (M) 1 vice ordförande

 

Val av ledamöter och ersättare till kommunfullmäktiges valberedning 2010-11-01 --2014-10-31

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamot till kommunfullmäktiges valberedning för tiden till 2014-10-31 enligt nedan:

Kai Bengtsson (M) ledamot

 

Val av ersättare till miljö- och byggnadsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ersättare till miljö- och byggnadsnämnden för tiden till 2012-12-31 enligt nedan:

Anette Holgersson (V) ersättare

Debatt
 

Utseende av vigselförättare

Beslut

Kommunfullmäktige utser på förslag av valberedning Anna Bergendahl (V) som vigselförättare för tiden till 2014-12-31.

Debatt
 

Budget 2013-2015

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

 

-         fastställa utdebiteringen för år 2013 till 20,65 öre per skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med 2012

 

-         fastställa kommunstyrelsens förslag till årsbudget med viljeinriktning och mål för 2013 samt plan för åren 2014 och 2015.

 

-         medge kommunstyrelsen att frångå av kommunfullmäktige beslutade viljeinriktning ar och mål för att beslutad budgetram ska hållas. Om kommunstyrelsen avviker från fullmäktiges beslutade viljeinriktning ar och mål, ska en redovisning snarast lämnas till kommunfullmäktige.

 

-         övergripande samordningsfrågor som aktualiseras för att anpassa verksamheten till ram får avgöras av kommunstyrelsen.

 

-         omdisponering av driftbudget och investeringsbudget mellan sektorer ska beslutas av kommunstyrelsen samt att då verksamhet ansvarsmässigt flyttas från en sektor till en annan äger kommunförvaltningen själv rätten att omföra resurser mellan sektorer.

 

-         icke budgeterade intäkter inte får användas för att expandera eller starta ny verksamhet

-     medge kommunstyrelsen att upplåningsramen för 2012 utökas med ytterligare 200 miljoner kronor under 2013 till totalt 1 150 miljoner kronor, och rätt att inom denna ram nyupplåna, omsätta eller lösa lån.

Debatt

 

Taxor och avgifter 2013

Beslut

 Kommunfullmäktige beslutar

 

-         Vatten och avloppstaxan (VA) för brukningsavgift höjs med 6 procent från och med 1 januari 2013

 

-         ge kommunstyrelsen delegation att besluta om "nytt" entreprenadindex (anläggningsavgift VA och schaktavgift), för införande i befintlig taxekonstruktion inför 2013.

 

-         övriga presenterade taxor och avgifter förändras enligt index kopplade till de specifika taxorna och avgifterna samt att kommunstyrelsen meddelas om uppräkningsnivåer då index för de olika taxorna och avgifterna för 2013 har blivit kända

 

-         justering av taxan avseende avgiftsgrundande inkomst samt avgiftssättning vid växelvis boende för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i enlighet med förvaltningens förslag (se rapport "Taxor och avgifter 2013")

 

-         avskaffa reservationsavgiften för reserverade böcker på biblioteken

 

-         justera avgifterna inom Kulturskolan samt Kultur och fritid i enlighet med förvaltningens förslag (se rapport ”Taxor och avgifter 2013”)

 

-         taxor och avgifter 2013, utöver ovan beslutade, endast får ändras vid förändring av lagstiftning eller myndighetskrav eller då skäl föreligger som är av principiell betydelse för kommunens verksamhet. Denna typ av förändringar av taxor och avgifter ska behandlas av kommunfullmäktige som separata beslutsärenden. 

 

-    notera att bygglovstaxa samt taxor enligt miljöbalken kommer att behandlas av miljö- och byggnadsnämnden efter sommaren för att därefter gå till beslut till fullmäktige. Taxeförändringen beräknas ge ökade intäkter på cirka 1 miljon kronor.

Debatt

 

Justering av pågående investeringsprojekt till och med år 2012

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar justera beslutade investeringsprojekt enligt underlag.

 

Debatt

 

Utökad upplåningsram för år 2012

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar medge kommunstyrelsen under år 2012 en upplåningsram uppgående till 950 mnkr (950 000 000 kr) och rätt att inom denna ram nyupplåna, omsätta eller lösa lån. 

Debatt

 

Reglemente

Beslut

Kommunfullmäktige noterar att kommunfullmäktige tagit del av revisionsrapporten "Granskning av upphandling och inköp Sektor samhällsbyggnad" samt att kommunfullmäktige fått kommunstyrelsens svar på densamma för kännedom.

 

Debatt

 

Brukarundersökning äldreomsorgen 2011Beslut

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

 

Debatt

 

Interpellation om den upphandlade städningen av kommunens lokaler

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad. 

 

Debatt

 

Interpellation om kvinnligt företagande

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad. 

 

Debatt

 

Interpellation om boendeformer

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad 

 

Debatt

 

Motion om reducering av kommunens pappersförbrukning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

 

Debatt

 

Motion om två politikerförord till Lerums årsredovisningar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

 

Debatt

 

Motion om instiftande av förtjänsttecken

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Debatt

Motion om miljödiplomering av kommunens förskolor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

 

Debatt

 

Motion om grannskapstjänster för att bryta utanförskap

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

 

Debatt

 

Motion om jämställdhet och heltidstjänster i Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

 

Debatt

 

Motion om fri mjukvara och öppna licenser

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

 

Debatt

 

Motion om utrangering av utrustning som kan användas som bistånd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

Debatt

 

Motion om införande av kulturarvsfond

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga motionen. 

Debatt