Kommunfullmäktiges möte 2012-08-30

Kommunfullmäktiges möte 2012-08-30

Tisdagen den 30 augusti sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland annat Delårsbokslut 2012 och ett antal motioner. Här kan du läsa korta referat av de olika ärenden som kommunfullmäktige behandlade samt lyssna till ledamöternas inlägg och diskussioner. För att lyssna klickar du på länken under rubriken Debatt efter respektive ärende.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.  
Klicka här för att läsa handlingarna >>
 
OBS! Protokollet är ännu inte justerat och därför kan beslut komma se annorlunda ut. 

 

Innehållsförteckning

1 Minnesstund         
2 Meddelande om ny ledamot och ersättare till kommunfullmäktige 2011-2014  
3 Anmälan av nya motioner 2012  
4 Anmälan av nya interpellationer 2012  
5 Anmälan av nya enkla frågor 2012  
6 Val av ersättare till kommunstyrelsen 2011-01-01 till 2014-12-31  

7

Val av ledamot Beredningen för kultur och fritid

 
8 Val av ledamot Beredningen för skola och utbildning  
9 Val av ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB  
10 Val av ledamot och ersättare till styrelse för Förbo AB 19 juni 2012 - 31 mars 2013  
11 Förordning av vigselförrättare för perioden till 31 december 2014.  
12 Uppföljning av Leaderprojekten

 

13 Revisionsrapport - Förstudie om ändamålsenlig styrning och uppföljning av vuxenutbildningen  
14 Delårsbokslut

 

15 Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2012-06-30

 

16 Exploateringsavtal fastigheten Torp 2:75  
17 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75, Bostäder på telestationstomten  
18 Motion om införande av kulturarvsfond  
19 Motion om att skapa EKO-centrum för barn och unga  
20 Motion om motionssvar - anses besvarad  
21

Motion om Hälsans stig

 
22

Motion om sms-biljett i kollektivtrafiken inom Lerums kommun

 
23 Motion om klimat-app  

 

Minnesstund

Beslut

Kommunfullmäktige hedrar Ingvar Andersson (M) med en tyst minut.
 

Meddelande om ny ledamot och ersättare till kommunfullmäktige 2011-2014

Beslut

Kommunfullmäktiges ordförande Birger Rosén (M) meddelar att Länsstyrelsen har beslutat ny ledamot och ersättare efter Ingvar Andersson (M). Ledamot Ulf Utgård (M) och ersättare Peter Jemtfelt (M) för tiden 2012-06-27 - 2014-10-31

Anmälan av nya motioner 2012

Beslut

Kommunfullmäktige remitterar följande motion till kommunstyrelsen för beredning:

- Motion om tillgänglighet i Lerums kommun

Debatt

Anmälan av nya interpellationer 2012

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellation får ställas:

- Interpellation om daglig verksamhet

Debatt

Anmälan av nya enkla frågor 2012

Beslut

Inga enkla frågor har inkommit 

Val av ersättare till kommunstyrelsen 2011-01-01 till 2014-12-31

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ersättare till kommunstyrelsen för tiden till 2014-12-31 enligt nedan:

Alexander Abenius (M) ersättare

Karolina Roughton (S) ersättare

Magnus Lansenfeldt (M) ledamot efter Finn Söderpalm (M)

Anna Packendorff (M) ersättare efter Magnus Lansenfeldt (M

Debatt 

 

Val av ledamot Beredningen för infrastruktur och boende

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamot till Beredningen för infrastruktur och boende för tiden till 2012-12-31 enligt nedan:

Magnus Lundgren (M) ledamot

 

Val av ledamot Beredningen för kultur och fritid

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamot till Beredningen för kultur och fritid för tiden till 2012-12-31 enligt nedan:

Anneli Eng (M) ledamot

 

Val av ledamot Beredningen för skola och utbildning

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamot till Beredningen för skola och utbildning för tiden till 2012-12-31 enligt nedan:

Märta Elf (MP) ledamot

Debatt
 

Val av ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB för tiden till 2014-12-31:

Magnus Pettersson (V) ersättare

Debatt
 

Val av ledamot och ersättare till styrelse för Förbo AB 19 juni 2012 - 31 mars 2013

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ersättare och ledamot till styrelse för Förbo AB 19 juni för tiden till 2013-12-31: 

 

Magnus Lansenfeldt (M) ledamot efter Finn Söderpalm (M)

 

Anna Packendorff (M) ersättare efter Magnus Lansenfeldt (M

 

Debatt

 

Förordnande av vigselförrättare för perioden till 31 december 2014.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslår på förslag av valberedning att länsstyrelsen förordnar följande person till vigselförrättare för tiden till 2014-12-31: 

Anna Lena Mellquist (S)

Debatt

 

Uppföljning av Leaderprojekten

Beslut

Kommunfullmäktige noterar slutrapporten för uppföljningen av Leaderprojekten och uppdrar åt kommunstyrelsen att beakta rapporten i fortsatt arbete med och inom LEADER.

Debatt

 

Revisionsrapport - Förstudie om ändamålsenlig styrning och uppföljning av vuxenutbildningen

Beslut

Kommunfullmäktige noterar att kommunfullmäktige tagit del av revisionsrapporten Förstudie om ändamålsenlig styrning och uppföljning av vuxenutbildningen för kännedom.

Debatt

 

Delårsbokslut

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen avseende uppföljning av kvartal 2 – delårsbokslut 2012.

Debatt

 

Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2012-06-30

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

 

Debatt

 

Exploateringsavtal fastigheten Torp 2:75

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till exploateringsavtal, med följande tillägg att energiförbrukning skall var så låg som möjligt men dock max 55 kWh/kvm och år.

Debatt

 

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75, Bostäder på telestationstomten

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar detaljplanen för fastigheten Torp 2:75, med tillägget att stryka meningen "På sikt beräknas antalet trafikrörelser på Häradsvägen minska när en ny koppling över Säveån ska byggas väster om Bagges torg. 

Debatt

 

Motion om införande av kulturarvsfond

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

 

Debatt

 

Motion om att skapa EKO-centrum för barn och unga

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens första att-sats och avslå motionens andra och tredje att-satser.

Debatt

 

Motion om motionssvar - anses besvarad

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

 

Debatt

 

Motion om Hälsans stig

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och att inriktningen med hälsans stig inarbetas i pågående centrumplanering (Gråbo, Floda och Lerum)

Debatt

 

Motion om sms-biljett i kollektivtrafiken inom Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

 

Debatt

 

Motion om klimat-app

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta ärendet till nästkommande sammanträde eftersom motionären ej är närvarande.

 

Debatt