Kommunfullmäktiges möte 2012-09-20

Kommunfullmäktiges möte 2012-09-20

Torsdagen den 20 augusti sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland annat rapport från Gråboberedningen och ett antal motioner. Fullmäktige höll även en allmänpolitisk debatt om kommunens skolpolitik. Här kan du läsa korta referat av de olika ärenden som kommunfullmäktige behandlade samt lyssna till ledamöternas inlägg och diskussioner. För att lyssna klickar du på länken under rubriken Debatt efter respektive ärende.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.  
Klicka här för att läsa handlingarna >>
 
OBS! Protokollet är ännu inte justerat och därför kan beslut komma se annorlunda ut. 

Innehållsförteckning

1 Avsägelse kommunfullmäktige         
2 Anmälan av nya motioner 2012  
3 Anmälan av nya interpellationer 2012  
4 Anmälan av nya enkla frågor 2012  
5 Bibehållande av uppdrag i Överförmyndarnämnden  
6 Bibehållande av uppdrag i Beredningen för samhällets omsorger  

7

Val av ledamot till beredningen för infrastruktur och boende

 
8 Vision för ett framtida Gråbo - Sveriges första hållbara tätort  
9 Allmänpolitisk debatt - Kommunens skolpolitik  
10 Nya VA-verksamhetsområden from 2012-10-01  
11 FörorRapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2012  
12 Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagen

 

13 Interpellation om upphörd lunchservering i daglig verksamhet  
14 Motion om klimat-app

 

15 Motion om att utreda lokalisering av trygghetsboende i anslutning till Gustav Dahléns väg/Odhners väg

 

16 Motion om videoupptagning av sammanträden  

 

1. Avsägelse kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Roland Almquist (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för moderaterna för återstoden av mandatperioden. 

Debatt

 

2. Anmälan av nya motioner 2012

Beslut

Kommunfullmäktige remitterar följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

- Motion om revidering av upphandlingspolicy

- Motion om vita jobb - sociala krav vid offentlig upphandling

- Motion om AFA pengar till kompetensutbildning

- Motion om AFA pengar som en extra löneutbetalning på decemberlönen

- Motion om AFA pengar till arbetsmiljöåtgärd

Debatt

 

3. Anmälan av nya interpellationer 2012

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:

- Interpellation om samhällsplanering i Tollered

- Interpellation om miljöarbete

Debatt 

Debatt

 

4. Anmälan av nya enkla frågor 2012

Beslut

Inga enkla frågor har inkommit 

 

5. Bibehållande av uppdrag i Överförmyndarnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Birgitta Nyman (MP) får kvarvara i sitt uppdrag som ersättare i Överförmyndarnämnden under återstoden av mandattiden för uppdraget

Debatt 

 

6. Val Bibehållande av uppdrag i Beredningen för samhällets omsorger

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Carina Malmer (S) får kvarvara i sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i Beredningen för samhällets omsorger under återstoden av mandattiden för uppdraget.

Debatt 

 

7. Val av ledamot till beredningen för infrastruktur och boende

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamot till Beredningen för infrastruktur och boende för tiden till 2012-12-31 enligt nedan:

Olof Ask (V) ledamot

Debatt 

 

8. Vision för ett framtida Gråbo - Sveriges första hållbara tätort

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

Debatt
 

9. Allmänpolitisk debatt - Kommunen skolpolitik

Beslut

Koommunfullmäktige noterar informationenDebatt
 

10. Nya VA-verksamhetsområden from 2012-10-01Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta nya VA-verksamhetsområden enligt "Nya VA-verksamhetsområden från 20 12-10 -01, med kartbilagor" 

 

Debatt

 

11. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2012Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen

Debatt

 

12. Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta följande förslag till revidering av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagen, antagen av Kommunfullmäktige 2010-06-15 § 91

Debatt

 

13. Interpellation om upphörd lunchservering i daglig verksamhet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad

Debatt

 

14. Motion om klimat-app

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Debatt

 

15. Motion om att utreda lokalisering av trygghetsboende i anslutning till Gustav Dahléns väg/Odhners väg

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla att sats 1 och avslå att sats 2.

Debatt

 

16. Motion om videoupptagning av sammanträden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla att sats 2 och avslå att sats 1 och 3

Debatt